Početna stranica Početna stranica

Porcilis PCV
vakcina koja sadrži ORF2 subjedinični kapsidni protein cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2)


UPUTSTVO ZA LEK


image

image

Porcilis PCV, emulzija za injekciju, 1 x 100 mL (50 doza) Porcilis PCV, emulzija za injekciju, 1 x 200 mL (100 doza)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V.,

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA Porcilis PCV

  vakcina koja sadrži ORF 2 subjedinični kapsidni protein cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2) emulzija za injekciju

  za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza vakcine (2 mL) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  ORF2 subjedinični kapsidni protein Cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2): najmanje 4.5 log2 ELISA jedinica*

  *titar antitela dobijen in vivo testom imunogenosti na pilićima


  Adjuvans:

  Dl-alfa tokoferol acetat 25 mg

  Tečni parafin, laki 346 mg

  Pomoćne supstance:

  Polisorbat 80, simetikon, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija svinja u cilju smanjenja količine virusa u njihovoj krvi i limfatičnom tkivu, kao i smanjivanje mortaliteta i gubitka telesne mase prasadi usled infekcije sa PCV2 tokom tovnog perioda.

  Početak imuniteta: 2 nedelje nakon druge vakcinacije, Trajanje imuniteta: 22 nedelje.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Laboratorijske studije i terenska ispitivanja:

  Na mestu davanja vakcine veoma često su zapažene prolazne lokalne reakcije, pretežno u vidu tvrdog, toplog i ponekad bolnog otoka, prečnika do 10 cm. Ove reakcije spontano prolaze tokom 14 do 21 dana nakon vakcinacije, i ne utiču na opšte zdravstveno stanje životinja. Nakon vakcinacije je često zapažena pojava sistemske reakcije slična reakciji preosetljivosti tipa I (anafilaksa), u vidu neuroloških simptoma, kao što su tremor i/ili ekscitacija u trajanju od nekoliko minuta, posle čega dolazi do oporavka životinje bez posebnog tretmana. U prva dva dana posle vakcinacije je veoma često zapaženo prolazno povećanje telesne temperature za 1 °C. Kod pojedinih životinja, povremeno je zapaženo povećanje rektalne temperature od 2.5 °C koje traje najviše 24 časa. Kod nekih prasića je povremeno zapažena depresija i smanjen apetit, najviše tokom 5 dana nakon vakcinacije. Neposredno nakon davanja vakcine može doći do prolaznog smanjenja stope prirasta.


  Postmarketinško iskustvo:

  Reakcije anafilaktičkog tipa, koje mogu biti životno ugrožavajuće, mogu se javiti vrlo retko. U slučaju pojave ovakve reakcije, lečenje može biti potrebno.


  Učestalost neželjenih reakcija se definiše na sledeći način:

  • Veoma česte (mogu da se jave kod više od 1 na 10 životinja tokom jedne terapije)

  • Česte (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 100 životinja)

  • Povremene (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 1000 životinja)

  • Retke (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 10000 životinja)

  • Veoma retke (mogu da se jave kod manje od 1 na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave)


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Vakcinacija:

  Aplikovati jednu dozu vakcine od 2 mL primenjujući sledeću šemu:

  U slučaju kada je titar maternalnih antitela protiv virusa PCV2 niskog do srednjeg nivoa, primenjuje se jednokratna aplikacija vakcine (2 ml) u uzrastu od 3 nedelje.


  Kada se očekuje da su prisutni viši nivoi maternalnih antitela protiv PCV2 , preporučuje se sledeća šema: prva doza vakcine od 2 mL u uzrastu od 3 do 5 dana, a druga doza vakcine od 2 mL 2 do 3 nedelje kasnije.


  Način primene:

  Intramuskularna upotreba, u vrat, u predeo iza uha.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Pre upotrebe vakcinu ostaviti da dostigne sobnu temperaturu. Promućkati pre upotrebe.

  Koristiti sterilne igle i špriceve. Izbegavati kontaminaciju vakcine i izbegavati primenu vakcinalne opreme sa gumenim delovima.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2 do 8 °C. Ne zamrzavati.

  Zaštiti od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine,

  Rok upotrebe posle otvaranja:8 sati.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim medicinskim proizvodom.

  Prema dostupnim podacima može se zaključiti da se vakcinacijom i revakcinacijom prevazilazi imunosupresija kod imunizovane prasadi zbog prisutstva maternalnih antitela u njihovom organizmu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjivati vakcinu tokom graviditeta i laktacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Napomena korisnicima:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno samoubrizgavanje može dovesti do snažnog bola i oticanja, posebno ako se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta. U veoma retkim slučajevima, i ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć, može doći do gubitka prsta.


  Napomena lekarima:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i male, slučajno ubrizgane količine mogu dovesti do intenzivnog oticanja, koji može dovesti do ishemične nekroze, pa čak i gubitka prsta. Stoga je neophodno hitno hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.


  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.04.2022.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Složiva kartonska kutija sa 1 PET flašicom od 100 mL. Složiva kartonska kutija sa 1 PET flašicom od 200 mL.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI09AA07

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 1 x 100 mL (50 doza) 323-01-00228-21-001 od 12.04.2022

Pakovanje 1 x 200 mL (100 doza) 323-01-00229-21-001 od 12.04.2022


image