Početna stranica Početna stranica

Tilmovet 20% premix
tilmikozinUPUTSTVO ZA LEKTilmovet 20 % premix, premiks za mediciniranu hranu, 200 mg/g, 1 x 1 kg Tilmovet 20 % premix, premiks za mediciniranu hranu, 200 mg/g, 1 x 5 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVET JSC

Adresa: Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska

Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


image 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FARMANIMA D.O.O.;

  Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BIOVET JSC;

  Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska


 2. IME LEKA


  Tilmovet 20 % premix

  200 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje (zalučena tovna prasad) tilmikozin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tilmikozin 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Fosforna kiselina, koncentrovana; makrogol glicerolricinoleat; kukuruzni kočanj, mleveni.


 4. INDIKACIJE


  Preparat je indikovan za terapiju pneumonije zalučene tovne prasadi, prouzrokovane sa Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, osetljivim na tilmikozin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod životinja preosetljivih na tilmikozin i kada postoji rezistencija na tilmikozin ili unakrsna rezistencija na druge makrolide kao što su tilozin, eritromicin ili linkomicin.

  Tilmikozin je toksičan za konje. Ne davati konjima i drugim ekvidima hranu koja sadrži tilmikozin.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Povremeno, moguće je smanjenje unosa hrane (uključujući i odbijanje hrane) kod životinja koje dobijaju mediciniranu hranu. Ovaj efekat je prolazan.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (zalučena tovna prasad).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u hranu.

  Pomešati 16 mg tilmikozina/kg telesne mase, sa hranom, tokom 15 dana.

  Da bi se izračunala tačna količina premiksa koju treba dodati u hranu, da bi se dostigla terapijska doza, koristiti sledeću formulu,:

  Doza ( mg/kg telesne mase) x prosečna telesna masa (kg) kg premiksa/tona hrane = -----------------------------------------------------------------------

  Prosečan unos hrane (kg) x jačina premiksa (g/kg)


  Da bi se osigurala potpuna disperzija proizvoda, prvo ga treba pomešati sa odgovarajućom količinom hrane pre inkorporacije u gotovu hranu.

  Medicinirana hrana može biti peletirana primenom pre-kondicionog koraka u trajanju od 5 minuta na temperaturi koja ne prelazi 75 °C.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne koristiti istovremeno sa drugim makrolidima i linkozamidima.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 21 dan.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju. Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 30 °C.


  image


  Rok upotrebe nakon zamešavanja u brašnastu i peletiranu hranu: 3 meseca, na temperaturi do 30 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ukoliko pojedine životinje ne unose hranu u onoj meri koja je potrebna da bi unele preporučenu dozu leka, terapiju nastaviti parenteralnom primenom adekvatnog leka.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Uočena je unakrsna rezistencija između tilmikozina i drugih makrolidnih antibiotika. Primenu leka bazirati na ispitivanju osetljivosti i uzimanjem u obzir zvaničnih i lokalnih antimikrobnih propisa. Neodgovarajuća primena leka može povećati prevalenciju (učestalost) bakterija rezistentnih na tilmikozin i može smanjiti efikasnost terapije sa supstancama koje su srodne tilmikozinu.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Treba izbegavati slučajno gutanje.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na makrolidne antibiotike treba da izbegavaju rukovanje sa ovim lekom.

  Lek može izazvati preosetljivost u kontaktu sa kožom. Može izazvati iritaciju kože i očiju. Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom. Nositi kombinezone, zaštitne naočare i nepropusne rukavice pri mešanju i rukovanju sa lekom. Ukoliko dođe do kontakta sa kožom oprati vodom. Ukoliko dođe do kontakta sa okom, odmah isprati vodom. Ukoliko dođe do slučajnog gutanja, ili ako se razviju simptomi posle izlaganja leku kao što su osip po koži, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu. Otok lica, usana ili očiju ili poteškoće pri disanju su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Ako rukovanje proizvodom uključuje rizik od izlaganja prašini, nositi jednokratnu filter respirator masku ili respirator koji su u skladu sa evropskim standardima. Ovo upozorenje je posebno značajno na farmama na kojima se vrši mešanje, gde je povećan rizik od izlaganja prašini.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Laboratorijska ispitivanja na pacovima nisu pružila nijedan dokaz o teratogenom, fetotoksičnom/ embriotoksičnom delovanju tilmikozina, međutim maternotoksični efekat je uočen pri primeni doza koje su blizu terapijskih doza. Lek se može koristiti kod krmača u svim stadijumima graviditeta. Bezbednost tilmikozina nije utvrđena kod nerastova koji se koriste za priplod.


  Interakcije

  Ne koristiti istovremeno sa drugim makrolidima i linkozamidima.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa hranom koja sadrži bentonit.

  Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Predoziranje

  Simptomi predoziranja su povraćanje i kardiovaskularni kolaps.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Nema podataka o uticaju na životnu sredinu.


  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.06.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Pakovanje 1 x 1 kg:

Kesa od polietilena/aluminijuma/polietilentereftalata sa 1kg premiksa za mediciniranu hranu. Kesa se može ponovo zatvoriti pomoću patentnog zatvarača.

Pakovanje 1 x 5 kg

Troslojna papirna kesa i unutrašnja polietilenska kesa sa 5 kg premiksa za mediciniranu hranu.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FA91

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 1 kg: 323-01-00534-20-001 od 28.06.2021.

1 x 5 kg: 323-01-00535-20-001 od 28.06.2021.


image