Početna stranica Početna stranica

Porcilis Parvo
vakcina koja sadrži inaktivisani Parvovirus svinja, soj 014


UPUTSTVO ZA LEKimage

Porcilis Parvo, suspenzija za injekciju, 1 x 50 mL (25 doza) (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V,

Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija

Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.

Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  TURANGO D.O.O., Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Intervet International B.V., Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA Porcilis Parvo

  vakcina koja sadrži inaktivisani Parvovirus svinja, soj 014 suspenzija za injekciju

  za svinje (krmače i nazimice)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza (2 mL) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Inaktivisani Parvovirus svinja, soj 014 najmanje 552 EU*


  *antigenske jedinice određene in vitro testom imunogenosti ELISA (antigenic mass ELISA)


  Adjuvans:

  dl-alfa-tokoferol acetat 150 mg

  Konzervans:

  Formaldehid 1,08 mg


  Ostale pomoćne supstance:

  Polisorbat 80, simetikon, natrijum hlorid, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju krmača i nazimica u cilju zaštite embriona i fetusa od posledica infekcije parvovirusom svinja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon vakcinacije može doći do blagog porasta temperature, izvesne bezvoljnosti za kretanje i razvoja blagog (<5 cm) otoka prolaznog karaktera na mestu primene leka.

  U veoma retkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti.


  image


  Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (krmače i nazimice).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.


  Jedna doza iznosi 2 mL. Vakcina se aplikuje duboko intramuskularno, u mišiće vrata iza uha.


  Osnovna vakcinacija:

  Nazimice: Jedna imunizacija između 8. i 2. nedelja pre prvog pripusta. Krmače: Jedna imunizacija najmanje 2 nedelje pre pripusta.


  Revakcinacija:

  Jednom godišnje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre vakcinacije životinja, vakcinu ostaviti da dostigne sobnu temperaturu (15°C-25°C). Dobro promućkati pre i tokom upotrebe. Koristiti sterilne špriceve i igle.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2 °C do 8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 24 meseca.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 10 časova na temperaturi od 15 °C do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama


  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Zbog moguće interferencije sa maternalnim antitelima, nazimice ne bi trebalo vakcinisati pre 6 meseci starosti.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Predoziranje

  Nakon primene dvostruke doze vakcine nisu uočeni bilo koji drugi neželjeni efekti osim onih opisanih u poglavlju 6.


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primeni istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim sa Intervetovom vakcinom koja sadrži Erysipelas antigen.

  Stoga, odluku o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog leka treba da donese odgovorni veterinar u zavisnosti od procene koristi i rizika u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojom drugom vakcinom ili imunološkim proizvodom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.10.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

PET bočica zatvorena zapušačem od nitril gume i zaptivena kodiranom aluminijumskom kapicom, sa 50 mL (25 doza) vakcine.

Kutija sa jednom bočicom od 50 mL (25 doza).


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI09AA02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00177-19-001 od 07.10.2019. godine.


image


Vakcina sadrži inaktivisani parvovirus svinja (soj 014), inkorporiran u adjuvans na bazi tokoferola. Vakcinacijom se indukuje razvoj aktivnog imunskog odgovora kod krmača i nazimica, čime su embrioni i fetusi zaštićeni od infekcije. Protektivni imunitet se postiže kada se vakcina aplikuje 2-4 nedelje pre pripusta i zaštita traje godinu dana (tj. naredna dva graviditeta).


image