Početna stranica Početna stranica

AVINEW NEO
vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj VG/GA-AVINEWUPUTSTVO ZA LEK


AVINEW NEO, šumeća tableta, 10 x 1000 doza AVINEW NEO, šumeća tableta, 10 x 2000 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

Laboratoire Porte des Alpes


Adresa: 99 Rue de l Aviation, Saint-Priest, Francuska


Podnosilac zahteva: BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Beograd, Milentija Popovića 5a., Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD,

  Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS Laboratoire Porte des Alpes 99 Rue de l Aviation, Saint-Priest, Francuska


 2. IME LEKA AVINEW NEO

  vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj VG/GA-AVINEW šumeća tableta

  za piliće (brojlere i podmladak nosilja i roditelja)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  Jedna doza vakcine sadrži: Aktivna supstanca:

  Živi atenuirani virus Newcastle bolesti, soj VG/GA-AVINEW 5.5 log10 EID50- 7.0 log10 EID50*

  * EID50: infektivna doza za 50% embrioniranih jaja


  Pomoćne supstance: Brilijant plava FCF (E133)

  Ostale pomoćne supstance: kazein hidrolizat, manitol, povidon, saharoza, kalijum-dihidrogenfosfat, kalijum-hidrogenfosfat, kalijum-glutamat, goveđi serum albumin (frakcija V), prečišćena voda, limunska kiselina bezvodna, natrijum-hidrogenkarbonat, magnezijum-stearat


  Šumeća tableta.

  Plava prošarana okrugla šumeća tableta za suspenziju (za oralnu, okularnu i upotrebu raspršivanjem).


 4. INDIKACIJE


  Kod brojlerskih pilića, od prvog dana života:

  Aktivna imunizacija protiv Newcastle bolesti, u cilju redukcije mortaliteta i kliničkih znakova bolesti.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 14 dana posle primarne vakcinacije

  Trajanje imuniteta (kod primene šeme vakcinacije koja je opisana u tački Doziranje i način primene): do starosti od 6 nedelja.


  image


  Kod podmlatka nosilja i roditelja, od 4 nedelje starosti:

  Aktivna imunizacija (primovakcinacija) protiv pada nosivosti uzrokovanog atipičnom kugom peradi, pre vakcinacije inaktivisanom vakcinom (soj Ulster 2C) koja se aplikuje pre pronošenja.


  Podaci o dužini trajanja imunskog odgovora nakon primene kompletnog programa vakcinacije prikazani su u sažetku karakteristika leka/uputstvu za lek za inaktivisanu vakcinu koja se koristi za busterizaciju.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznate.

  Za podmladak nosilja i roditeljskih jata: pogledati uputstvo za inaktivisanu vakcinu.

  Ukoliko primetite neko ozbilno neželjeno dejstvo ili bilo koje neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, obavestite o tome nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (brojleri i podmladak nosilja i roditelja)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Doziranje

  Brojleri:

  Primarna vakcinacija okularnim putem (ukapavanjem u oko) ili okulonazalnim putem (raspršivanjem): od 1. dana života

  Busterizacija oralnim putem (upotreba dodavanjem u vodu za piće): u uzrastu od 2 do 3 nedelje. Minimalni interval između dve vakcinacije treba da bude 2 nedelje.

  Podmladak (buduće nosilje i budući roditelji):

  Dvokratna primena vakcine, okularnim putem (ukapavanjem u oko), okulonazalnim putem (raspršivanjem) ili oralnim putem (dodavanjem u vodu za piće): u uzrastu od 4 i 8 nedelja.

  Kako bi se postigao efikasan imunski odgovor, ptice nakon primene vakcine Avinew Neo pred pronošenje treba imunizovati inaktivisanom vakcinom (soj Ulster 2C).


  Način primene:

  Za oralnu (upotreba dodavanjem u vodu za piće), okularnu i okulonazalnu upotrebu (upotreba raspršivanjem)


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcina se rekonstituiše i priprema sa čistom, nehlorisanom, hladnom vodom.

  Za pripremu i primenu vakcine treba koristiti čistu opremu, bez tragova dezinficijenasa i/ili antiseptika.


  Pre korišćenja rastvora vakcine, treba sačekati da se tableta potpuno rastvori. Rekonstituisana vakcina je rastvor plave boje, na čijoj površini se može formirati sloj fine pene.


  Individualna primena okularnim putem (okularna upotreba):

  Za 1000 ptica, rastvoriti tabletu od 1000 doza u 50 mL prokuvane i rashlađene nehlorisane vode za piće (odnosno, u 50 mL vode za injekcije). Koristiti opremu koja ne sadrži tragove dezinficijenasa i/ili antiseptika. Sačekati da se tableta potpuno rastvori, a zatim pomoću šprica preneti vakcinalni rastvor u kapaljku. Preporučuje se da se rastvor vakcine priprema u čistoj prostoriji, u kojoj nema životinja.

  Za primenu vakcine se koristi kalibrisana kapaljka, kako bi veličina kapljice bila 50 μL.

  Staviti jednu kap vakcinalnog rastvora u oko svake ptice i sačekati da se kap raširi preko oka, pa potom osloboditi pticu.


  Masovna vakcinacija oralnim putem (upotreba dodavanjem u vodu za piće):

  Za 1000 ptica, rastvoriti tabletu od 1000 doza u zapremini čiste nehlorisane vode za piće koju će ptice popiti u roku od 1-2 sata. Kada se koristi voda sa česme, u svu vodu koja će doći u kontakt sa vakcinom treba dodati obrano mleko u prahu u količini od 2,5g po litru, kako bi se neutralisali tragovi hlora.

  Rastvor vakcine treba pripremiti i dati pticama neposredno pred primenu. Dva sata pre vakcinacije pticama treba uskratiti vodu.


  Masovna vakcinacija respiratornim putem (upotreba raspršivanjem):

  Za 1000 ptica, rastvoriti tabletu od 1000 doza u nehlorisanoj vodi za piće (odnosno vodi za injekcije) čija količina zavisi od tipa raspršivača koji se koristi.

  Rastvor vakcine treba raspršiti iznad ptica korišćenjem raspršivača koji može da formira mikro- kapljice prosečnog dijametra 80-100μm.

  Da bi se vakcina pravilno i ravnomerno rasporedila, ptice treba da budu što bliže jedna drugoj tokom raspršivanja. Tokom primene vakcine raspršivanjem, ventilacioni sistem u objektu treba da bude zatvoren/isključen.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi 2-8°C.


  image


  Blistere čuvati u spoljašnjem pakovanju.

  Ne čuvati neiskorišćene tablete koje su izvađene iz blistera.


  Rok upotrebe: 24 meseca.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: tablete koje su izvađene iz blistera iskoristiti odmah

  Rok upotrebe rekonstituisane vakcine: 2 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdrave ptice.

  Vakcinalni virus se može širiti sa vakcinisanih na nevakcinisane ptice, pri čemu ne dolazi do pojave simptoma bolesti. Osim toga, laboratorijsko ispitivanje vraćanja virulencije pokazalo je da nakon 10 pasaža na pilićima ne dolazi do povećanja patogenosti virusa. Stoga se širenje vakcinalnog soja virusa na nevakcinisane ptice može smatrati neškodljivim.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinalni virus se može širiti sa vakcinisanih na nevakcinisane ptice, pri čemu ne uzrokuje pojavu bilo kakvih znakova bolesti. Pored toga, laboratorijsko ispitivanje reverzije virulencije pokazalo je da nakon 10 pasaža na pilićima ne dolazi do povećanja patogenosti virusa. Stoga se, na osnovu dostupnih saznanja, širenje vakcinalnog soja virusa na nevakcinisane ptice može smatrati neškodljivim.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Rekonstituisanom vakcinom treba rukovati uz mere opreza, jer virus Newcastle bolesti kod ljudi može uzrokovati prolazni konjunktivitis. Kako ova vakcina sadrži živi, oslabljeni virus, treba preduzeti odgovarajuće mere kako bi se sprečila kontaminacija osobe koja rukuje vakcinom i osoblja koje učestvuje u vakcinaciji. Zbog toga se tokom pripreme i primene vakcine preporučuje nošenje zaštitne opreme (zaštitnih maski i naočara), u skladu sa važećim standardima.

  Posle primene vakcine oprati i dezinfikovati ruke.


  Upotreba u periodu nošenja jaja

  Ne primenjivati u periodu nošenja jaja.


  Predoziranje

  Nisu zabeleženi neželjeni efekti posle primene vakcine u dozi 10 puta većoj od preporučene.


  image


  Interakcije

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene koristi i rizika u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Prisustvo dezinficijensa i/ili antiseptika u vodi i opremi korišćenoj za pripremu rastvora vakcine može za posledicu imati neefikasnu imunizaciju.

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Prazne blistere treba dezinfikovati pre odlaganja.

  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.10.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Šumeće tablete se nalaze u termoformiranom poliamid-aluminijum-PVC/aluminijum blisteru. Blister sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje:

Kartonska kutija koja sadrži 1 blister sa 10 tableta od 1000 doza (10x1000 doza) Kartonska kutija koja sadrži 1 blister sa 10 tableta od 2000 doza (10x2000 doza)


Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.


ATCvet: QI01AD06


Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00118-21-001 od 21.10.2021. za 1 x 10 tableta (10 x 1000 doza)

323-01-00119-21-001 od 21.10.2021. za 1 x 10 tableta (10 x 2000 doza)


image