Početna stranica Početna stranica

KRIPTAZEN
halofuginonUPUTSTVO ZA LEK


Kriptazen, oralni rastvor, 0,5 mg/mL, 1 x 980 mL Kriptazen, oralni rastvor, 0,5mg/mL, 1 x 490 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC

Adresa: Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D., Francuska

Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health doo


Adresa: Vrbnička 1b, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Velvet Animal Health doo;

  Vrbnička 1b, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VIRBAC;

  Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D., Francuska


 2. IME LEKA


  Kriptazen 0,5 mg/mL

  oralni rastvor za telad halofuginon


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Halofuginon 0,5 mg

  (u obliku halofuginon-laktata) 0,6086 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzoeva kiselina (E210) 1,00 mg

  Tartrazin (E102) 0,03 mg


  Mlečna kiselina (E 270); voda, prečišćena.


 4. INDIKACIJE


  Novorođena telad:

  • Prevencija dijareja izazvanih sa Cryptosporidium parvum, na farmama sa poznatom istorijom kriptosporidioze.

   Primenu leka treba početi u prvih 24-48 časova života.

  • Smanjenje dijareja izazvanih sa Cryptosporidium parvum.

   Primenu leka treba početi u prvih 24 sata od početka dijareje.


   U oba slučaja je zabeleženo smanjeno izlučivanje oocista.


   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati na prazan želudac.

  Ne primenjivati kada je dijareja prisutna više od 24 sata i kod slabih životinja.

  Ne primenjivati u slučajevima preosetljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA

  U retkim slučajevima je primećeno pojačanje inteziteta dijareje kod životinja koje su primile lek. Učestalost pojave neželjenih reakcija je defnisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja

   jednog tretmana)

  • česta (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 lečenih životinja, uključujući izolovane slučajeve).

   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (novorođena telad).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna primena kod teladi, nakon hranjenja.

  Doza je: 100 μg halofuginona/kg t.m., jednom dnevno, 7 uzastopnih dana; na primer: 2 mL Kriptazen/10 kg t.m. jednom dnevno, 7 uzastopnih dana.

  Primeniti lek u isto vreme svakog dana.

  Jednom kada se počne sa primenom leka, treba ga primenjivati kod sve novorođene teladi sve dok postoji opasnost od dijareje izazvane sa C.parvum.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Boca bez pumpe: da bi se osiguralo pravilno doziranje, neophodna je upotreba šprica ili bilo kakvog drugog odgovarajućeg sredstva za omogućavanje primene leka kroz usta

Boca sa pumpom: da bi se osiguralo pravilno doziranje izabrati pumpu odgovarajuće veličine, koja odgovara težini životinje kod koje se primenjuje.

U retkim slučajevima , kada veličina pumpe ne odgovara težini životinje kojoj se primenjuje, može se upotrebiti špric ili bilo kakvo drugo odgovarajuće sredstvo koje omogućava primenu leka kroz usta.image


Pumpa od 4 mL

 1. Izaberite dužinu cevčice prema večičini boce (kraću za bocu od 490 mL ili dužu za bocu od 980 mL), i ubacite je u otvor na dnu poklopca pumpe.

 2. Uklonite poklopac i zaštitnu zaptivku boce i na njegovo mesto zavrnite pumpu.


  image


 3. Uklonite zaštitnu kapicu sa vrha brizgalice pumpe.

 4. Pokrenite pumpu nežno povlačeći potezač sve dok se na vrhu otvora ne pojave prve kapi.

 5. Obuzdajte tele i uvedite mu vrh brizgalice pumpe u usta.

 6. Povucite potezač dozirne pumpe do kraja kako bi primenili dozu od 4 mL rastvora. Povucite 2-3 puta u odnosu na željenu dozu (8 mL za tele od 35-45 kg i 12 mL za tele od 45-60 kg). Za životinje manje ili veće težine treba precizno izračunati dozu (2 mL/10 kg t.m.)

 7. Nastavite primenu dok ne ispraznite bocu. Ukoliko nakon primene ostane sadržaja u boci, ostavite pumpu na boci do ponovne upotrebe.

 8. Nakon završetka upotrebe, vratite zaštitnu kapicu na vrh brizgalice pumpe.

 9. Uvek vratite bocu u kutiju.


image


Pumpa od 4-12 mL

 1. Izaberite dužinu cevčice prema veličini boce (kraću za bocu od 490mL ili dužu za bocu od 980 mL) i ubacite je u otvor na dnu poklopcu pumpe.

 2. Uklonite poklopac i zaštitnu zaptivku boce i na njegovo mesto zavrnite pumpu.  image


  image


 3. Uklonite zaštitnu kapicu sa vrha brizgalice pumpe.

 4. Za pripremu pumpe, okrenite prsten za doziranje i odaberite težinu od 60 kg (12 mL).


 5. Polako pritisnite potezač pumpe sa otvorom usmerenim prema gore, dok se na vrhu brizgalice ne pojavi kap leka.

 6. Okrenite prsten kako bi odredili težinu životinje.

 7. Obuzdajte tele i uvedite mu otvor brizgalice pumpe u usta.

 8. Povucite potezač pumpe do kraja kako bi primenili željenu dozu.

 9. Nastavite sa primenom dok ne ispraznite bocu. Ako u boci ostane sadržaj, ostavite pumpu na boci do ponovne upotrebe.

 10. Posle završetka upotrebe, vratite zaštitnu kapicu na vrh otvora brizgalice pumpe.

 11. Uvek vratite bocu u kutiju.


image


 1. KARENCA


  Meso i jestive iznutrice: 13 dana.


 2. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u kartonskoj kutiji, zaštićeno od svetlosti.  image


  Čuvati u uspravnom položaju u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 6 meseci.


 3. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Primenjivati nakon hranjenja kolostrumom, mlekom ili mlečnom zamenom koristeći odgovarajući aplikator za oralno davanje leka.

  Ne primenjivati na prazan želudac.

  Kod teladi koja su anoreksična lek primeniti u pola litre rastvora elektrolita.

  Životinje treba da dobiju dovoljnu količinu kolostruma u skladu sa dobrom odgajivačkom praksom.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci treba da primenjuju lek sa posebnim oprezom.

  Ponovljeni kontakt sa lekom može dovesti do alergijskih reakcija na koži. Izbegavati kontakt leka sa kožom, očima ili sluzokožom.

  Pri rukovanju lekom koristiti zaštitne rukavice.

  U slučaju dodira leka sa kožom ili očima, odmah isprati većom količinom čiste vode. Ukoliko nadraženost očiju ne prestane, potražiti pomoć lekara.

  Oprati ruke nakon primene leka.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Nije primenljivo.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


  Predoziranje

  Simptomi toksičnosti se mogu javiti prilikom upotrebe doze dva puta više od terapijske, striktno aplikovati preporučenu dozu leka. Simptomi toksičnosti su dijareja, krv u izmetu, odbijanje mleka prilikom hranjenja, dehidratacija, apatija i klonulost. Ukoliko se pojave klinički znaci toksičnosti, primenu leka treba odmah prekinuti a životinju nastaviti hraniti mlekom ili mlečnom zamenom bez leka. Možda će biti potrebna i rehidratacija životinje.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Proizvod se ne sme odlagati u otpadne vode ili kućni otpad.

  Proizvod ne sme dospeti u vodotokove pošto može biti opasan za ribe i druge vodene organizme.


  image


 4. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 5. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.01.2023.


 6. OSTALI PODACI


  Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

  • Boca od polietilena visoke gustine od 500 mL sa 490 mL rastvora , zatvorena čepom od polietilena visoke gustine.

  • Boca od polietilena visoke gustine od 1000 mL sa 980 mL rastvora , zatvorena čepom od polietilena visoke gustine.


Spoljašnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bocu od 500 mL, sa ili bez dozirne pumpe. Složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bocu od 1000 mL, sa ili bez dozirne pumpe.


Dodatna oprema:

dozirna pumpa od 4 mL svaka kutija sadrži plastičnu dozirnu pumpu koja isporučuje 4 mL leka i dve cevčice za aplikaciju (jednu koja odgovara za bocu od 500 mL i druga koja odgovara za bocu od 1000 mL).

Dozirna pumpa od 4-12 mL svaka kutija sadrži plastičnu dozirnu pumpu koja isporučuje 4-12 mL leka i dve cevčice za aplikaciju (jednu koja odgovara za bocu od 500 mL i druga koja odgovara za bocu od 1000 mL).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AX08

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 490 mL:323-01-00078-22-001 od 25.01.2023. godine

1 x 980 mL: 323-01-00079-22-001 od 25.01.2023. godine


image