Početna stranica Početna stranica

RILEXINE 500
cefaleksin

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


RILEXINE500,intramamarnasuspenzija,60x8g (zaprimenunaživotinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A.


Adresa: 1 ère avenue-2065m-L.I.D.,06516 Carros,Francuska


Podnosilac zahteva: VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O.


Adresa: Vrbnička 1b,Beograd


.


1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


VIRBAC S.A.

1 ère avenue-2065m-L.I.D.

06516 Carros,Francuska


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Velvet Animal Health doo Vrbnička 1b,

Beograd


 1. IME LEKA


  RILEXINE 500

  (cefaleksin) Intramamarna suspenzija

  Krave u periodu zasušenja


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  8 g intramamarne suspenzije sadrži: Aktivna supstanca:

  Cefaleksin (u obliku cefaleksin-benzatina)............375 mg


  Pomoćne supstance:

  Hlorobutanol 40 mg

  Aluminijum monostearat, Parafin, čvrsti, Parafin, tečni qsp 8g


 3. INDIKACIJE


  Preveniranje i lečenje mastitisa krava muzara u periodu zasušenja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na cefaleksin (Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae i Streptococcus uberis).


  .


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Preosetljivost na cefalosporine i druge peniciline. Ne primenjivati kod krava u periodu laktacije.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave u periodu zasušenja.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza iznosi 375 mg cefaleksina (sadržaj jednog intramamarnog šprica) za jednu četvrt vimena. Sadržaj jednog intramamarnog šprica bi trebalo ubrizgati u svaku četvrtinu vimena kroz sisni kanal odmah posle poslednje muže pred zasušenje.Posle aplikacije vime blago masirati od sisa prema bazi,radi boljeg prodiranja leka u mlečne kanale.


  Za intramamarnu upotrebu.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Aplikaciju obaviti tek posle detaljnog čišćenja i dezinfekcije vrha sise i okoline sisnog kanala.


 9. KARENCA


  Meso tretiranih životinja nije za ishranu ljudi 4 dana od primene leka. Mleko: 0 dana ukoliko je period zasušenja veći od 6 nedelja.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 24 meseca

  Rok upotrebe posle otvaranja: iskoristiti odmah


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Kada god je to moguće pre upotrebe leka treba izvršiti testiranje osetljivosti uzročnika

  (antibiogram).

  Pri sprovođenju terapije voditi računa o opštim i lokalnim propisima vezanim za primenu antibiotika.

  Upotreba leka mimo načina propisanog Sažetkom karakteristika leka može da poveća zastupljenost

  bakterija rezistentnih na cefaleksin i može smanjiti efikasnost terapije penicilinima zbog moguće pojave unakrsne rezistencije


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Cefalosporini mogu izazvati alergijske reakcije posle injekcije, inhalacije, ingestije ili kontakta

  sa kožom. Osetljivost na peniciline može da dovede do unakrsne osetljivosti na cefalosporine i obratno.

  Osobe sa poznatom ili suspektnom preosetljivošću na peniciline ne treba da rukuju proizvodom.

  Prilikom manipulacije voditi računa o izbegavanju direktnog kontakta sa lekom i oprati ruke nakon upotrebe.

  Ukoliko se kod rukovaoca primete simptomi kao što su crvenilo ili osip po koži, treba potražiti

  lekarsku pomoć i doktoru pokazati ovo upozorenje. Oticanje lica, usana ili očiju ili otežano disanje spadaju u ozbiljnije simptome i zahtevaju hitni medicinski tretman.

  U slučaju slučajnog gutanja leka treba takođe potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo za lek.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek i otpadni materijal se neškodljivo uklanjaju u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.04.2012.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Intramamarni špric od polietilena sa 8 g intramamarne suspenzije.

Kutija sa 60 intramamarnih špriceva.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ51DA01

Broj dozvole: 323-01-0271-2011-11-001