Početna stranica Početna stranica

DOXIMAX
doksiciklinUPUTSTVO ZA LEK


DOXIMAX, oralni prašak (100 mg/g), 1 x 1 kg DOXIMAX, oralni prašak (100 mg/g), 1 x 10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK FISH Corp. 2000 d.o.o., Nebojšina 41, Beograd, Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  FISH Corp. 2000 d.o.o., Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA DOXIMAX

  100 mg/g oralni prašak

  za telad, svinje, kokoške i ćurke doksiciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Doksiciklin-hiklat 115 mg (ekv. 100 mg doksiciklina)


  Pomoćne supstance:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Svinje: Lečenje i metafilaksa respiratornih infekcija koje prouzrokuju Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i Mycoplasma hyopneumoniae osetljivi na doksiciklin.

  Kokoške (pilići) i ćurke: Lečenje i metafilaksa respiratornih infekcija koje prouzrokuju Mycoplasma gallisepticum, Pasteurella multocida, Mycoplasma synoviae, Escherichia coli i Cl. psittaci osetljivi na doksiciklin.

  Telad: Lečenje i metafilaksa respiratornih infekcija koje prouzrokuju Pasteurella multocida, Mannheymia haemolytica i Mycoplasma bovis osetljivi na doksiciklin.

  Pre metafilaktičkog tretmana treba potvrditi prisustvo oboljenja u zapatu/jatu.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na doksiciklin ili druge tetracikline. Ne daje životinjama sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega.

  Ne koristiti u slučaju poznate rezistencije na tetracikline.

  Lek se ne primenjuje kod preživara nakon uspostavljanja funkcije predželudaca.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i nakon primene drugih tetraciklina, mogući su gastrointestinalni poremećaji, alergijske reakcije i fotosenzitivnost. Ukoliko se neželjene reakcije pojave, ili se posumnja na njih, primenu leka treba prekinuti.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, svinje, kokoške i ćurke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: upotreba dodavanjem u vodu za piće, a kod svinja u vodu za piće ili hranu.


  Doziranje:

  Telad i svinje: 10 mg doksiciklina /kg t.m./dnevno, što odgovara 1 g leka/10 kg t.m./dnevno, tokom 3-5 dana.

  Kokoške i ćurke: 10-20 mg doksiciklina /kg t.m./dnevno, što odgovara 0,1-0,2 g leka/kg t.m./dnevno, tokom 3-5 dana.

  Tačna dnevna količina leka se bazira na preporučenoj dozi, broju i težini životinja koje je potrebno terapirati, i kod dodavanja u vodu za piće izračunava se na osnovu sledeće formule:


  0,1 g leka

  x

  prosečna t.m. (kg) životinja

  / kg t.m./dan

  koje treba terapirati

  ————————————————————— = ….g leka/L pijaće vode prosečan dnevni unos pijaće vode (L/jedinki)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Medicinirana voda treba da bude jedini izvor vode za piće sve dok se u potpunosti ne utroši. Nakon toga se može dati nemedicirana voda. Unos vode treba učestalo pratiti tokom primene leka. Svež rastvor leka treba praviti dva puta dnevno.

  Da bi se lek pravilno dozirao i izbeglo subdoziranje, potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinja.

  U zavisnosti od kliničkog stanja životinja, unos vode i hrane može varirati, tako da koncentraciju doksiciklina treba prilagoditi prema realnoj potrošnji, kako bi se obezbedilo pravilno doziranje.

  U cilju postizanja što uspešnijeg terapijskog efekta leka, preporučuje se da se životinjama nekoliko časova pre tretmana uskrati voda za piće.

  Nakon završetka terapije, preporučuje se adekvatno čišćenje kako bi se izbeglo naknadno unošenje subterapijskih doza leka.


  image


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: Telad: 14 dana

  Svinje: 8 dana

  Kokoške: 7 dana

  Ćurke: 12 dana


  Jaja: ne primenjuje se kod kokošaka nosilja konzumnih jaja, kao ni 4 nedelje pre pronošenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe medicinirane vode: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe medicinirane hrane: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod životinja se može javiti umanjen unos vode i hrane kao posledica bolesti, pa može biti potrebno praćenje pojedinačnih životinja.

  Ukoliko je unos leka nedovoljan, razmotriti primenu parenteralne terapije kod teladi i svinja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Bakterijska rezistencija na doksiciklin može varirati (vremenski i geografski). Stoga je vrlo preporučljivo, pre primene terapije, izvršiti testiranje uzoraka poreklom od obolelih životinja kako bi se utvrdila osetljivost uzročnika.

  Prijavljeni su visoki nivoi rezistencije na tetracikline kod sojeva E. coli izolovanih kod obolele živine. Iz tog razloga, ovaj lek nije preporučljivo koristiti u terapiji infekcija koje prouzrokuje E. coli bez prethodnog ispitivanja osetljivosti uzročnika. U nekim zemljama Evropske unije prijavljena je rezistencija uzročnika respiratornih infekcija svinja (Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis) i patogena teladi (Pasteurella spp.) na tetracikline.

  Neracionalna primena leka, koja nije u skladu sa uputstvom za primenu datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, može dovesti do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na doksiciklin, a takođe i umanjiti efikasnost lečenja drugim tetraciklinima kao posledica unakrsne rezistencije.

  Uvek kada je to moguće, lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Medikamentoznu terapiju treba da prate adekvatni uslovi uzgoja, kao što su dobra higijena i adekvatna ventilacija. Takođe je važno izbegavati prenaseljenost objekata, jer potpuna eradikacija ciljnih patogena ne mora uvek biti postignuta.


  image


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline, treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. Treba sprečiti kontakt leka sa kožom, sluzokožom i očima, kao i udisanje leka.

  U toku rada sa lekom ne treba jesti, piti i pušiti.

  Koristiti masku za lice, rukavice i naočare prilikom rukovanja lekom.

  Ruke treba dobro oprati posle svake primene leka, a ukoliko dođe do kontakta leka sa kožom ili očima treba ih isprati velikom količinom vode.

  Kontaktni dermatitis i/ili reakcije preosetljivosti su moguće ukoliko dođe do kontakta leka sa kožom ili očima, kao i nakon inhalacije.

  Ukoliko nakon kontakta sa lekom dođe do razvoja simptoma, kao što je npr.osip na koži, treba se odmah javiti lekaru i pokazati mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.

  Oticanje lica, usana, očiju ili smetnje pri disanju su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Doksiciklin nije pokazao embriotoksični i teratogeni potencijal nakon primene kod laboratorijskih životinja. Kod sisara, doksiciklin prolazi placentalnu barijeru. Kako ima manji afinitet prema kalcijumu, doksiciklin izaziva slabije prebojavanje zuba u odnosu na druge tetracikline. Doksiciklin se može naći u mleku.

  Bezbednost primene leka tokom graviditeta i laktacije nije ispitana tako da, kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji, lek treba primenjivati u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara.

  Lek se ne primenjuje kod kokošaka nosilja konzumnih jaja, kao ni 4 nedelje pre pronošenja.


  Interakcije

  Dvovalentni i trovalentni katjoni (Mg, Fe, Al, Ca) sa tetraciklinima formiraju helate. Tetracikline ne treba primenjivati zajedno sa antacidima, gelovima na bazi aluminijuma, vitaminskim i mineralnim preparatima, jer dolazi do formiranja nerastvorljivih kompleksa, što smanjuje resorpciju antibiotika. Treba izbegavati kombinovanu primenu sa baktericidnim antibioticima, npr. penicilinima ili cefalosporinima. Doksiciklin pojačava delovanje antikoagulanasa.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Nema podataka.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  27.01.2020.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Pakovanje 1 x 1 kg: kesa od polietilena u kontejneru od polipropilena. Pakovanje 1 x 10 kg: kesa od polietilena u kontejneru od polipropilena. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA02

Broj i datum izdavanja dozvole:

DOXIMAX, pakovanje 1 x 1 kg: 323-01-00434-18-002 od 27.01.2020.

DOXIMAX, pakovanje 1 x 10 kg: 323-01-00435-18-002 od 27.01.2020.


image