Početna stranica Početna stranica

Varotom
tau-fluvalinat


UPUTSTVO ZA LEK


Varotom, traka za košnicu, 1 x 10 (za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROTOM D.O.O.


Adresa: Kraljevačka 46, 22400 Ruma, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: EVROTOM D.O.O.


Adresa: Kraljevačka 46, 22400 Ruma, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROTOM D.O.O.

  Kraljevačka 46. 22400 Ruma, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROTOM D.O.O.

  Kraljevačka 46. 22400 Ruma, Republika Srbija


 2. IME LEKA Varotom

  80 mg

  traka za košnicu za pčele

  tau fluvalinat


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 traka za košnicu (veličine 180 mm x 25 mm x 0,60 mm) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tau-fluvalinat 80 mg


  Pomoćne supstance:

  Synpersonic PE/L64 (polimerni oksid- kopolimer etilenoksida), Morwet D-425 (natrijum naftalenformaldehid kondenzat), Mowiol 5-88 (polivinilalkohol), monoetilenglikol. Traka od bukovog furnira.


 4. INDIKACIJE


  Suzbijanje varooze (Varroa destructor) pčela


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Trake se ne stavljaju u centar legla.

  Lek se ne primenjuje za vreme pčelinje paše, niti kada su medišta i medni ramovi u košnici.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kada se koristi prema priloženom uputstvu, u preporučenim dozama, neželjeni efekti po pčele nisu zabeleženi.


  image


  Matice čija su društva tretirana visokim dozama tau-fluvalinata su bile manje od netretiranih.


  Ukoliko primetite ozbljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Medonosna pčela (Apis mellifera)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Trake za košnicu se stavljaju između ramova u košnici. Na svakih pet ramova stavlja se po jedna traka koja sadrži 80 mg tau-fluvalinata. Ukoliko se u košnici nalazi 10 ramova, tada se u iste stavljaju po dve trake, jedna između trećeg i četvrtog, a druga između sedmog i osmog rama, dijagonalno. Za manje košnice (nukleuse, oplodnjake i sl.) dovoljna je samo jedna traka, koja se stavlja između dva rama u blizini legla. Blagim razmicanjem ramova (između kojih su postavljene trake) omogućava se pčelama kontakt sa trakama sa obe strane. Kretanjem preko traka, pčele (dovoljno je 10 - 15% jedinki) na svojim ekstremitetima odnose određenu količinu tau-fluvalinata, koji kasnije u međusobnom kontaktu sa drugim pčelama raznose svuda po košnici. Postavljene trake se ostavljaju u košnici 20 do 25 dana. Tretman se vrši u rano proleće, 6 - 8 nedelja pre glavne paše, odnosno u jesen nakon skidanja medišnih nastavaka. Lečenje se može vršiti i zimi, pod uslovom da temperatura nije niža od 10 °C.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Videti tačku 8.


 10. KARENCA


  Med: 0 dana.

  Lek se ne koristi u vreme pčelinje paše i kada su ramovi puni meda.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temeraturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe: 18 meseci

  Rok upotrebe posle otvaranja: Iskoristiti odmah


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Prilikom primene leka, voditi računa da spoljnja temperatura bude iznad 10 °C (12 – 15 °C)

  Trake ne bi trebalo držati duže od preporučenog vremena, usled mogućeg nastanka rezistencije. Trake se ne stavljaju u centar legla.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Za vreme primene leka, ne sme se pušiti, jesti ili piti, a osobe koje ga primenjuju moraju nositi zaštitno odelo, rukavice, masku ili naočare. Posle primene, obavezno oprati ruke vodom i sapunom.


  Interakcije

  Ne preporučuje se istovremena primena ovog leka sa drugim lekovima koji sadrže insekticide, a naročito lekovima koji sadrže organofosfate (kumafos).


  Predoziranje

  Prekomerne koncentracije fluvalinata kod pčela mogu uzrokovati prolazno uznemirenje i pad telesne mase kod matica.


  Inkompatibilnost

  Fluvalinat se ne sme izlagati kiselinama, bazama i jakim oksidacionim sredstvima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nije primenljivo.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima. Tau-fluvalinat je blago toksičan za ptice.

  Za ribe i druge vodene organizme, tau-fluvalinat je visoko toksičan, ali se u vodenim organizmima malo, do umereno akumulira. Pošto je tau-fluvalinat gotovo nerastvorljiv u vodi i ima tendenciju vezivanja za čestice zemlje, postoji veoma mala verovatnoća da dođe do kontaminacije podzemnih voda. Tau- fluvalinat se relativno kratko zadržava u zemlji i ima poluživot od 6 do 8 dana.


  Zbog gore navedenih podataka o uticaju na životnu sredinu, treba se pridržavati posebnih mera uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.06.2020.


  image


 15. OSTALIPODACI


Pakovanje:Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: kesica od troslojne folije (poliester/Al/PE) koja sadrži 10 traka za košnicu.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53AC10

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00257-19-002 od 17.06.2020.


image