Početna stranica Početna stranica

Magnum 44 LS
linkomicin, spektinomicinUPUTSTVO ZA LEKMAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu, (22mg/g+22mg/g), 1 x 1 kg MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu, (22mg/g+22mg/g), 1 x 10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH Corp. 2000 d.o.o. Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp. 2000 d.o.o.

  Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA MAGNUM 44 LS

  22 mg/g+22 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje

  linkomicin, spektinomicin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivne supstance:

  Linkomicin-hidrohlorid 22 mg

  Spektinomicin-hidrohlorid 22 mg

  Pomoćne supstance:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Za kontrolu i lečenje dizenterije svinja primarno uzrokovane sa Serpulina hyodysenteriae zajedno sa Fusobacterium, Clostridium i/ili Campylobacter spp., koji su osetljivi na kombinaciju linkomicina i spektinomicina.

  Za kontrolu i lečenje enteritisa kod svinja uzrokovanih sa Escherichia coli i Salmonella spp., osetljivim na kombinaciju linkomicina i spektinomicina.

  Za kontrolu i lečenje enteritisa svinja koji izaziva Lawsonia intracellularis (ileitis). Kao pomoćni terapeutik u suzbijanju mikoplazmatske pneumonije kod svinja.

  U lečenju MMA sindroma kada je uzročnik osetljiv na kombinaciju linkomicina i spektinomicina.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod preživara, konja, živine, kunića i ostalih malih herbivora.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Najčešće se javljaju gastrointestinalni poremećaji izraženi kao mučnina, povraćanje, abdominalni grčevi, proliv i pseudomembranozni kolitis. Retko se javljaju reakcije preosetljivosti izražene kao crvenilo i iritacija kože koji nestaju nekoliko dana posle prestanka primene leka.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: upotreba dodavanjem u hranu.

  Doziranje:

  U lečenju i kontroli enteritisa i dizenterije:

  Lečenje: 2 kg preparata po toni hrane u toku 3 nedelje ili dok ne prestanu klinički znaci bolesti. Kontrola: 1-2 kg preparata po toni hrane u rizičnom periodu.

  Lečenje MMA: 1-2 kg preparata po toni hrane u toku 5-10 dana pre i 2-3 nedelje posle prašenja.

  U kontroli mikoplazmatske pneumonije: 1-2 kg preparata po toni hrane primenjivati svakodnevno u rizičnom periodu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane. Napravljenu mediciniranu hranu treba utrošiti odmah.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva:2 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25oC u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 7 dana na temperaturi 25oC.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 7 dana na temperaturi 25oC.  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ukoliko se znaci alergijske reakcije jave kod životinja, prekinuti sa primenom leka i odmah potražiti pomoć veterinara.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom za lek. U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne preporučuje se primena leka tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Obzirom da postoji antagonizam između linkomicina i eritromicina ne treba ih primenjivati istovremeno. Pokazano je da linkomicin blokira neuromuskularnu provodljivost, pa ga ne treba koristiti sa drugim lekovima koji imaju sličan efekat (npr. tubokurarin, pankuronijum).


  Predoziranje

  Sa farmakološke tačke gledišta antibiotici su relativno bezbedni lekovi, pa se i velike doze često tolerišu. Lečenje je simptomatsko.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje pripremaju mediciniranu hranu treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom rada sa lekom. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na linkomicin i/ili spektinomicin treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu originalno pakovanje leka ili Uputstvo za lek.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  13.06.2019.  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa sa 1 kg ili 10 kg premiksa za mediciniranu hranu.


Spoljašnje pakovanje: plastični kontejner sa poklopcem.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RA94

Broj dozvole:

1 x 1 kg: 323-01-00371-18-001 od 13.06.2019. godine

1 x 10 kg: 323-01-00372-18-001 od 13.06.2019. godine


image