Početna stranica Početna stranica

ofamox 20
amoksicilinK

UPUTSTVO ZA LEK


Cofamox 20, oralni prašak, 200 mg/g, 10x100g Cofamox 20, oralni prašak, 200 mg/g, 1x1kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: COOPHAVET


Adresa: Saint-Herblon BP 7, Ancenis, Francuska Podnosilac zahteva: PULS d.o.o.

Adresa: Makenzijeva 60, 11000 Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PULS d.o.o., Makenzijeva 60, 11000 Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Coophavet, Saint-Herblon BP 7, Ancenis, Francuska


 2. IME LEKA


  COFAMOX 20

  amoksicilin (200 mg/g) oralni prašak

  živina (brojleri)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin 200 mg

  (u obliku amoksicilin, trihidrata)


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-tripolifosfat; laktoza, monohidrat.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje respiratornih infekcija brojlera izazvanih E. coli osetljivom na amoksicilin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod živine osetljive na peniciline i cefalosporine. Ne primenjuje se u kunića, zamorca, hrčka, gerbila i drugih malih glodara kao i kod nosilja konzumnih jaja.


 6. NEŽELjENA DEJSTVA


  Ponekad je mogića pojava dijareje i inapetence u živine.

  Ako primetite neželjena dejstva ovog preparata obavestite Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije i/ili Predstavnika u Srbiji.


 7. CILjNE VRSTE ŽIVOTINjA


  Živina (brojleri)


 8. DOZIRANjE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje jednom dnevno u vodi za piće u dozi od 1 g/10 kg telesne mase, što je ekvivalentno terapijskoj dnevnoj dozi amoksicilina od 20 mg/kg. Lek se primenjije u toku 5 uzastopnih dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Nepravilna primena preparata (naročito ukoliko se primenjuje u dozama nižim od preporučenih) može izazvati povećanje razvoja rezistencije kod bakterija na peniciline.

  Preporučuje se in vitro kontrola osetljivosti izolata na antibiotik.

  Uređaji za napajanje (rezervoari, cevovodi i cevni priključci) moraju se adekvatno očistiti po završetku terapije.

  Ukoliko se primeti da pojedine životinje (zbog bolesti) uzimaju manju količinu medicinirane vode u toku dana, takve jedinke treba tretirati parenteralno.


 10. KARENCA


  Meso lečenih brojlera nije za ishranu ljudi u toku tertmana, kao ni osam dana od poslednje primene leka. Lek se ne daje komercijalnim nosiljama konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENjA ZA ČUVANjE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja za pakovanje od 1 kg: 3 meseca, čuvanjem na temperaturi

  do 25 ºC.

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja za pakovanje od 100 g: upotrebiti odmah. Rok upotrebe leka nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25 ºC.


 12. POSEBNA UPOZORENjA


  Za primenu na životinjama.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

  Amoksicilin se ne primenjuje istovremeno sa bakteriostatskim antibakterijskim lekovima (sulfonamidi, tetraciklini i makrolidni antibiotici), jer oni antagonizuju dejstvo amoksicilina.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu da uzrokuju preosetljivost (alergiju) posle ubrizgavanja, udisanja, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na


  cefalosporine i obrnuto. Alergijska reakcija na ove supstance, u nekim slučajevima, može biti ozbiljna.

  Osobe osetljive na ovaj proizvod ne treba da rukuju njime.

  Ukoliko se posle kontakta sa ovim proizvodom razviju simptomi kao osip po koži, odmah treba potražiti savet lekara i pokazati mu ovo upozorenje.

  Otok lica, usana ili očiju ili otežano disanje su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu lekarsku intervenciju.

  Oprati ruke posle upotrebe ovog proizvoda.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANjA I UNIŠTAVANjA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENjA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.05.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Veličina pakovanja: 1x1 kg, 10x100 g

Pakovanje 10x100 g:

Primarno pakovanje: troslojna kesica (polietilen niske gustine/aluminijum/papir).

Sekundarno pakovanje: kartonska kutija sa 10 kesica od 100 g oralnog praška.

Pakovanje 1x1 kg

Primarno pakovanje: kontejner od polietilena visoke gustine, zatvoren zatvaračem od polietilena

niske gustine. Na otvoru kontejnera nalazi se zaštitna aluminijumska folija.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod:

QJ01AC04


Broj i datum izdavanja dozvole:


10x100g:

1kg:


323-01-00358-13-001 od 26.05.2014.

323-01-00357-13-001 od 26.05.2014.