Početna stranica Početna stranica

Sacox120
salinomicin

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Sacox120, salinomicin 120 mg/g, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 25 kg


( za primenu na životinjama )


Proizvođač: Biovet JSC


Adresa: 39 Petar Rakov Street, 4550 Peštera, Bugarska Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o. Beograd

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd


Broj rešenja: 323-01-00252-13-001 od 15.04.2014.za lek Sacox120, salinomicin 120 mg/g, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 25 kg


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peštera, Bugarska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Farmanima d.o.o. Beograd, Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  SACOX 120

  Salinomicin 120 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu

  Pilići za tov (brojleri); nosilje u odgoju (do 12 nedelje starosti);


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Salinomicin 120 mg

  Pomoćne supstance:

  Kalcijum-karbonat; saharoza; karmeloza- natrijum.


 4. INDIKACIJE


  Za profilaksu kokcidioze uzrokovane vrstama E.acervulina, E.maxima, E.necatrix, E.mivati, E.tenella i E.brunetti kod brojlera i kod nosilja u odgoju (do 12 nedelje starosti).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena preparata kod roditeljskih jata, ćuraka i konja.

  Preparat se ne sme davati zajedno sa tiamulinom, kao ni 7 dana pre i posle njegove primene jer može dovesti do supresije rasta i uginuća.


 6. NEŽELJENE REAKCIJE


  Nisu poznate.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići za tov (brojleri); nosilje u odgoju (do 12 nedelje starosti);


  Broj rešenja: 323-01-00252-13-001 od 15.04.2014.za lek Sacox120, salinomicin 120 mg/g, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 25 kg


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna primena, dobro umešan u hranu.

  Da bi se obezbedilo ravnomerno mešanje sa hranom, odmerenu količinu Sacox-a 120 prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim dodati u ukupnu predviđenu količinu hrane, prema sledećim dozama:

  Ciljne vrste

  Minimalni i

  maksimalni sadržaj salinomicina u hrani (ppm)

  Količina

  Sacox120 koja se

  dodaje u hrani (g/tona)

  Starost

  jedinki

  Pilići

  tov

  za

  60-70

  500-583

  -

  Nosilje

  odgoju

  u

  50

  417

  do

  nedelja

  12


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Salinomicin je inkompatibilan sa tiamulinom pa se ne sme primenjivati zajedno sa ovim antibiotikom, kao ni 7 dana pre i posle njegove upotrebe. Ne sme se mešati niti koristiti zajedno sa drugim kokcidiostaticima.


 10. KARENCA


  Pilići za tov i nosilje u odgoju do 12. nedelje starosti: 1 dan.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju, dobro zatvoreno, na suvom mestu, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 3 meseca, bez posebnih uslova čuvanja.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne primenjivati kod roditeljskih jata

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje rukuju sa proizvodom treba da nose maske, rukavice i zaštitnu odeću i da izbegavaju udisanje i kontakt sa proizvodom. Nakon rukovanja sa proizvodom oprati ruke i izloženu kožu. Ako Sacox 120 slučajno dospe u oči, odmah isprati sa vodom.


  Broj rešenja: 323-01-00252-13-001 od 15.04.2014.za lek Sacox120, salinomicin 120 mg/g, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 25 kg


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  15.04.2014.


 15. OSTALI PODACI

.

Pakovanje: Polietilenska kesa, u troslojnoj papirnoj kesi sa unutrašnjim polietilenskim slojem, sa 25 kg premiksa za mediciniranu hranu.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QP51AH01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00252-13-001 od 15.04.2014.


Broj rešenja: 323-01-00252-13-001 od 15.04.2014.za lek Sacox120, salinomicin 120 mg/g, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 25 kg