Početna stranica Početna stranica

Oxytetracycline 50%
oksitetraciklin

UPUTSTVO ZA LEK


Oxytetracycline 50 %; oralni prašak; kontejner, 1x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: DOPHARMA B.V.


Adresa: Zalmweg 24, Raamsdonskveer, Holandija Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića 113, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  DOPHARMA B.V., Zalmweg 24, Raamsdonskveer, Holandija


 2. IME LEKA


  Oxytetracycline 50 %

  oksitetraciklin 500 mg/g oralni prašak

  za telad, svinje, živinu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin – hidrohlorid 500 mg

  Pomoćne supstance:

  Limunska kiselina, bezvodna


 4. INDIKACIJE


  Lek se primenjuje u lečenju infekcija prouzrokovanih osetljivim gram-pozitivnim i gram-negativnim bakterijama, mikoplazmama, hlamidijama, rikecijama i nekim protozoama. Indikovan je za lečenje primarnih i sekundarnih infekcija respiratornog trakta (infektivni sinuzitis i sinovitis, hronično oboljenje respiratornih organa – CRD) i digestivnog trakta (nespecifični enteritis, salmoneloza, tifus), kao i generalizovanih infekcija teladi, svinja i živine.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne daje životinjama osetljivim na tetracikline. Ne daje se nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle duže peroralne primene, ovaj lek može da izazove indigestiju praćenu dijarejom, gljivične infekcije, a kod mlađih jedinki poremećaj u rastu kostiju.

  Tetraciklini imaju antianabolički efekat i mogu da prouzrokuju azotemiju koja se može pogoršati

  dodatnom primenom glukokortikoida.


  Takođe, tetraciklini mogu da prouzrokuju metaboličku acidozu i elektrolitni disbalans. Dugotrajnije tretiranje živine terapijskim dozama tetraciklinima može da dovede do pojave meke ljuske jaja. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, svinje i živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Telad: 1-2 g leka na 50 kg telesne mase ( odnosno 10-20 mg oksitetraciklin-hidrohlorida/ kg t.m.), dva puta dnevno, tokom 3-7 dana.

  Svinje: 40-80 mg leka/ kg telesne mase ( odnosno 20-40mg oksitetraciklin-hidrohlorida/kg t.m.), jednom dnevno, ili 400- 800 g na 1000 l vode za piće, tokom 3-7 dana.

  Živina: 60 mg leka/ kg telesne mase ( odnosno 30 mg oksitetraciklin-hidrohlorida/kg t m.), jednom dnevno, ili 400-1200 g na 1000 l vode za piće, tokom 3-5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Oksitetraciklin je inkompatibilan sa alkalnim jedinjenjima. Takođe, ne sme se razblaživati, niti mešati sa solima kalcijuma, magnezijuma ili gvožđa jer se stvaraju helati (precipitati), što se manifestuje pojavom kristala.

  Oksitetraciklin kao bakteriostatik ometa dejstvo penicilina, cefalosporina i aminoglikozida.


 10. KARENCA


  Telad: 14 dana

  Svinje: 15 dana Živina : 8 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Proizvod ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: iskoristiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:

  Nema posebnih upozorenja.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja


  Tokom ranog graviditeta (prvi trimestar) treba izbegavati primenu praparata, zbog usporavanja rasta kostiju fetusa. Ne davati lek istovremeno ili u kombinaciji sa mlekom, antacidima ili lekovima koji sadrže dvovalentne jone posle primene mogu da smanje apsorpciju iz digestivnog sistema.

  Ne daje se nosiljama konzumnih jaja.

  Predoziranje: Može doći do nefrotoksičnih i hepatotoksičnih efekata.


  Interakcije: Oksitetraciklin kao bakteriostatik ometa dejstvo penicilina, cefalosporina i aminoglikozida


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Oksitetraciklin retko može prouzrokovati kontaktni dermatitis, ali treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Pri radu koristiti rukavice. Ruke oprati posle svakog kontakta sa lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  26.01.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: beli, polietilenski kontejner koji sadrži 1 kg gotovog leka. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QJ01AA06

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00255-14-001 od 26.01.2015.