Početna stranica Početna stranica

TAKTIC
amitraz

UPUTSTVO ZA KORISNIKATAKTIC , koncentrat za emulziju za kupku, 1 x 250 ml TAKTIC , koncentrat za emulziju za kupku, 1 x 1 L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Vet Pharma Friesoyhte GmbH


Adresa: Sedelberger str.2 - 4, Friesoyhte, Nemačka


Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o., Beograd


Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  MARLOfarma, d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vet Pharma Friesoyhte GmbH

  Sedelberger str.2 - 4, Friesoyhte, Nemačka


 2. IME LEKA


  Taktic

  amitraz (125 mg/ml)

  koncetrat za emulziju za kupku Goveda, svinje, ovce i koze


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml koncentrata za emulziju za kupku sadrži:

  Aktivna supstanca:

  amitraz 125 mg

  Pomoćne supstance:

  Nonoksinol 9, Solvesso 200; Stabaxol 1;


 4. INDIKACIJE


  Za suzbijanje i lečenje ektoparazitoza domaćih životinja uzrokovanih sledećim ektoparazitima:


  goveda


  svinje


  krpelji: Boophilus spp., Rhipicephalus spp., Amblyomma spp., Hyalomma spp., Ixodes spp. šugarci: Chorioptes spp., Psoroptes spp., Sarcoptes spp.

  vaši: Linognathus spp., Damalinia spp.


  šugarci: Sarcoptes scabei var.suis

  vaši: Haematopinus suis

  ovce i koze

  krpelji: Ixodes spp.

  šugarci: Psoroptes spp., Chorioptes spp. vaši: Linognathus spp., Damalinia spp. ovčiji krpelj: Mellophagus ovinus


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne primenjivati kod drugih vrsta životinja za koje nije indikovan.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava prolazne midrijaze, hipersalivacije, mučnine, povraćanja, dijareje, bradikardije, hipotenzije, hipotermije, hipertermije ili pruritusa.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje, ovce i koze.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Koristi se za prskanje kod svinja ili za prskanje i rastvor za kupanje kod goveda, ovaca i koza.


  Svinje:

  Pomešati 40 ml Taktic-a sa 10 L vode. Praviti sprej na dan tretmana, koristeći čistu vodu. Skloniti hranu iz boksa, pokriti posude za pojenje. Ukloniti prostirku i očistiti bokseve. Tretirati sve životinje iz grupe u isto vreme, nezavisno od toga da li su vidno infestirane parazitima ili ne. Iskoristiti višak spreja za temeljno kvašenje životinja, uz vođenje računa posebno o ušima, preponama i predelu kičice. Kraste se ne moraju uklanjati pre tretmana. Tokom tretmana je neophodno tretirati i zidove, podove i priključke u boksu.

  Preporučeni program kontrole

  Inicijalno tretirati ceo zapat i objekat sa Taktic-om. Ponoviti nakon 7 - 10 dana. Rutinski profilaktički tretman se izvodi po sledećoj preporuci: nerastovi u eksploataciji: tretirati rutinski svaka 2 - 3 meseca krmače i nazimice: tretirati ih kada ulaze u poslednju četvrtinu graviditeta mlade svinje: tretirati ih nakon odbijanja ili pre premeštanja u tov novonabavljene životinje: izolovati i tretirati ih pre mešanja sa drugim svinjama

  objekti: dezinfikovati prazne objekte, jednokratna aplikacija i to 80 ml Taktic-a rastvoriti u 10 L vode.


  Goveda:

  Kupanje:

  Inicijalno punjenje: 1 L Taktic-a u 500 L vode. Pripremiti rastvor na dan upotrebe.

  Bazen za kupanje napuniti čistom vodom, dodati preporučenu količinu Tactic-a i dobro promešati.

  Rastvor za kupanje za kasniju upotrebu

  Ako se rastvor koristi za kasniju upotrebu, od esencijalnog je značaja stabilizovati ga po sledećoj preporuci:

  Prskanje:

  Ručno prskanje

  Koristiti 20 ml Taktic-a na 10 L vode.


  Pripremiti rastvor za prskanje na dan tretmana, koristeći čistu vodu. Prskati celo telo životinje dok ne bude potpuno mokro.

  Prskanje u bazenu

  Inicijalno punjenje:1 L Taktic-a u 500 L vode.


  Ovce i koze:

  Kupanje:

  Kupanje je preporučeni metod za tretman ovaca. Inicijalno punjenje:1 L Taktic-a u 250 L vode.

  Dopuna: Kada se smanji volumen kupke na 20% od inicjalnog punjenja, dopuniti sa 1,5 L Taktic-a u 250 L vode.

  Pripremiti kupku na dan upotrebe. Pripremiti sa čistom vodom. Dodati zahtevanu zapreminu Taktic-a i dobro promešati. Zadržati životinju u kupki približno 30 sekundi, potapajući glavu makar jedan put.

  Ne potapati žedne životinje.

  Tretirati sve životinje u stadu, čak i ako nisu vidljivo zahvaćene. Prskanje:

  Koristiti 40 ml Taktic-a u 10 L vode.

  Pripremiti rastvor na dan korišćenja, koristeći čistu vodu. Prskati celo telo životinje dok ne bude potpuno mokro.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne kupati žedne životinje.

  Ne primenjivati kod ovaca i koza tokom laktacije.


 10. KARENCA


  Životinje namenjene za ishranu ljudi ne smeju se slati na klanje dok ne istekne period od 24 sata (goveda), 8 dana (svinje) i 21 dan (ovce i koze).

  Od poslednjeg tretmana do muže kada je mleko od tretiranih goveda upotrebljivo, treba da prođe najmanje 48 sati.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju zaptiveno, na bezbednom mestu daleko od hraniva. Zaštititi od zamrzavanja.


  Rok upotrebe: 2 godine u originalnom, neotvorenom pakovanju, na temperaturi do 25°C. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja (nerastvorenog Taktic-a) : 8 nedelja

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 12 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Nositi gumene rukavice, gumene čizme i vodootporan matntil ili kecelju prilikom otvaranja kontejnera,

  mešanja i rukovanja rastvorom ili sveže tretiranim životinjama.

  Tokom korišćenja, ne treba jesti, piti ili pušiti. Ne udisati aerosol. Izbegavati svaki kontakt sa ustima, kožom i očima.

  Koncentrat za kupanje ili prskanje, kao i rastvoreni sprej,odmah isprati sa kože ili očiju. Temeljno oprati

  svu zaštitnu odeću nakon upotrebe, posebno unutrašnjost rukavica. Oprati ruke i izloženu kožu pre jela, pića ili pušenja, posle posla.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nositi gumene rukavice, gumene čizme i vodootporan matntil ili kecelju prilikom otvaranja kontejnera, mešanja i rukovanja rastvorom ili kontakta sa tek tretiranim životinjama.

  Tokom korišćenja, ne treba jesti, piti ili pušiti. Ne udisati aerosol. Izbegavati svaki kontakt sa ustima, kožom i očima.

  Koncentrat za kupanje ili prskanje, kao i rastvoreni sprej, odmah isprati sa kože ili očiju. Temeljno

  oprati svu zaštitnu odeću nakon upotrebe, posebno unutrašnjost rukavica. Posle posla, pre jela, pića ili pušenja oprati ruke i izloženu kožu.


  Uputstvo za lekare

  Amitraz nije organofosforno jedinjenje. Ako se sumnja na trovanje, treba primeniti simptomatsku i potpornu terapiju, posebno obraćajući pažnju na respiratornu i srčanu funkciju. Međutim, oporavak je obično spontan.

  Ne koristiti atropin.

  Ne podsticati povraćanje.


 13. POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Štetan za ribe. Ne ispuštati metarijal u vodotokove i ne kontaminirati jezera, vodene puteve ili jarke sa koncentratom, rastvorom za kupanje ili korišćenim kontejnerom. Isprazniti kontejner potpuno i odstraniti na bezbedan način.

  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećom propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  27.07.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1 x 250 ml

1 x 1 L

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53AD01

Broj dozvole: 1 x 250 ml 323-01-0507-11-002 od 27.07.2012.

1 x 1 L 323-01-0506-11-002 od 27.07.2012.