Početna stranica Početna stranica

Purevax RCPCh
vakcina koja sadrži živi virus rinotraheitisa mačaka (FHV soj F2), inaktivisani kalicivirus mačaka (FCV sojevi 431 i G1), živi virus panleukopenije mačaka (PLI IV) i živu Ch.felis (soj 905)UPUTSTVO ZA LEK


Purevax RCPCh, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju, bočica sa liofilizatom 10 x 1 doza i bočica sa rastvaračem 10 x 1mL Purevax RCPCh, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju, bočica sa liofilizatom 50 x 1 doza i bočica sa rastvaračem 50 x 1mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: MERIAL Laboratoire Porte des Alpes


Adresa: 99, rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest, Francuska


Podnosilac zahteva: ROYAL VET D.O.O.


Adresa: Oslobođenja 25, 11090 Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK ROYAL VET D.O.O., Oslobođenja 25, 11090 Beograd, Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  MERIAL Laboratoire Porte des Alpes, 99 rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest, Francuska


 2. IME LEKA Purevax RCPCh

vakcina koja sadrži živi virus rinotraheitisa mačaka (FHV soj F2), inaktivisani kalicivirus mačaka (FCV sojevi 431 i G1), živi virus panleukopenije mačaka (PLI IV) i živu Ch.felis (soj 905)

liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju za mačke


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


Jedna doza (1mL) sadrži:

Liofilizat:

Aktivne supstance:

Živi atenuirani herpesvirus rinotraheitisa mačaka (soj FHV F2)

≥ 104.9 CCID50*

Inaktivisani antigeni kalicivirusa mačaka (sojevi FCV 431 i G1) Živi atenuirani virus panleukopenije mačaka (PLI IV)

Živa atenuirana Chlamydophila felis (soj 905)

≥ 2.0 ELISA jedinica

≥ 103.5 CCID50*

≥ 103.0 EID50**

Pomoćne supstance:

Gentamicin, najviše

28 mcg

Rastvarač:

Voda za injekcije

q.s. 1 mL

* 50% infektivna doze za kulturu ćelija

** 50% infektivna doze za embrionirana jaja


Ostale pomoćne supstance: saharoza, sorbitol, dekstran 40, kazein hidrolizat, hidrolizat kolagena, kalijum-hidrogenfosfat, kalijum-dihidrogenfosfat, kalijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- hidrogenfosfat, kalijum-dihidrogenfosfat bezvodni, voda za injekcije


 1. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija mačaka u uzrastu od 8 nedelja i starijih protiv:

  • virusnog rinotraheitisa mačaka (herpes virus), u cilju redukcije kliničkih simptoma;

  • kalicivirusnih infekcija, u cilju redukcije kliničkih simptoma;


   image


  • infekcije sa Chlamydophila felis, u cilju redukcije kliničkih simptoma;

  • panleukopenije mačaka, u cilju prevencije mortaliteta i kliničkih simptoma uzrokovanih infekcijom.


   Vreme potrebno za razvoj imuniteta protiv rinotraheitisa, kaliciviroze i panleukopenije: 1 nedelja nakon primarnog programa vakcinacije.

   Dužina trajanja imuniteta nakon poslednje revakcinacije: 3 godine za rinotraheitis, kalicivirozu i panleukopeniju, 1 godina za Chlamydophila felis.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod gravidnih životinja.

  Ne preporučuje se primena vakcine u periodu laktacije.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  U uobičajenim uslovima primene, ponekad se mogu pojaviti prolazna apatija i anoreksija, kao i porast temperature (obično traje 1 do 2 dana). Moguća je pojava lokalne reakcije (blagi bol pri palpaciji, svrab ili ograničeni edem), koja se povlači tokom najviše 1 do 2 nedelje.

  U izuzetnim slučajevima moguća je pojava reakcija preosetljivosti, koje mogu zahtevati odgovarajući simptomatski tretman.

  U veoma retkim slučajevima, kod odraslih mačaka su 1-3 nedelje nakon revakcinacije zabeleženi hipertermija i letargija, ponekad praćeni hramanjem. Ova reakcija je bila prolaznog karaktera.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (više od 1, ali manje od 10 od 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 od 1000 životinja);

  • retka (više od 1, ali manje od 10 od 10000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10000 životinja uključujući izolovane izveštaje).


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke.


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Nakon rekonstituisanja liofilizata sa rastvaračem, aplikovati supkutano jednu dozu (1 mL) vakcine, prema sledećem rasporedu vakcinacije:


  image


  Primarna vakcinacija:

  • prva injekcija: od 8 nedelja starosti

  • druga injekcija: 3 do 4 nedelje kasnije.


   Kada se očekuje visok titar maternalnih antitela protiv neke od komponenti vakcine (npr. kod mačića starosti 9 do 12 nedelja poreklom od mačaka koje su vakcinisane pre graviditeta i/ili u slučaju ranijeg kontakta ili sumlje na raniji kontakt sa patogenom/patogenima), primarnu vakcinaciju treba odložiti do 12 nedelje starosti.


   Revakcinacija:

   • prva revakcinacija se mora sprovesti godinu dana nakon primarnog programa vakcinacije

   • nakon toga, revakcinacija se sprovodi svake godine za hlamidiozu i u intervalima do najviše tri godine za rinotraheitis, kalicivirozu i panleukopeniju mačaka.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcinu iskoristiti odmah nakon rekonstitucije.


 7. KARENCA


  Nije primenljivo.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati u frižideru (2°C do 8°C). Čuvati zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 18 meseci

  Rok upotrebe posle rekonstruisanja: iskoristiti odmah


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba se odmah obratiti lekaru i pokazati mu tekst uputstva ili etikete.


  image


  Vakcinom ne bi trebalo da rukuju osobe sa imunodeficijencijom ili osobe koje uzimaju imunosupresivne lekove. Ukoliko dođe do samoubrizgavanja vakcine, treba se odmah obratiti lekaru i informisati ga da vakcina sadrži živu hlamidiju.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne koristiti kod gravidnih životinja.

  Ne preporučuje se primena vakcine u periodu laktacije.


  Interakcije

  Ispitivanja bezbednosti i efikasnosti su pokazala da se ova vakcina može mešati sa Merialovom vakcinom protiv leukemije mačaka koja ne sadrži adjuvans i/ili može biti aplikovana istog dana, ali ne pomešana, sa Merialovom vakcinom protiv besnila koja sadrži adjuvans.


  Inkompatibilnosti

  Ne mešati sa Merial-ovom adjuvantnom vakcinom protiv besnila.


  Predoziranje

  Nije primećen nijedan neželjeni efekat osim onih već navedenih u poglavlju 6. „Neželjene reakcije“, izuzev hipertermije koja izuzetno može trajati do 5 dana.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.12.2018.


 12. OSTALI PODACI Pakovanje:

Bočica od stakla tipa I koja sadrži 1 dozu liofilizata i bočica od stakla tipa I koja sadrži 1 mL rastvarača; obe su zatvorene zapušačem od butil elastomera i aluminijumskom kapicom.

Pakovanje sadrži:

10 bočica sa jednom dozom liofilizata i 10 bočica sa 1 mL rastvarača 50 bočica sa jednom dozom liofilizata i 50 bočica sa 1 mL rastvarača


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI06AJ03


Vakcina protiv virusnog rinotraheitisa, kaliciviroze, hlamidioze i panleukopenije mačaka. Stimuliše razvoj aktivnog imunskog odgovora protiv virusa rinotraheitisa (herpes virus), kalicivirusa mačaka, Chlamydophila felis i virusa panleukopenije mačaka.


image


Vakcinacijom se postiže smanjenje ekskrecije kalicivirusa, što je pokazano nedelju dana nakon vakcinacije i za period do godinu dana nakon vakcinacije.


Broj dozvole i datum izdavanja:

Purevax RCPCh, 50 bočica sa jednom dozom liofilizata i 50 bočica sa jednom dozom (1 mL) rastvarača: 323-01-00199-18-002 od 25.12.2018.

Purevax RCPCh, 10 bočica sa jednom dozom liofilizata i 10 bočica sa jednom dozom (1 mL) rastvarača: 323-01-00200-18-002 od 25.12.2018.


image