Početna stranica Početna stranica

RespiSure1 ONE
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterijske ćelije Mycoplasma hyopneumoniae, soj P-5722-3 (NL 1042)

UPUTSTVO ZA LEK


RespiSure1ONE,emulzijazainjekciju,ukupno10kom;bočica,10x50doza(100ml)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Pfizer Animal Health


Adresa: 601 West Cornhusker HWY,Lincoln, SAD Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation,Predstavništvo Beograd

Adresa: Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, Srbija


.


1. POSLOVNO IME I SEDIŠTE NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


Pfizer HCP Corporation,Predstavništvo Beograd Neznanog junaka 5

11 000 Beograd Srbija


POSLOVNO IME I SEDIŠTE PROIZVOĐAČA


Pfizer Animal Health

601 West Cornhusker HWY,Lincoln SAD


 1. IME LEKA


  RespiSure1 ONE

  Vakcina koja sadrži inaktivisane bakterijske ćelije Mycoplasma hyopneumoniae, soj P-5722-3 (NL 1042); najmanje 5.06 RPU/doza

  Emulzija za injekciju za svinje


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  U dozi od 2 ml vakcina sadrži:


  Aktivne supstance:

  Inaktivisane bakterijske ćelije Mycoplasma hyopneumoniae, soj

  P-5722-3 (NL 1042): najmanje 5.06 RPU


  Konzervans:

  Tiomersal: najviše 0.0002 mg/doza


  Adjuvans:

  Amphigen baza/Mineralno ulje (25%:75%):0.1ml/doza


  Ekscipijensi:

  Dinatrijum-edetat (10%)

  Polisorbat 80 (Tween 80) Sorbitan monooleat (Span 80)

  Natrijum-hlorid,rastvor 0.9% m/v do 2ml (1doza)


 3. INDIKACIJE


  RespiSure ONE je namenjena za aktivnu imunizaciju svinja protiv mikoplazmatske pneumonije odnosno enzootske pneumonije izazvane sa Mycoplasma hyopneumoniae.Nakon vakcinacije imunitet traje 23 nedelje.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne smeju se vakcinisati bolesne i kahektične jedinke kao i životinje invadirane parazitima.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nikakvi neželjeni efekti nisu primećeni kada je vakcina korišćena prema uputstvu.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Prasad od 1 dana starosti.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Jedna doza iznosi 2 ml.

  Vakcina se aplikuje intramuskularno (iza uha) u dozi od 2ml. Vakcinacija će zaštititi životinju od bolesti najmanje tokom sledeće 23 nedelje. Preporučuje se i polugodišnja revakcinacija jednom dozom.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pošto se bočica dobro protrese vakcina se aplikuje intramuskularno (iza uha).


 9. KARENCA


  Nula dana (Nema karence)


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi 2-8ºC u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 24 meseca.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: Nakon otvaranja bočice vakcinu treba utrošiti što pre.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Za aplikaciju vakcine treba koristiti sterilne špriceve i igle.

  Zdrave suprasne krmače mogu biti vakcinisane.

  Kao kod mnogih vakcina, posle upotrebe može se javiti anafilaksa. U tim slučajevima preporučuje se

  inicijalna primena adrenalina koja treba da bude praćena adekvatnom terapijom.

  Ukoliko se životinje nalaze u inkubacionom periodu nekog infektivnog oboljenja, ukoliko su pothranjene ili inficirane parazitima, ukoliko su izložene stresu usled transporta ili faktora sredine, ili ukoliko vakcina nije aplikovana prema uputstvu na etiketi može se dogoditi da izostane odgovarajući zaštitni imuni odgovor.


  Za korisnika:

  Proizvod sadrži mineralno ulje. U slučaju samoubrizgavanja može doći do oticanja i bola , posebno u

  slučaju ubrizgavanja u prst ili zglob, a u retkim slučajevima i do gubitka povredjenog prsta ukoliko nije pružena adekvatna medicinska pomoć.

  U slučaju samoubrizgavanja potražite medicinsku pomoć iako je ubrizgana i veoma mala količina proizvoda i ponesite pakovanje sa sobom.Ukoliko se bol nastavi i 12 sati posle ukazane pomoći opet se obratiti lekaru.


  Za lekara:

  Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje.Čak i u slučajevima samoubrizgavanja male količine ovog proizvoda može doći do otoka i ishemične nekroze,čak i do gubitka prsta.Potrebna je hitna

  medicinska pomoć i možda rana incizija i ispiranje povređenog mesta,posebno ako se radi o korenu prsta ili tetivi.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništiti u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  09.10.2012.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Plastična boca a 100 ml (50 doza) zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapom.

Način izdavanja: Lek se Izdaje samo na recept veterinara

ATCvetkod: QI09AB13

Broj dozvole: 323/01/0101/12/001 od 09.10.2012.