Početna stranica Početna stranica

Purevax FeLV
vakcina koja sadrži vCP97 rekombinantni Canarypox virus (FeLV)UPUTSTVO ZA LEK


Purevax FeLV, suspenzija za injekciju, 10 x 1 doza Purevax FeLV, suspenzija za injekciju, 50 x 1 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: MERIAL Labaratoire Porte des Alpes


Adresa: 99, rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest, Francuska


Podnosilac zahteva: ROYAL VET D.O.O.


Adresa: Oslobođenja 25 11090 Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  ROYAL VET D.O.O.

  Oslobođenja 25 11090 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  MERIAL Labaratoire Porte des Alpes

  99, rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest, Francuska


 2. IME LEKA Purevax FeLV

  vakcina koja sadrži rekombinantni Canarypox virus (vCP97) suspenzija za injekciju

  za mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza vakcine (1ml) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  FeLV rekombinantni Canarypox virus (vCP97) ≥ 10 7.2 CCID50*

  *50% infektivne doze za ćelijsku kulturu

  Pomoćne supstance:

  Kalijum-hlorid; natrijum-hlorid; kalijum-dihidrogenfosfat: dinatrijum-fosfat, dihidrat; magnezijum- hlorid, heksahidrat; kalcijum-hlorid, dihidrat


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija mačaka starosti 8 nedelja i starijih protiv mačije leukemije, za prevenciju perzistentne viremije i kliničkih znakova vezanih za ovu bolest.

  Razvoj imuniteta: dve nedelje nakon primarne vakcinacije. Trajanje imuniteta: 1 godina od poslednje vakcinacije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne upotrebljavati kod gravidnih životinja. Ne preporučuje se upotreba tokom laktacije.

  Preporučuje se da se pre vakcinacije uradi analiza na prisustvo antigena virusa mačije leukemije, jer primena vakcine kod perzistentno inficiranih jedinki ne obezbeđuje dovoljan nivo zaštite.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  image


  Prolazni mali (<2cm) čvorić može se pojaviti na mestu injekcije koji regresira za jednu do četiri nedelje.


  Prolazna letargija i hipertermija mogu se pojaviti i trajati 1, izuzetno 2 dana.

  U izuzetnim okolnostima mogu se pojaviti reakcije hipersenzitivnosti, koje mogu zahtevati odgovarajući simptomatski tretman.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Subkutana upotreba.

  Aplikovati 1 dozu od 1ml prema sledećem rasporedu:

  Osnovna vakcinacija: prva injekcija 8 nedelje života

  druga injekcija od 3 do 5 nedelja kasnije.

  Revakcinacija: jednom godišnje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Studije bezbednosti i efikasnosti su pokazale da se vakcina može mešati sa polivalentnim vakcinama iz Merialovog programa, koje ne sadrže adjuvans, a koje se koriste u imunoprofilaksi infektivnih oboljenja mačaka uzrokovanih herpes, calici, parvo i retro virusima mačaka kao i Chl. Felis. Takođe je dokazana mogućnost simultane aplikacije (bez mešanja) polivalentnog preparata i Merialove vakcine Rabisin sa adjuvansom protiv virusa besnila. Oba preparate se aplikuju subkutano na različitim mestima, istog dana.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Držati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati u frižideru (2 do 8°C). Čuvati od svetlosti.

  Ne zamrzavati

  Upotrebiti odmah po navlačenju u brizgalicu.

  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 2 sata


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Upotrebljavati samo kod zdravih životinja.

  Preporučuje se da se pre vakcinacije uradi serološka analiza na prisustvo specifičnih antitela protiv virusa mačije leukemije.


  U slučaju slučajnog samoubrizgavanja potražiti odmah medicnisku pomoć i pokazati doktoru uputstvo za korisnika ili ambalažu.


  Studije bezbednosti i efikasnosti su pokazale da se vakcina ne sme mešati ali se može istovremeno aplikovati sa drugim Merialovim vakcinama koje sadrže adjuvans (različite kombinacije komponenti protiv virusnog rinotraheitisa, kaliciviroze, panleukopenije i besnila mačaka).

  Iste studije su pokazale da se vakcina može mešati sa polivalentnim vakcinama iz Merialovog programa, koje ne sadrže adjuvans (različite kombinacije komponenti protiv virusnog rinotraheitisa, kaliciviroze, panleukopenije i hlamidioze mačaka).

  Takođe je dokazana mogućnost simultane aplikacije (bez mešanja) sa Merialovom vakcinom protiv besnila koja sadrži adjuvans. Oba preparata se aplikuju subkutano na različitim mestima, istog dana.


  Nije bilo neželjenih efekata posle primena nekoliko puta veće doze od preporučene, izuzev onih pomenutih u tački 6.


  Ne mešati sa bilo kojom drugom vakcinom ili imunološkim proizvodom izuzev Merialovih vakcina bez adjuvansa (Purevax RCP, Purevax RCPCh).


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.11.2018.


 15. OSTALI PODACI


Vakcina protiv mačije leukemije.

Vakcinalni soj je rekombinantni kanaripox virus koji izražava env i gag gene FeLV-a. U terenskim uslovima, samo sub grupa A je infektivna i imunizacija protiv sub grupe A obezbeđuje potpunu zaštitu protiv sub grupa A, B i C. Posle inaokulacije virus počinje da ekspresuje zaštitne proteine, ali se ne replikuje u mačkama. Kao posledica vakcina izaziva pojavu imuniteta protiv virusa mačije leukemije.


Pakovanje: 10 bočica sa jednom dozom suspenzije za injekciju 50 bočica sa jednom dozom suspenzije za injekciju

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara


image


ATCvet kod: QI06AD**

Broj dozvole:

323-01-00148-18-002 od 21.11.2018.za Purevax FeLV, suspenzija za injekciju, 10 x 1 doza 323-01-00152-18-002 od 21.11.2018.za Purevax FeLV, suspenzija za injekciju, 50 x 1 doza


image