Početna stranica Početna stranica

HEMATICEN
gvožđe (III) joniUPUTSTVO ZA LEKHEMATICEN 200 mg/mL, rastvor za injekciju, 1 x 100mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: “CENAVISA S.L.”


Adresa: Cami Pedra Estela s/n, 43205 Reus , Španija Podnosilac zahteva: “AGRIMATCO d.o.o.”

Adresa: Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  “AGRIMATCO d.o.o.”

  Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  “CENAVISA S.L.”

  Cami Pedra Estela s/n 43205 Reus , Španija


 2. IME LEKA


  HEMATICEN, rastvor za injekciju Gvožđe (III) joni, 200 mg/mL

  Za svinje (prasad)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca

  Gvožđe (III) joni…...................... 200,0 mg

  (u obliku Gleptoferona (gvožđe (III) hidroksid dekstran glukoheptonska kiselina kompleks)… 532,6 mg)

  Pomoćne supstance

  Fenol .......................................... 5 mg

  ostale pom.supstance: voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Preveniranje i lečenje anemije prouzrokovane nedostatkom gvožđa kod prasadi.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje prasadima:

  • za koje se sumnja da pate od nedostatka vitamina E i/ili selena.

  • za koje je poznato da su preosetljiva na aktivnu ili bilo koju pomoćnu supstancu

  • klinički bolesnim jedinkama, naročito ako je prisutan proliv.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  image


  Ponekad se na mestu aplikacije leka može zapaziti promena boje tkiva i/ili blagi otok mekane konzistencije, koji nestaje za nekoliko dana. Takođe, mogu se pojaviti i reakcije preosetljivosti.


  Retko, nakon primene leka (kao i drugih dekstranskih preparata gvožđa) može nastati i uginuće. Ova uginuća su obično povezana sa genetskim faktorima ili nedostatkom vitamina E i/ili selena.

  U veoma malom broju slučajeva ova uginuća se pripisuju povećanoj osetljivosti na infekcije usled privremene blokade retikuloendotelnog sistema.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (prasad)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje jednokratno, isključivo (duboko) intramuskularno u dozi koja iznosi: 1 ml/životinja (ekv. 200 mg gvožđa/životinja).

  Tretiraju se prasad u starosti od 1 do 3 dana.

  Ne bušiti čep na bočici od 100 ml iglom više od 20 puta, a na bočici od 200 ml, više od 50 puta. Preporučuje se korišćenje multi doznih špriceva.

  U cilju izbegavanja prekomernog bušenja čepa, za ponovno punjenje šprica, koristiti posebnu iglu za izvlačenje leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne bušiti čep na bočici od 100 ml iglom više od 20 puta, a na bočici od 200 ml, više od 50 puta. Preporučuje se korišćenje multi doznih špriceva.

  U cilju izbegavanja prekomernog bušenja čepa, za ponovno punjenje šprica, koristiti posebnu iglu za izvlačenje leka.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 0 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van vidokruga i domašaja dece

  Uslovi čuvanja: Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do +25oC, zaštićeno od svetlosti i vlage. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe


  image


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Prilikom primene leka preporučljivo je zategnuti kožu na mestu aplikacije leka, u cilju smanjenja prosipanja istog, prilikom vađenja igle.

  Lek aplikovati pod aseptičnim uslovima, i ukoliko je moguće sprečiti kontaminaciju mesta aplikacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ljudi sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili sa hemohromatozom treba da izbegavaju kontakt sa lekom.

  Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili pakovanje.

  Posle primene leka oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Nije primenljivo.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  Velika količina gvožđa aplikovana parenteralno, može izazvati prolazno smanjenje kapaciteta imunog sistema usled preopterećivanja makrofaga gvožđem. Takođe, na mestu ubrizgavanja leka, mogu se pojaviti bol, inflamatorne reakcije, apscesi, kao i trajna promena boje mišićnog tkiva.

  Jatrogeno trovanje može izazvati sledeće simptome: bledilo mukoznih membrana, hemoragični gastroenteritis, povraćanje, tahikardiju, hipotenziju, dispnoju, edem ekstremiteta, šepanje, šok, oštećenje jetre i smrt. U ovakvim slučajevima treba primeniti helatogene supstance.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski medicinski proizvod ne sme se mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka, uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  31.07.2018.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1 x 100 mL:

Bočica od polipropilena zapremine 100 mL, zatvorena sivim gumenim čepom od brombutila i aluminijumskom kapicom sa Flip-Off zatvaračem u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QB03AC

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00486-17-001 od 31.07.2018.


image