Početna stranica Početna stranica

Dairymed
amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolonUPUTSTVO ZA LEK


Dairymed, intramamarna suspenzija, (200 mg/+50 mg+10 mg)/3g, 20 x 3 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Vetmedic d.o.o. Beograd


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o. Beograd


Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Vetmedic d.o.o., Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Vetmedic d.o.o. Beograd Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


 2. IME LEKA Dairymed

  (200 mg/3g+50mg/3g+10mg) / 3g intramamarna suspenzija

  za goveda (krave u laktaciji)

  amoskicilin, klavulanska kiselina, prednizolon


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedan intramamarni špric (3g intramamarne suspenzije) sadrži:

  Aktivne supstance:

  Amoksicilin (u obliku amoksicilin, trihidrata) 200 mg Klavulanska kiselina (u obliku kalijum-klavulanata) 50 mg Prednizolon 10 mg


  Pomoćne supstance:

  Silicijum-dioksid (Syloid AL-IFP); parafin,beli, meki; parafin, tečni, laki


  Intramamarna suspenzija.

  Bela do svetložutosmeđa suspenzija.


 4. INDIKACIJE


  Lek Dairymed je specijalno formulisan za tretman mastitisa krava.

  Ispoljava širok spektar baktericidnog dejstva protiv bakterija najčešćih uzročnika mastitisa. Prednizolon poseduje antiinflamatorna svojstva, redukuje edem i inflamaciju tokom mastitisa, bez uticaja na antiinfektivni odgovor belih krvnih zrnaca.

  Lek je namenjen za lečenje kliničkih mastitisa koje prouzrokuju:

  • Staphylococcus spp. (uključujući sojeve koji proizvode beta-laktamaze)

  • Streptocccus spp. (uključujući S. agalactiae, S. dysgalactiae i S. uberis)

  • Escherichia coli (uključujući sojeve koji proizvode beta-laktamaze)


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod životinja koje su preosetljive na beta-laktamske antibiotike.  image


  Ne koristiti u slučajevima kada je uzročnik mastitisa Pseudomonas spp.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguć je razvoj alergijskih reakcija.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (krave u periodu laktacije)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramamarna upotreba.

  Dairymed je namenjen za intramamarnu aplikaciju kravama u laktaciji, u dozi od jedan injektor po četvrti vimena, na svakih 12 sati, tri puta.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Jedan injektor se može koristiti samo jednom. Aplikacija leka se vrši posle muže.

  Posle muže očistiti i dezinfikovati papilu. Uvesti vrh injektora u sisni kanal i primeniti blagi i neprekidni pritisak dok se suspenzija ne istisne.

  Tretirana četvrt vimena se muze u sledećem terminu muže, ali mleko treba odbaciti.


 10. KARENCA


  Za meso i jestiva tkiva: 7 dana Za mleko: 84 sata


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe: 1 godina


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.


  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek treba koristiti samo u terapiji kliničkog mastitisa.

  Primena leka treba da bude zasnovana na lokalnim (regionalnim, na nivou gazdinstva) epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterijiskih vrsta i treba uzeti u obzir zvanične i lokalne smernice za primenu antimikrobnih lekva.

  Lek treba primenjivati na osnovu antibiograma.

  Izbegavati primenu leka u stadima gde nisu izolovani sojevi stafilokoka koji stvaraju β-laktamaze. Veterinari treba da teže ka tome da koriste antibiotike uskog spektra delovanja kad god je to moguće. Neadekvatna primena leka može dovesti do povećanja prevalence bakterija koje su rezistentne na β- laktamske antibiotike i može umanjiti efikasnost terapije β-laktamskim antibioticima, zbog potencijala za unakrsnu rezistenciju.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati alergijsku reakciju posle parenteralne primene, inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može biti ukrštena sa cefalosporinima i ova reakcija može biti ozbiljma.

  Ovim proizvodom ne smeju rukovati osobe koje su preosetljive na peniciline i cefalosporine. Ovim proizvodom treba rukovati sa oprezom, primenjujući sve mere zaštite.

  Ukoliko se pojave simptomi alergije, kao što je crvenilo/svrab, potrebno je potražiti pomoć lekara. Otok lica, usana i oko očiju, kao i otežano disanje su ozbiljniji simptomi i zahtevaju brzu medicinsku intervenciju.

  Oprati ruke posle primene ovog leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema ograničenja.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Posle slučajnog predoziranja nisu zabeležene neželjene reakcije.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.12.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: intramamarni špric od belog polietilena, zatvoren LDPE klipom i zaštitnom kapicom od polietilena, sa 3 g intramamarne suspenzije.

Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 20 intramamarnih špriceva spakovanih u polietilensku kesu.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QJ51RV01


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00005-18-003 od 26.12.2019.image