Početna stranica Početna stranica

Telcen
klosantel

UPUTSTVO ZA LEK


Telcen, rastvor za injekciju, 50mg/mL, 1x 100mL

Telcen, rastvor za injekciju, 50mg/mL, 1x 250mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CENAVISA S.L.


Adresa: Cami Pedra Estela s/n 43205 Reus, Španija


Podnosilac zahteva: AGRIMATCO doo

Adresa: Narodnog fronta 73/I, Novi Sad, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AGRIMATCO DOO, Novi Sad, Narodnog fronta 73/I


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA CENAVISA S.L.

  Adresa:Cami Pedra Estela s/n

  43205 Reus, Španija


 2. IME LEKA


  Telcen


  klosantel ( 50mg/mL) Rastvor za injekciju Za goveda i ovce


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži: Aktivna supstanca: Klosantel.............................50 mg

  Pomoćne supstance:


  Benzilalkohol......................0,02 mL


  Ostale pomoćne supstance: propilenglikol; natrijum-hidroksid 30%; povidon; limunska kiselina, i voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i prevencija parazitskih infekcija prouzrokovanih endo i ekto parazitima osetljivim na klosantel kod goveda i ovaca.


  Goveda:

  Trematode: Fasciola hepatica

  Nematode: Hemonchus placei, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum

  Artropode: Hypoderma bovis i Hypoderma lineatum


  Ovce:

  Trematode: Fasciola hepatica Nematode: Hemonchus contortus Artropode: Oestrus ovis


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja preosetljivih na klosantel i kod životinja sa poremećenom funkcijom jetre i bubrega


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ovaj veterinarski lek sadrži povidon koji u vrlo retkim slučajevima , može izazvati anafilaktičku reakciju kod goveda. Kod nekih rasa goveda kao što je „Šarole“ i goveda koja su dobijena ukrštanjem sa ovom rasom , postoji izvesna predispozicija, oko 2%, za nastanak anafilaktičke reakcije.

  Kod goveda se može pojaviti otok na mestu aplikacije kao i manje lezije mišićnog tkiva koje zarastaju za 15-30 dana.

  Kod ovaca, moguća je pojava otoka na mestu aplikacije leka.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i ovce


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje govedima jednokratno, intramuskularno ili subkutano a ovcama jednokratno subkutano u dozi 1 ml/20 kg t m.(2.5 mg klosantela/kg t m.) ili 1 ml/10 kg t m.(5 mg klosantela/kg t.m.).


  0.5 ml leka/10 kg t.m. tj. 1 ml leka/20 kg t.m. (2.5 mg klosantela/kg t.m.)

  Goveda: Fasciola hepatica , Haemonchus placei, Bunostomum phlebotomum i Oesophagostomum radiatum.

  Ovce: Haemonchus contortus, i Oestrus ovis.


  1 ml leka/10 kg t.m. (5 mg klosantela / kg t.m.) Goveda: Hypoderma bovis i Hypoderma lineatum. Ovce: Fasciola hepatica


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se osiguralo tačno doziranje potrebno je što preciznije odrediti telesnu masu životinja. Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi , da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.

  Lek se primenjuje subkutano , govedima u nabor kože na vratu, a ovcama neposredno iza lopatice.

  Ako se aplikuje veći volumen leka (>20ml), ukupnu količinu treba podjednako raspodeliti sa obe strane vrata.

  Kalendar primene mora biti zasnovan na epidemiološkim faktorima a program primene treba da bude ustanovljen od strane veterinara.

  Savetuje se da se tokom pašne sezone ( sezona metiljavosti) životinje tretiraju u razmacima od 10-12 nedelja.


 10. KARENCA

  Goveda:

  Meso : 44 dana

  Mleko: Lek se ne koristi kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi, uključujući i period zasušenja. Ne koristiti u poslednjem trimestru graviditeta kod junica čije mleko će se koristiti u ishrani ljudi.

  Ovce:

  Meso: 42 dana

  Mleko: Lek se ne koristi kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi, uključujući i period zasušenja. Ne koristiti godinu dana pre prvog jagnjenja kod ovaca čije mleko će se koristiti u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece


  Čuvati na na temperaturi do 25˚ C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja : 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25ºC


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Nema.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Telcen rastvor za injekciju može da se daje gravidnim životinjama i životinjama u periodu laktacije , ali lek se ne daje životinjama čije se mleko koristi za ljudsku ishranu.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Za vreme primene preparata nije dozvoljeno pušenje niti konzumiranje hrane. Ukoliko dođe do trovanja pristupa se simptomatskoj terapiji, odnosno ukoliko se jave alergijske reakcije , aplikuje se adrenalin i po potrebi antihistaminici i glukokortikoidi. Posle rada obavezno oprati ruke toplom vodom i sapunom.


  Osobe sa poznatom preosetljivošću na klosantel trebalo bi da izbegavaju kontakt sa veterinarskim lekom. Pažljivo rukovati lekom da bi se izbeglo slučajno samoubrizgavanje i kontakt sa očima i kožom. Primeniti sledeće predostrožnosti:

  Koristiti rukavice i oprati ruke posle korišćenja leka

  U slučaju da dođe do kontakta sa očima i kožom isprati većom količinom vode. Ne pušiti, ne jesti i ne piti za vreme rukovanja lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

  23.04.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: bočica od polipropilena, zapremine 100 ml , sa zapušačem od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom srebrne boje sa flip-off kapsulom tamno plave boje.

Pakovanje: boca od polipropilena, zapremine 250 ml , sa zapušačem od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom srebrne boje sa flip-off kapsulom tamno plave boje.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod : QP52AG09

Broj i datum izdavanja dozvole: 1 x 100 mL: 323-01-00445-14-001 od 23.04.2015.

1 x 250 mL: 323-01-00446-14-001 od 23.04.2015.