Početna stranica Početna stranica

BIOMEC
ivermektinUPUTSTVO ZA LEK


BIOMEC, 10 mg/mL, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVETA A.S.


Adresa: Komenskeho 212, Ivanovice na Hane, Češka Republika


Podnosilac zahteva: MIVAKA D.O.O.


Adresa: Ratka Mitrovića 75đ, Beograd-Čukarica, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MIVAKA D.O.O.

  Ratka Mitrovića 75đ, Beograd- Čukarica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BIOVETA A.S.

  Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Češka Republika


 2. IME LEKA BIOMEC

  10 mg/mL

  rastvor za injekciju za svinje ivermektin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži


  Aktivna supstanca:

  Ivermektin 10 mg


  Pomoćne supstance: Glicerol formal; Propilenglikol Bistar rastvor, bezbojan ili žućkaste boje


 4. INDIKACIJE

  BIOMEC 10 mg/mL rastvor za injekciju deluje efikasno protiv odraslih i larvenih oblika kao što su: Gastrointestinalne nematode (odrasli i larveni oblici):

  Ascaris suum (odrasli i L4) Hyostrongylus rubidus (odrasli i L4) Oesophagostomum spp. (odrasli i L4) Strongyloides ransomi (odrasli)

  Plućne nematode:

  Metastrongylus spp.(odrasli)

  Drugi crvi: Stephanurus dentatus (odrasli i L4)

  Vaši: Haematopinus suis

  Šugarci: Sarcoptes scabiei var.suis  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Samo za subkutanu primenu.

  Ne daje se intravenski ili intramuskularno. Ne davati lek za vreme laktacije.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA

  Moguća je pojava lokalne reakcije na mestu aplikacije leka koja spontano prolazi za nekoliko dana. Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  • veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

  • veoma retko (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave).


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  BIOMEC 10 mg/mL se daje isključivo subkutano u predelu vrata u dozi od 1 mL/33 kg telesne mase (što odgovara dozi od 0.3 mg ivermektina na kg telesne mase)

  Lek se može davati standardnim automatskim špricem ili običnim špricem.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se može davati standardnim automatskim špricem ili običnim špricem. Ne daje se prljavim i mokrim životinjama.


 10. KARENCA


  Meso: 28 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.  image


  Čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 5 godina

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 28 dana, čuvanjem u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 ºC.


  Ne koristiti lek nakon isteka roka trajanja.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Ne skladištiti lek zajedno sa hranom.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu.

  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije, koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda.

  • subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.

  Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba korisititi antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.

  Upotreba preparata treba da se zasniva na lokalnim (region, farma) epidemiološkim informacijama o osetljivosti gastrointestinalnih nematoda i preporuke o tome kako ograničiti dalji izbor antihelmintika.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne daje se prljavim i mokrim životinjama.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ne jesti, piti ili pušiti tokom davanja leka. Oprati ruke vodom i sapunom nakon davanja leka.

  Ovaj preparat može izazvati iritaciju kože ili očiju. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta sa lekom odmah isperite taj deo tela velikom količinom vode. Ukoliko dođe do pojave nekih vidljivih znakova iritacije potražite pomoć lekara.

  Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu Uputstvo ili nalepnicu sa proizvoda. Osobe koje su preosetljive na ivermektin ili na neku od pomoćnih supstanci bi trebalo da izbegavaju kontakt sa ovim preparatom.

  Ovim preparatom ne bi smele da rukuju trudnice, dojilje, stare osobe, osobe sa poremećajem CNS-a, osobe koje boluju od epilepsije, osobe sa teškom insuficijencijom jetre, osobe sa kardiovaskularnim problema.

  Za vreme rukovanja ovim lekom koristiti zaštitne rukavice.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ivermektin je siguran za primenu tokom perioda graviditeta. Ne daje se tokom laktacije.  image


  Predoziranje

  Doza od 30 mg ivermektina /kg telesne mase (100 puta veća od preporučene doze od 0.3mg/kg) data subkutano, izaziva letargiju, ataksiju, obostranu midrijazu, tremor, poremećaj u disanju i ležanje životinja postrance. Daje se simptomatska terapija jer ne postoji specifičan antidot.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Lek je veoma toksičan za vodene organizme. Potrebno je sprovoditi mere bezbednosti kako lek ili ostaci leka ne bi dospeli u površinske vode.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  31.10.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od prozinog stakla hidrolitičke grupe I, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom ili flip off kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu sa lekom i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00034-22-002 od 24.08.2022. godine


image