Početna stranica Početna stranica

Isathal
fusidinska kiselina


UPUTSTVO ZA LEK


Isathal 10mg/g, kapi za oči, suspenzija za pse, mačke i kuniće, 10 mg/g, 1 x 3g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LEO Laboratories Ltd

Adresa: 285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12, Ireland Podnosilac zahteva: GENERA PHARMA d.o.o. - Beograd

Adresa: Gostivarska 70, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  GENERA PHARMA d.o.o

  Gostivarska 70, Beograd - Voždovac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LEO Laboratories Ltd

  285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12, Ireland


 2. IME LEKA


  Isathal 10mg/g kapi za oči, supenzija za pse, mačke i kuniće

  Fuzidinska kiselina (10 mg/g) kapi za oči, supenzija


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g kapi za oči, suspenzije sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Fuzidinska kiselina 10 mg


  Pomoćne supstance: Benzalkonijum hlorid, Dinatrijum edetat, Manitol, Karbomer, Natrijum hidroksid, Voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Psi: Za površinsku primenu kod konjunktivitisa uzrokovanog sa Staphylococcus aureus a posebno za biotip Staphylococcus intermedius.

  Mačke: Za površinsku primenu kod konjunktivitisa koji je povezan sa sekundarnim stafilokoknim infekcijama.

  Kunići: Za površinsku primenu kod konjunktivitisa uzrokovanog stafilokokama.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se u slučaju konjuktivitisa uzrokovanog s Pseudomonas spp.

  Ne daje se kod životinja sa poznatom preosetljivošću prema ajtivnoj ili pomoćnim supstancama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Može doći do pojave alergijskih reakcija ili reakcija preosetljivosti na aktivnu ili pomoćne supstance. U slučaju preosetljivosti, prekinite sa primenom leka.


  image


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi, mačke i kunići.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za okularnu upotrebu.

  Jednu kap leka ukapati u oko jednom ili dva puta na dan. Lečenje treba nastaviti najmanje 24 sata nakon što se oko vrati u normalno stanje.


  Ako 5 dana od početka primene leka nema poboljšanja kliničke slike, potrebno je ponovno utvrditi dijagnozu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ako je samo jedno oko inficirano, savetuje se lečenje oba oka kako bi se sprečila infekcija drugog oka. U takvim slučajevima, bolje je prvo tretirati oko koje nije inficirano kako bi se izbeglo prenošenje infekcije putem kapaljke.


 10. KARENCA


  Nije primenjivo.

  Nije za primenu na kunićima namenjenim za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C. Ponovno začepiti tubu nakon primene.

  Nakon prve aplikacije, proizvod koristiti najviše tokom 1 meseca. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: U originalnom pakovanju 3 godine. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja tube: 1 mesec.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.


  Za primenu na životinjama

  Samo za spoljnašnju primenu.


  image


  Kada se tuba pritisne, veterinarsk lek izlazi u obliku guste (viskozne) kapi. Kap se nakon dodira sa suzama brzo pretvara u tečnost i ne utiče na vid.

  Paziti da ne dođe do kontaminacije sadržaja tube tokom primene, i da vrh tube ne dođe u direktni kontakt s okom. Izbegavati dodirivanje vrha tube prstima.

  Ne koristiti istu tubu za lečenje različitih životinja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek je bezbedan za primenu kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nakon primene leka oprati ruke.


  Predoziranje

  Nije poznato.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju prema važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.01.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Tuba od HDPE/Al/HDPE koja sadrži 3g kapi za oči, sa kapaljkom od polietilena i poklopcem sa navojem od polietilena u složivoj kartonskoj kutiji.

.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QS01AA13

Broj dozvole: 323-01-00120-17-001 od 25.01.2017.


image