Početna stranica Početna stranica

Frontline spot on cat
fipronil


UPUTSTVO ZA LEK


Frontline spot on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 10%, 3 x 0.5 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS


Adresa: 4 Chemin du Calquet, Toulouse, Francuska


Podnosilac zahteva: BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Beograd, Milentija Popovića 5a.


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

  Beograd, Milentija Popovića 5a.


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

  4 Chemin du Calquet, 31300 Toulouse, Francuska


 2. IME LEKA


  Frontline spot on cat 10%

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za mačke

  fipronil


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 pipeta (0.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu) sadrži:


  Aktivana supstanca:

  Fipronil 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol 0,1 mg

  Butilhidroksitoluen 0,05 mg


  Ostale pomoćne supstance: etanol; polisorbat 80; povidon i dilenglikolmonoetiletar.


 4. INDIKACIJE


  Tretman i prevencija infestacije buvama (Ctenocephalides spp.) i krpeljima (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) kod mačaka.

  Kao deo tretmana u kontroli alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve (FAD) kod mačaka, kada je ovo stanje dijagnostikovao veterinar.

  Prevencija i tretman infestacije vašima kod mačaka.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  U nedostatku dostupnih podataka, preparat ne bi trebalo upotrebljavati na mačićima mlađim od 8 nedelja i/ili telesne mase ispod 1 kg.

  Ne upotrebljavati kod bolesnih životinja (sistemska oboljenja, groznica), niti kod životinja u rekovalescenciji.

  Ne upotrebljavati kod kunića jer se mogu javiti neželjene reakcije, čak i sa letalnim ishodom.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ukoliko po upotrebi leka životinja liže mesto aplikacije, može se javiti kratak period hipersalivacije, uglavnom zbog prirode kao posledica delovanja pomoćnih supstanci u preparatu.


  Među veoma retkim prijavama sumnji na neželjene reakcije nakon upotrebe leka opisane su prolazne kožne reakcije na mestu aplikacije (depigmentacija kože, lokalna alopecija, svrab, eritem) i generalizovani svrab ili alopecija. Izuzetno, mogu se javiti hipersalivacija, prolazni neurološki simptomi (hiperestezija, depresija, nervni simptomi) ili povraćanje posle upotrebe.


  Lek se ne sme predozirati.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: spolja, nakapavanjem na kožu


  Doziranje: jedna pipeta od 0.5 mL po mački. Sadržaj jedne pipete se nanosi na kožu između lopatica.


  Način primene: Držite pipetu uspravno i kucnite uski deo pipete, kako bi se obezbedilo da sav sadržaj bude u telu pipete. Prelomite vrh pipete po označenoj liniji.


  Razmaknite krzno između lopatica tako da koža postane vidljiva. Postavite vrh pipete na kožu i pritisnite je nekoliko puta kako bi sadržaj dospeo direktno na kožu, najbolje na dva različita mesta, jedno na bazi lobanje i drugo 2-3 cm iza.


  Vodite računa da se izbegne suvišno kvašenje dlake preparatom, jer tada dlaka na mestu primene može da izgleda ulepljeno. Međutim, ulepljen izgled nestaje u potpunosti u roku od 24 časa od aplikacije.


  Jedna doza obezbeđuje zaštitu od nove infestacije buvama do 5 nedelja. Preparat je aktivan 3 do 4 nedelje protiv krpelja.


  U nedostatku ispitivanja bezbednosti, minimalni interval između dva tretmana je 4 nedelje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Samo za spoljnu upotrebu.


  Životinje treba izmeriti pre tretmana.


  image


  Važno je da preparat bude nanesen na mesto sa kog ga životinja ne može polizati i obezbediti da se životinje ne ližu međusobno po završetku tretmana.


  Nema dostupnih podataka o efektu kupanja ili šamponiranja na efikasnost preparata kod mačaka. Ipak, na osnovu dostupnih podataka za pse koji su šamponirani dva dana i kasnije nakon primene preparata, ne preporučuje se kupanje životinja tokom prva dva dana nakon aplikacije.

  Moguće je kačenje pojedinačnih krpelja. Iz ovog razloga se, u nepovoljnim uslovima, ne može u potpunosti isključiti mogućnost prenošenja infektivnih bolesti.


  Buve sa ljubimca često infestiraju boksove, korpe, prostirke i prostor za odmor životinje (tepisi i meki nameštaj), koje u slučaju masivnih infestacija i na početku primene kontrolnih mera treba tretirati odgovarajućim insekticidom i redovno usisavati.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe: 36 meseci.

  Rok upotrebe posle otvaranja: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Voditi računa da lek ne dođe u kontakt sa očima životinje.

  Pri tretmanu infestacije pavašima, sve mačke koje su u kontaktu treba u isto vreme da budu tretirane odgovarajućim preparatom.

  Za optimalnu kontrolu buva u domovima sa više kućnih ljubimaca, sve pse i mačke u domaćinstvu treba tretirati odgovarajućim insekticidom.


  Frontline spot on cat sprečava reinfestaciju svim razvojnim oblicima krpelja Rhipicephalus spp. Dermacentor spp. i Ixodes spp. u trajanju do mesec dana, u zavisnosti od stepena njihove zastupljenosti u okruženju životinje.


  Kada se koristi kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve, preporučuje se primena preparata jednom mesečno i kod životinje sa alergijom i kod ostalih mačaka u domaćinstvu.


  image


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost primene preparata je dokazana kod mačaka u parenju, gravidnih i mačaka u laktaciji tretiranih višestrukim uzastopnim dozama, do tri puta većim od maksimalne preporučene doze. Frontline spot on cat se može upotrebljavati kod mačaka tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Nema poznatih interakcija.


  Inkompatibilnosti

  Nema poznatih inkompatibilnosti.


  Predoziranje

  Neželjeni efekti nisu primećeni u ispitivanjima bezbednosti na mačkama i mačićima starim 8 i više nedelja i telesne mase oko 1 kg, tretiranih jednom mesečno sa pet puta većom dozom od preporučene doze, tokom 6 uzastopnih meseci.

  Rizik od pojave neželjenih reakcija se, međutim, može povećati sa predoziranjem (videti deo 4.6). Nakon tretmana može se javiti svrab.


  Predoziranje preparata će dovesti do ulepljivanja dlaka na mestu primene. Ulepljen izgled nestaje u potpunosti u roku od 24 časa od aplikacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Proizvod može izazvati iritaciju sluznica i očiju.

  Zbog toga treba izbegavati kontakt proizvoda sa ustima i očima.

  Životinje ili osobe sa poznatom preosetljivošću na insekticide ili alkohol treba da izbegavaju kontakt sa preparatom Frontline spot on cat.

  Izbegavati kontakt prstiju sa sadržajem pipete. Ukoliko do toga dođe, oprati ruke vodom i sapunom.


  U slučaju kontakta leka sa očima, treba ih pažljivo isprati čistom vodom. Oprati ruke nakon upotrebe leka.


  Tretirane životinje ne treba dirati dok se mesto aplikacije ne osuši, i deci ne treba dozvoliti da se igraju sa tretiranim životinjama dok se mesto aplikacije ne osuši. Zato se preporučuje da se životinja ne tretira tokom dana, već rano uveče, i da se skoro tretiranoj životinji ne dozvoli da spava sa vlasnicima, posebno ne sa decom.


  Ne pušiti, piti ili jesti u toku aplikacije.


  Ostala upozorenja

  Alkoholni nosač može negativno uticati na obojene i druge površine u domaćinstvu.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Fipronil može nepovoljno delovati na vodene organizme.

  Ne kontaminirati jezera, vodotokove i kanale proizvodom ili praznom ambalažom.


  Ne dozvoliti mačkama da plivaju u jezerima i otvorenim vodama prva dva dana po tretmanu.


  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  14.09.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: pipeta zapremine 0.5 mL

izrađena od ravnog dvoslojnog filma (polipropilenski i Barex 210) i plavog, ispupčenog, troslojnog filma (polietilentereftalat; aluminijuma; Barex 210) sa prelomljivim vrhom. Barex 210 je materijal koji dolazi u direktan kontakt sa lekom.

Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan blister. Blister sadrži 3 pipete sa prelomljivim vrhom..


Način izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AX15

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00369-19-001 od 02.04.2020.


image