Početna stranica Početna stranica

Promtselen
retinol, holekalciferol, tokoferol, natrijum-selenit


UPUTSTVO ZA LEK


image

PROMTSELEN, rastvor za injekciju, 50.000 i.j./mL + 25.000 i.j./mL + 20,0 mg/mL + 0,5 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  Promtselen, rastvor za injekciju

  retinol, holekalciferol, tokoferol, natrijum-selenit

  50.000 i.j./mL + 25.000 i.j./mL + 20,0 mg/mL + 0,5 mg/mL

  za konje, goveda, ovce, koze, svinje, pse, mačke, kokoške, patke, guske i ćurke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivne supstance:

  Vitamin A-palmitat 50.000 i.j.

  Holekalciferol 25000 i.j.

  RRR-α-tokoferilacetat 20 mg

  Natrijum-selenit, pentahidrat 0,5 mg

  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksitoluen, benzilalkohol, limunska kiselina monohidrat, di-natrijum-fosfat dihidrat, makrogol 15 hidroksistearat, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Preveniranje i lečenje hipo i avitaminoza, nedostatka selena, uzgojnih bolesti mladih životinja (rahitis, degenerativna miopatija, mišićna distrofija, osteomalacija, keratitis, hemoragična dijateza, encefalomalacija, zaostajanje u rastu), poremećaja u reprodukciji (smanjena plodnost, sterilitet) kao i za povećanje opšte otpornosti organizma prema infektivnim oboljenjima i stresu.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne primenjuje kod životinja preosetljivih na komponente iz preparata, naročito kod goveda. Lek se ne daje ni nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  image


  Ponekad se na mestu aplikacije (s.c. i i.m.) javlja lokalna iritacija (otok), koja spontano iščezava posle nekoliko dana.

  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, obavestite o tome nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi, mačke, kokoške, patke, guske i ćurke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Govedima i konjima lek se daje u volumenu od 3 do 5 ml na 100 kg t.m., teladima, ždrebadima, ovcama, kozama i svinjama 5 ml na 50 kg t.m.; prasadima, jagnjadima i jaradima 3 ml leka na 25 kg t.m., novorođenim jagnjadima i jaradima 1 do 2 ml; psima, mačkama i kunićima 0,5 ml na 5 kg t.m..

  Pilići (100 jedinki t.m. oko 1 kg) dobijaju 10 ml leka u vodi za piće; pačići, ćurići, guščići (po 100 jedinki t.m. od 1 kg) dobijaju 20 ml leka, kokoške nosilje (100 jedinki) dobijaju 20 do 30 ml leka, patke (100 jedinki) dobijaju 30 do 40 ml leka, guske (100 jedinki) dobijaju 50 ml leka i ćurke (100 jedinki) dobijaju 70 do 80 ml leka.

  U terapijske svrhe lek može da se primenjuje u intervalima od nedelju dana, a u profilaktičke jednom u dva meseca.

  Lek se primenjuje subkutanom ili intramuskularnom injekcijom, a kod peradi u vodi za piće, dvokratno s razmakom od 14 dana. Primenjen u propisanim dozama lek podmiruje potrebe u vitaminima i selenu u toku 2-3 meseca.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre aplikacije primeniti mere asepse i antisepse i dezinfikovati kožu na mestu injiciranja leka. Bočicu ili bocu dobro promućkati pre upotrebe. Lek ne aplikovati intravenski. Kod davanja visokih doza (volumena) ovog preparata, preporučuje se aplikacija na više mesta. Tako, za velike životinje (konj, goveče) količinu leka veću od 10 ml, a za male od 5 ml, treba podeliti i aplikovati na dva injekciona mesta.


 10. KARENCA


  Meso: 28 dana.

  Mleko tretiranih životinja se može koristiti za ljudsku upotrebu bez ograničenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Rok upotrebe: 1 godina.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: Lek utrošiti odmah posle prvog otvaranja.

  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C , zaštićen od svetlosti i vlage. Nakon otvaranja kontejnera lek upotrebiti odmah.


  image


  Lek se ne može upotrebiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju.

 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Pre aplikacije primeniti mere asepse i antisepse i dezinfikovati kožu na mestu injiciranja leka. Bočicu ili bocu dobro promućkati pre upotrebe. Lek ne aplikovati intravenski. Kod davanja visokih doza (volumena) ovog preparata, preporučuje se aplikacija na više mesta. Tako, za velike životinje (konj, goveče) količinu leka veću od 10 ml, a za male od 5 ml, treba podeliti i aplikovati na dva injekciona mesta.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Preparat može da se primenjuje u graviditetu i laktaciji.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema posebnih upozorenja.

  Predoziranje:

  Doze retinola i tokoferol-acetata u preparatu nisu toksične ni nakon višekratne primene. U slučajevima nestabilne solucije preparata vitamina sa selenom, može koncentracija selena u dozi preparata porasti i do 10 puta, što uzrokuje toksičnu reakciju na selen sa ovim znacima: gubitak apetita, otežano disanje, opšta slabost, proliv, teturanje i uginuće unutar 24h (16).

  Inkompatibilnost:

  Nije poznata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.11.2017.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (II hidrolitička grupa), zapremine 100 mL, zatvorena čepom od hlorbutila i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA11AA04

Broj dozvole: 323-01-00187-17-001 od 08.11.2017.


image