Početna stranica Početna stranica

Peni-kel 300
benzilpenicilin-prokainUPUTSTVO ZA LEK


Peni-kel 300, 300000 i.j./mL, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KELA N.V.


Adresa: St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija


Podnosilac zahteva: MAKROPROGRES D.O.O.


Adresa: Spasovdanska 8g, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MAKROPROGRES D.O.O.;

  Spasovdanska 8g, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KELA N.V.;

  St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija


 2. IME LEKA Peni-kel 300

  300000 i.j./mL suspenzija za injekciju za goveda i svinje benzilpenicilin-prokain


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Benzilpenicilin-prokain, obložen lecitinom 300000 i.j (ekvivalentno 300 mg/mL)


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-metilparahidroksibenzoat (E219) 1.14 mg


  Ostale pomoćne supstance: povidon (E1201); hlorovodonična kiselina, koncentrovana; kalijum- dihidrogenfosfat; natrijum-citrat (E331); dinatrijum- edetat; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija respiratornog, urogenitalnog, lokomotornog sistema i mekih tkiva prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na prokain benzilpenicilin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja sa poznatom preosetljivošću na peniciline, cefalosporine i prokain.

  Lek se ne primenjuje kod životinja sa teškom bubrežnom insuficijencijom i oligurijom.

  Lek se ne primenjuje kod infekcija izazvanim mikroorganizmima koji stvaraju beta-laktamaze. Lek se ne koristi kod malih herbivora kao što su morsko prase, gerbil i hrčak.

  Lek se ne primenjuje intravenski.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Alergijske reakcije (anafilaktički šok, urtikarija, edem) mogu se ponekad pojaviti kod životinja osetljivih na peniciline, cefalosporine i prokain (simptomatska terapija: kortikosteroidi, epinefrin, antihistaminici).

  Akutni toksični simptomi prijavljeni su nakon intramuskularne primene prokain benzilpenicilina, kao i nakon slučajne intravenske primene (embolijski šok, trovanje prokainom). Simptomi se mogu pripisati prokainu kao aktivnoj supstanci u leku. Sledeći simptomi su zabeleženi kod svinja kao posledica osetljivosti na prokain: povraćanje, blago povišena temperatura, abortus. Mogu se pojaviti i lokalne reakcije na mestu aplikacije, bol i edem.


  Učestalost neželjenih reakcija definisana je sledećom konvencijom:

  • vrlo česta (više od 1 od 10 životinja koje pokazuju neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • česta (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

  • vrlo retka (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane izveštaje).


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje intramuskularno: 21000 i.j./kg t.m. ili 0.7 mL/10 kg t.m., jednom dnevno tokom 5 dana kod goveda i 3 dana kod svinja.

  Maksimalna dozvoljena količina koja može da se da na jednom mestu aplikacije je 3.5 mL kod svinja i 25 mL kod goveda.

  Pre upotrebe, bočicu sa lekom promućkati.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe, bočicu sa lekom promućkati. Ne mešati sa drugim lekovima u špricu.


 10. KARENCA


  Goveda: meso 9 dana; mleko 7,5 dana (15 muža). Svinje: meso 5 dana.  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru na temperaturi od 2 do 8 °C, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 28 dana, čuvanjem na temperaturi 2-8 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Lek treba koristiti nakon ispitivanja osetljivosti bakterija izolovanih sa životinja. Ako to nije moguće, terapiju treba bazirati na lokalnim epidemiološkinm podacima i zvaničnim smernicama za racionalnu primenu antimikrobnih lekova. Nepravilna upotreba može povećati broj rezistentnih bakterija i smanjiti efikasnost lečenja sličnim supstancama (npr. ampicilin, amoksicilin) kao rezultat moguće unakrsne rezistencije.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Na mestu aplikacije, uglavnom kod goveda, može se javiti otok, a zapažena je i pojava modrica i mišićna degeneracija. Većina ovih promena prolazi 2 nedelje nakon poslednje injekcije.

  Mlade životinje, naročito svinje, mogu biti veoma osetljive na prokain.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Intravaskularna primena prokaina može rezultirati trovanjem. Kako bi se izbegla slučajna intravaskularna aplikacija preporučljivo je aspiriranje pre aplikacije.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili dodira sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Nije utvrđena bezbednost veterinarskog leka tokom graviditeta i laktacije. Može se primenjivati samo u skladu sa analizom odnosa koristi i rizika od strane veterinara.


  Interakcije

  Ne aplikovati zajedno sa bakteriostatskim antibioticima (tetraciklini, makrolidi). Moguć sinergizam sa aminoglikozidnim antibioticima i antibioticima koji vezuju enzime beta-laktamaze (kloksacilin, klavulanska kiselina i pojedini cefalosporini).


  image


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim lekovima.


  Predoziranje

  Akutna intoksikacija je zabeležena kod svinja (tremor, povraćanje, groznica, abortus, vulvarni iscedak). Ovo je verovatno posledica prokaina (intoksikacija prokainom). Nepažljiva intravenska aplikacija prokaina takođe rezultira trovanjem.

  Penicilin G pokazuje veliku terapijsku širinu kod nesenzibilisanih životinja.


  Terapija anafilaksije: adrenalin i glukokortikoidi intravenski. Ostali oblici alergije: antihistaminici i glukokortikoidi.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.07.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla, koja sadrži 100 mL suspenzije, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CE09

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00540-21-001 od 11.07.2022.


image