Početna stranica Početna stranica

Rycarfa Flavour
karprofenUPUTSTVO ZA LEK


Rycarfa Flavour 20 mg, tableta, 2 x 10 tbl


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. KRKA, D.D., NOVO MESTO

2. KRKA – FARMA d.o.o.

Adresa: 1. Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

2. V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska

Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD;

  Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, D.D., NOVO MESTO,

  Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija; KRKA – FARMA d.o.o.,

  V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska


 2. IME LEKA


  Rycarfa Flavour 20 mg

  karprofen tableta

  za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Karprofen 20 mg


  Pomoćne supstance:

  Gvožđe-oksid crveni (E172) 0.61 mg

  Gvožđe-oksid crni (E172) 0.38 mg


  Okrugle, tamnobraon tablete sa mermernim šarama i vidljivim tamnijim tačkama, sa podeonom crtom na jednoj strani i zakošenim ivicama.

  Tableta se može podeliti na dve jednake polovine.


 4. INDIKACIJE


  Umanjenje zapaljenja i bolova prouzrokovanih mišićnoskeletnim poremećajima i degenerativnim oboljenjima zglobova. Kao nastavak parenteralne analgezije u kontroli postoperativnih bolova.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati mačkama.

  Ne koristiti kod gravidnih kuja ili kuja u periodu laktacije. Ne koristiti kod pasa mlađih od 4 meseca.

  Ne koristi u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih supstanci.


  image


  Ne koristiti kod pasa koji boluju od srčane, hepatične ili bubrežne bolesti, gde postoji mogućnost gastrointestinalne ulceracije ili krvarenja, ili gde postoje dokazi o krvnoj diskraziji.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Tipične neželjene reakcije na NSAIL, kao što su povraćanje, meka stolica/dijareja, fekalno okultno krvarenje, gubitak apetita i letargija su prijavljivane. Ove neželjene reakcije se javljaju uglavnom u prvoj nedelji lečenja i u većini slučajeva su prolazne i nestaju nakon prestanka lečenja, ali u vrlo retkim slučajevima mogu biti ozbiljne ili fatalne.

  Ako dođe do pojave neželjenih reakcija, lečenje treba prekinuti i tražiti savet od veterinara.

  Kao i kod ostalih NSAIL postoji rizik od pojave retkih neželjenih događaja u vezi sa bubrezima ili jetrom.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu primenu.

  Preporučuje se početna doza od 2 do 4 mg karprofena po kilogramu telesne mase dnevno, data kao pojedinačna doza ili u dve jednako podeljene doze. U zavisnosti od kliničkog odgovora, doza se može smanjiti nakon 7 dana na 2 mg karprofena/kg telesne mase/dnevno, dato kao pojedinačna doza. Trajanje lečenja zavisiće od brzine oporavka, ali stanje psa treba da bude ponovo procenjeno od strane veterinara nakon 14 dana terapije.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Za pokrivanje analgetičkog dejstva posle operacije, parenteralna terapija rastvorom za injekcije može biti praćena tabletama karprofena od 4 mg/kg/dan tokom 5 dana.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Čuvati u originalnom pakovanju zbog zaštite od vlage i svetla.


  image


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: Prepolovljenu tabletu bi trebalo vratiti u otvoreni blister i upotrebiti u roku od 24 sata.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Upotreba leka kod starijih pasa može dovesti do dodatnog rizika.

  Ako se takva upotreba ne može izbeći, možda će biti potrebno pažljivo praćenje simptomatologije kod psa.

  Izbegavati korišćenje leka kod pasa koji pate od dehidracije, hipovolemije ili hipotenzije, jer postoji potencijalni rizik od povećane toksičnosti za bubrege.

  NSAIL mogu izazvati inhibiciju fagocitoze i samim tim u lečenju inflamatornih stanja povezanih sa bakterijskom infekcijom treba primeniti odgovarajuću istovremenu antimikrobnu terapiju.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ukoliko dođe do slučajne ingestije tableta, potrebno je potražiti medicinski savet i pokazati lekaru uputstvo iz pakovanja. Nakon rukovanja lekom, treba oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Studije na laboratorijskim vrstama (pacov i zec) pokazale su postojanje fetotoksičnog efekta karprofena u dozama približnim terapijskim. Bezbednost leka nije utvrđena tokom graviditeta i laktacije. Ne koristiti kod kuja koje su gravidne ili su u periodu laktacije.


  Interakcije

  Nemojte primenjivati druge NSAIL lekove istovremeno ili u roku od 24 sata od primene ovog leka. Karprofen se u velikoj meri vezuje za proteine plazme i može da konkuriše drugim lekovima sa visokim nivoom vezivanja, što može da dovede do toksičnog dejstva.

  Treba izbegavati istovremenu primenu potencijalno nefrotoksičnih lekova.


  Inkompatibilnost

  Ne odnosi se na ovaj lek.


  Predoziranje

  Iako su sprovedene studije koje su ispitivale bezbednost karprofena pri predoziranju, nisu se javljali znaci toksičnosti kod pasa tretiranih karprofenom u količini do 6 mg/kg, dva puta dnevno tokom 7 dana (3 puta više od preporučene doze od 4 mg/kg) i 6 mg/kg jednom dnevno tokom narednih 7 dana (1,5 puta više od preporučene doze od 4 mg/kg).

  Ne postoji specifičan antidot za predoziranje karprofenom, tako da treba primeniti opštu suportivnu terapiju, koja se primenjuje u slučaju kliničkog predoziranja NSAIL-om.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Nema opasnosti ako se lek koristi u skladu sa uputstvom.


  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.03.2023.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister sa 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija u kojoj su smeštena 2 blistera sa po 10 tableta.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo uz recept veterinara.

ATCvet kod: QM01AE91

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00228-22-001 od 07.03.2023.godine


image