Početna stranica Početna stranica

Dexamethasone
deksametazon


UPUTSTVO ZA LEKDexamethasone, rastvor za injekciju, 2 mg/mL, 1 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Provet S.A.


Adresa: Thesi Vrago, Aspropyrgos, , 19300 Attiki, Grčka Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beogradimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Farmanima d.o.o., Živka Davidovića 113, Beograd NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Provet S.A, Thesi Vrago, Aspropyrgos,19300 Attiki, Grčka


 2. IME LEKA


  Dexamethasone 2 mg /mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, konje, svinje, ovce, koze, pse i mačke deksametazon


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Deksametazon 2 mg

  ( u obliku deksametazonfosfat-natrijum) 2.63 mg


  Pomoćne supstance:

  Metilparahidroksibenzoat 0.85 mg

  Propilparahidroksibenzoat 0.15 mg


  Ostale pomoćne supstance: natrijum-citrat, dihidrat; natrijum hidroksid; limunska kiselina i voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Deksametazon je indikovan kod ciljnih vrsta za terapiju:

  • neinfektivnih oboljenja lokomotornog sistema :artritisa, osteoartritisa, tendosinovitisa, burzitisa i uopšteno kod svih aseptičnih upala vezivnih tkiva.

  • Alergijskog dermatitisa i nespecifičnih dermatoza

  • u stresnim situacijama ili šoku

  • ketoze

   Koristi se kao pomoćna terapija kod bakterijskih infekcija zajedno sa odgovarajućom antiinflamatornom terapijom.


   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat ne aplikovati tokom graviditeta, osim ako se ne izaziva abortus ili prevremeni porođaj.

  Ne davati životinjama koje boluju od diabetes mellitus-a, osteoporoze, slabosti srca prouzrokovane kongestijom krvnih sudova, insuficijencije bubrega, tuberkuloze, hiperkorticizma (Kušingov sindrom), akutnog pankreatitisa, viremije i istovremeno sa vakcinacijom.

  Lek ne treba primenjivati pre većih hirurških zahvata jer usporava zarastanje rana.

  Preparat se ne daje konjima čije meso je namenjeno za ishranu ljudi i trkačkim konjima 24 sata pre trke.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Produžena terapija glukokortikosteroidima može prouzrokovati hemoragičnu dijareju, hepatitis, akutni pankreatitis, čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu.

  Aplikacija velikih doza glukokortikosteroida u periodu od par nedelja može prouzrokovati supresiju hipotalamo-hipofizno-adrenokortikalne povratne sprege.

  Zbog toga se preporučuje postepeno smanjivanje doze glukokortikosteroida do prekida terapije.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu , o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, konji, svinje, ovce, koze, psi i mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek aplikovati intravenski, intramuskularno ili subkutano u sledećim dozama: Konji, goveda: 10-30 mg ili 5-15 ml leka po životinji

  Telad, ždrebad, ovce, koze, svinje: 2-5 mg ili 1-2,5 ml leka po životinji Psi: 0,5-2 mg ili 0,25-1 ml leka po životinji

  Mačke: do 0, 5 mg ili 0,25 ml leka po životinji Za intra ili periartikularnu aplikaciju:

  Velike životinje: 2-10 mg ili 1-5 ml leka po životinji Male životinje: 0,5-5 mg ili 0,25-2,5 ml leka po životinji


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Dozu treba podesiti u skladu sa slučajem i progresijom bolesti.

  Visoke doze se daju u akutnim slučajevima, a niže doze u produženoj terapiji.

  Preparat se daje jednom dnevno, a u slučaju potreba, aplikacija se može ponoviti posle dva dana.


  image


 10. KARENCA


  Meso: 21 dan

  Mleko: 3 dana

  Lek se ne daje konjima čije je meso namenjeno za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka:

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na suvom i hladnom mestu, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti , na temperaturi do 25C.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Intramuskularna aplikacija 10-15 ml deksametazona kravama u poslednjem mesecu gestacije može dovesti do abortusa tokom tri dana posle aplikacije.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na glukokortikoide treba pažljivo da rukuju deksametazonom. Nakon primene leka, oprati ruke.Ukoliko dođe do samoubrizgavanja, potrebno je javiti se lekaru i pokazati mu Uputstvo za lek.U slučaju kontakta leka sa očima, treba ih odmah isprati vodom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Intramuskularna aplikacija 10-15 ml deksametazona kravama u poslednjem mesecu gestacije može dovesti do abortusa tokom tri dana.

  Lek se ne aplikuje tokom graviditeta, osim ako se ne želi izazvati abortus ili prevremeni porođaj.


  Interakcije

  Barbiturati stimulišu metabolizam kortikosteroida indukcijom enzima jetre i tako smanjuju aktivnost deksametazona, dok estrogeni deluju suprotno. Zbog imunosupresivnog delovanja kortikosteroida, izbegavati aplikaciju leka u kombinaciji sa vakcinama.


  Predoziranje

  Predoziranje glukokortikosteroidima može dovesti do retencije natrijuma, tečnosti, gubitka kalijuma i povećanja težine. Doze veće od preporučenih mogu kod konja dovesti do pospanosti i letargije.


  Inkompatibilnost  image


  Nije poznata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.09.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: bočica od tamnog stakla zapremine 50 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH02AB02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00113-19-002 od 05.09.2019. godine


image