Početna stranica Početna stranica

SUISENG
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije E. coli, Cl. prefringens tip C i Cl. novyi tip BUPUTSTVO ZA LEK


SUISENG, suspenzija za injekciju, 1x100 mL (1x50 doza) (za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS HIPRA S.A.


Adresa: Avda. La Selva, 135. 17170 – Amer (Girona) Španija


Podnosilac zahteva: FISH CORP. d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  FISH CORP. d.o.o., Nebojšina 41, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  LABORATORIOS HIPRA S.A., Avda. La Selva, 135. 17170 – Amer (Girona) Španija


 2. IME LEKA SUISENG

  vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije E. coli, Cl. prefringens tip C i Cl. novyi tip B suspenzija za injekciju

  za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza (2 mL) sadrži:


  Aktivne supstance:

  F4ab fimbrijalni adhezin E. coli 65% ER60 * F4ac fimbrijalni adhezin E. coli 78% ER70 F5 fimbrijalni adhezin E. coli 79% ER50

  F6 fimbrijalni adhezin E. coli 80% ER25

  LT enterotoksoid E. coli 55% ER70

  Toksoid Cl. perfringens tip C 35% ER25

  Toksoid Cl. novyi tip B 50% ER120


  * % ERx: procenat imunizovanih kunića sa X serološkim EIA odgovorom


  Adjuvans:

  Aluminijum (u obliku aluminijum-hidroksid gela) 5,3 mg Ekstrakt ženšena (ekvivalentno ginsenozida) 4 mg (0,8 mg)


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol (E1519) 30 mg


  Ostale pomoćne supstance: simetikon, PBS rastvor


 4. INDIKACIJE


  Prasad: Za pasivnu zaštitu novorođene prasadi putem aktivne imunizacije suprasnih krmača i nazimica, u cilju redukovanja mortaliteta i kliničkih simptoma neonatalne enterotoksikoze (kao što je dijareja) uzrokovanih enterotoksikogenim E. coli bakterijama koje eksprimiraju adhezine F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) ili F6 (987P). Perzistencija ovih antitela nije ustanovljena.  image


  Za pasivnu imunizaciju novorođene prasadi protiv nekrotičnog enteritisa, aktivnom imunizacijom suprasnih krmača i nazimica, u cilju indukcije serumneutralizujućih antitela na β-toksin Clostridium perfringens tip C. Perzistencija ovih antitela nije ustanovljena.

  Krmače i nazimice: Za aktivnu imunizaciju suprasnih krmača i nazimica u cilju indukcije serumneutralizujućih antitela protiv α-toksina Clostridium novyi tip B. Značaj ovih antitela nije eksperimentalno utvrđen. Prisustvo antitela je ustanovljeno 3 nedelje nakon vakcinacije. Perzistencija ovih antitela nije ustanovljena.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma retke neželjene reakcije:

  • U mišićnom tkivu, na mestu aplikacije vakcine, može nastati mali granulom. Primena vakcine može da uzrokuje pojavu malog (manjeg od 3 cm) lokalnog otoka koji prolazi u roku od 24-48 časova. U nekim slučajevima je na mestu primene moguća pojava čvorića prolaznog karaktera, koji nestaju u roku od 2-3 nedelje.

  • Vakcinacija može uzrokovati blagi porast telesne temperature u kratkom periodu nakon vakcinacije (4-6 sati nakon vakcinacije). Retko može doći do porasta rektalne temperature za više od 1,5°C, u trajanju do 6 sati.

   Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana)

  • česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo, ili bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (krmače i nazimice).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: intramuskularna upotreba, u vratnu muskulaturu. Doza: 2 mL po životinji.


  Osnovni program vakcinacije se sastoji od dvokratne aplikacije vakcine: prva doza vakcine se daje oko 6 nedelja pre očekivanog prašenja, a druga doza vakcine oko 3 nedelje pre očekivanog prašenja.


  image


  Preporuka je da se druga doza vakcine ne aplikuje na istu stranu vrata gde je primenjena prva doza vakcine.

  Revakcinacija: u svakom narednom graviditetu aplikovati jednu dozu vakcine, oko 3 nedelje pre očekivanog termina prašenja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preporuka je da se vakcina aplikuje kada dostigne temperaturu 15-25°C. Dobro promućkati pre upotrebe.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi 2-8 C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 18 meseci.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 8-10 časova.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Kod vakcinisanih životinja se mogu javiti reakcije preosetljivosti. U slučaju anafilaktičke reakcije treba bez odlaganja treba primeniti adekvatan tretman, kao što je aplikacija adrenalina.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, bez odlaganja treba potražiti pomoć lekara i pokazati mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Vakcina se primenjuje u periodu graviditeta, počevši od 6 nedelja pre očekivanog prašenja.


  Predoziranje

  Nakon primene dvostruke doze vakcine nisu zabeležene druge reakcije osim onih opisanih u poglavlju 6. Neželjena dejstva.


  image


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi zajedno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. U skladu sa tim, odluku o primeni ove vakcine pre ili nakon primene nekog drugog veterinarskog leka treba doneti u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.02.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od stakla tipa I ili PET bočica, sa 100 ml (50 doza) vakcine, zatvorena gumenim zapušačem tipa I i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa jednom bočicom i uputstvom za lek.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI09AB08


Broj dozvole i datum izdavanja: 323-01-00397-21-001 od 21.02.2022.image