Početna stranica Početna stranica

Amoksicilin VP 50%
amoksicilin


UPUTSTVO ZA LEK


Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 100 g Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 1000 g Amoksicilin VP 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 5 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: AVE&VETMEDIC DOO


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO Beograd

Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  AVE&VETMEDIC DOO Beograd, Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  AVE&VETMEDIC

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Amoksicilin VP 50%

  500 mg/g

  Prašak za oralni rastvor Za svinje i brojlere Amoksicilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Aktivna supstanca

  Amoksicilin, trihidrat 500 mg

  Pomoćne supstance:

  Saharoza

  Prašak za oralni rastvor

  image

  Prašak bele boje, bez mehaničkih onečišćenja.


 4. INDIKACIJE


  Svinje:

  -Lečenje infekcija respiratornog, gastrointestinalnog i urinarnog trakta kao i lečenje infekcija mekih tkiva i zglobova, izazvanih mikroorganizmima osetljivim na amoksicilin.

  Brojleri:

  -Lečenje infekcija respiratornog i gastrointetsinalnog trakta izazvanih mikoroorganizmima osetljivim na amoksicilin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme primenjivati kod životinja za koje je poznato da su preosteljive na peniciline i cefalosporine, kod životinja sa oštećenom funkcijom bubrega (anurija ili oligurija) i u slučajevima infekcija mikroorganizmima koji proizvode beta-laktamazu.

  Kontraindikovana je primena leka kod komercijalnih nosilja i svih ostalih životinjskih vrsta za koje lek nije indikovan.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguće su alergijske reakcije na amoksicilin.

  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde naedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i brojleri.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje se rastvoren u vodi za piće.


  -Terapijska doza amoksicilina za svinje iznosi 20mg/kg t.m./dan

  Terapija traje 5 dana.

  -Terapijska doza amoksicilina za živinu iznosi 15-20mg/kg t.m./dan

  Terapija traje 3 do 5 dana.


  Priprema medicinirane vode za svinje vrši se dva puta dnevno. Preračunata doza podeli se na dva jednaka dela koji se dau svinjama na 12 sati.

  Za živinu se medicinirana voda priprema jednom dnevno neposredno pred upotrebu.


  Koncentracija leka u vodi za piće treba da bude obračunata u skladu sa količinom vode za piće i telesnom masom životinja.


  x mg leka po kg tm dnevno X prosečna tm (kg) životinja koje se leče = x mg leka po L vode za piće Prosečna dnevna konzumacija vode (L) po životnji


  Da bi se osigurala tačna doza leka, telesna masa životinja mora biti što tačnije određena.

  S obzirom na to da količina vode koju životinje konzumiraju zavisi od njihovog kliničkog stanja i vremenskih uslova, količinu leka treba prilagoditi predviđenoj količini konzumirane vode.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Tokom tretmana lekom životinje ne smeju dobijati nemediciniranu vodu. Medicinirana voda sa amoksicilinom mora biti pripremana za svinje da puta dnevno, a za živinu jednom dnevno. Neutrošena medicinirana voda (posle 12 sati kod svinja i 24 sata kod živine) se ne može dalje koristiti i mora biti neškodljivo uklonjena.

  Tokom tretmana mediciniranom vodom potrebno je svakodnevno pratiti njenu potrošnju i na taj način i unos leka.


  image


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: Svinje 7 dana

  Brojleri 2 dana.

  Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Rok upotrebe je 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana. Rok upotrebe nakon razblaženja u vodi: 24 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Tokom tretmana lekom životinje ne smeju dobijati nemediciranu vodu. Medicirana voda sa amoksicilinom mora biti pripremana za svinje dva puta dnevno a za živinu jednom dnevno. Neutrošena medicirana voda (posle 12 sati kod svinja i 24 sata kod živine) se ne može dalje koristiti i mora biti neškodljivo uklonjena.

  Tokom tretmana mediciranom vodom potrebno je svakodnevno pratiti njenu potrošnju i na taj način i unos leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema ograničenja.


  Posebne mere koje moraju da preduzmu osobe koje daju veterinarski lek životinjama Penicilini i cefalosporini mogu izazvati ozbiljnu alergijsku reakciju kod preosetljivih osoba posle inhalacije, ingestije ili čak kontakta sa kožom ili sluzokožama.

  Osobe koje su preosteljive na penicline ili cefalosporine ne smeju dolaziti u kontakt sa ovim lekom. Sve osobe koje rade sa lekom (priprema medicirane vode, davanje medicirane vode i dr.) moraju da koriste zaštitnu opremu (rukavice, maske za lice, odeću).

  Ukoliko dođe do kontakta sa lekom odmah mesto isprati vodom, a ukoliko se pojave simptomi alergijske reakcije odmah potražiti pomoć lekara.


  Interakcije

  Ovaj lek se ne sme primenjivati zajedno sa bakteriostatskim antibioticima. Lek se primenjuje oralnim putem u vodi za piće.

  Adekvatna doza odnosno koncentracija preparata se određuje uzimajući u obzir dnevnu konzumaciju vode koja zavisi od kliničkog stanja jedinke.


  Predoziranje

  Doze amoksicilina pet puta više od terapijske ne dovode do bilo kakvih simptoma toksičnosti.


  image


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek i ostatak leka, uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.03.2023.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

1x100 g i 1x1000 g: Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje tripleks PET/Al/PE folija.

1x5kg: Unutrašnje pakovanje dvoslojna polietilenska kesa. Spoljašnje pakovanje natron džak.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet kod: QJ01CA04

Broj dozvole:

pakovanje 1x100 g: 323-01-00135-22-002 od 08.03.2023. godine pakovanje 1x1000 g: 323-01-00136-22-002 od 08.03.2023. godine pakovanje 1x5 kg: 323-01-00137-22-002 od 08.03.2023. godineimage