Početna stranica Početna stranica

Medimectin-P
ivermektinUPUTSTVO ZA LEKMedimectin - P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 100 g Medimectin - P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 1 kg Medimectin - P, premiks za mediciniranu hranu, 2 mg/g, 1 x 10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: AVE&VETMEDIC DOO


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO Beograd - Čukarica


Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbijaimage 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AVE&VETMEDIC DOO Beograd – Čukarica; Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  AVE&VETMEDIC DOO;

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA Medimectin - P

  2 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje

  ivermektin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Ivermektin 2 mg


  Pomoćne supstance:

  Saharoza, bezvodna.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje parazitskih bolesti svinja prouzrokovanih endo- i ekto- parazitima.

  Lek efikasno deluje protiv adultnih i larvenih oblika nematoda gastrointestinalnog i respiratornog trakta: Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi (samo na adultne oblike), Oesophagostomum spp Metastrongylus spp. (samo na adultne oblike). Lek deluje i protiv parazita koji se nalaze na koži i u koži svinja kao što su vaši (Haematopinus suis) i šugarci (Sarcoptes scabiei var. suis).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  image


  Ne daje se slabim i preosetljivim jedinkama.

  Kontraindikovana je primena ovog leka kod drugih vrsta životinja, osim kod svinja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kada se koristi u terapijskim dozama, preparat ne prouzrokuje neželjena dejstva kod svinja. Samo ponekad, i to pre svega kod mlađih jedinki, mogu nastati promene kao što su ataksija, tremor ili midrijaza.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preporučena terapijska peroralna doza za ivermektin u obliku premiksa iznosi 0,1 mg/kg t.m., odnosno 100 µg/kg telesne mase. Nakon što se lek umeša u finalnu hranu, daje se svinjama kao jedini obrok neprekidno tokom sedam dana.


  Kategorije i težine svinja

  Doza (kg/t hrane)

  Doza (g/100 kg hrane)

  Dužina tretmana (dani)

  Do 40 kg

  1000 g/1 tonu hrane (ekv. 2 ppm-a ivermektina)

  100 g/100 kg hrane (ekv. 2 ppm-a ivermektina)

  7

  Preko 40 kg

  1,2 kg/1 tonu hrane (ekv. 2,4 ppm-a ivermektina)

  120 g/100 kg hrane (ekv. 2,4 ppm-a ivermektina

  7


  Krmače i veprovi

  5 kg/1 tonu hrane (ekv. 10 ppm-a ivermektina) Ovako napravljenu smešu davati jedinkama u dozi

  od 3 kg/100 kg t.m.

  500 g/100 kg hrane (ekv. 10 ppm-a ivermektina) Ovako napravljenu smešu davati jedinkama u dozi od 3 kg/100 kg t.m.


  7


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi u lečenju bilo uspeha, lek se sa hranom mora dobro umešati, kako bi se postigla bolja homogenizacija, da bi svaka jedinka dobila odgovarajuću dozu leka. Zbog toga je najbolje lek prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim u predviđenu ukupnu količinu hrane.


 10. KARENCA


  image


  Meso svinja: 12 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage. Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe posle zamešavanja u hranu: 10 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Treba biti obazriv u tretmanu mlade prasadi, jer i pri primeni terapijskih doza leka, mada retko, mogu nastati promene kao što su ataksija, tremor ili midrijaza.

  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovasti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  • Suviše čestu i ponavljanu uporebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda.

  • Subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.

   Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. Test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.


   Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

   Nema.


   Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Kod mešanja leka sa hranom obavezno staviti rukavice i masku za nos i usta.

   Za vreme rada ne pušiti i ne jesti, a nakon rada oprati ruke toplom vodom i sapunom.


   Upotreba tokom graviditeta, laktacije

   Brojna ispitivanja su pokazala da ivermektin ne deluje toksično u periodu gestacije jer ne izaziva teratogene efekte. Stoga se predloženi preparat može koristiti kod krmača u toku graviditeta, kao i u toku laktacije.


   Interakcije

   Prema literaturnim podacima, u kombinaciji sa benzimidazolima i pirantel-pamoatom ivermektin deluje sinergistički.   image


   Inkompatibilnost

   Nema podataka o inkompatibilitetu ivermektina. Ipak, trebalo bi izbegavati mešanje ivermektina sa izopropilalkoholom, hlorom, etilenoksidom, hipohlornom kiselinom, perhlornom kiselinom i jakim oksidacionim sredstvima.


   Predoziranje

   Prekomerne oralne doze preparata kod tretiranih svinja mogu izazvati letargiju, tremor, ataksiju i midrijazu.


   Podaci o uticaju na životnu sredinu

   Ivermektin se iz organizma izlučuje uglavnom u nepromenjenom obliku i to pre svega fecesom. Posle izlučivanja on se veoma sporo razgrađuje u zemlji. Ivermektin je izuzetno toksičan za ribe i dafnije, dok je praktično netoksičan za sve biljke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.05.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

1 x 100 g i 1 x 1000 g:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: PE/AL/PET folija. 1 x 10 kg:

Unutrašnje pakovanje: dvoslojna polietilenska kesa. Spoljašnje pakovanje: dvoslojna papirna natron vreća.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA01

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 100 g: 323-01-00275-21-002 od 06.05.2022. godine

1 x 1000 g: 323-01-00276-21-002 od 06.05.2022. godine

1 x 10 kg: 323-01-00277-21-002 od 06.05.2022. godine


image