Početna stranica Početna stranica

Orbenin DC
kloksacilin


UPUTSTVO ZA LEKOrbenin DC, intramamarna suspenzija, 24x 3 g (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Haupt Pharma Latina S.R.L.

Adresa: SS 156 km 04100 Borgo San Michele-Latina, Italija

Podnosilac zahteva: Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd

Adresa: Vladimira Popovića 38-40, Beograd-Novi Beogradimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd

  Vladimira Popovića 38-40, Beograd-Novi Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Haupt Pharma Latina s.r.l.

  SS 156 km 04100 Borgo san Michele (Latina) Italija


 2. IME LEKA


  Orbenin DC 500 mg/3 mg

  intramamarna suspenzija za krave

  kloksacilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedan intramamarni špric sa 3 g intramamarne suspenzije sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Kloksacilin (u obliku kloksacilin benzatina) 500 mg

  Pomoćne supstance:

  aluminijum-stearat, tečni parafin,stearinska kiselina


  Bela do skoro bela viskozna suspenzija, bez vidljivih onečišćenja


 4. INDIKACIJE


  Aplikuje se kravama pri zasušivanju, u cilju lečenja mastitisa i zaštite od infekcija vimena u periodu zasušenja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod krava u laktaciji.

  Ne daje se u periodu od 30 dana pre teljenja.

  Ne daje se životinjama sa preosetljivošću na peniciline i cefalosporine.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća pojava alergijskih reakcija kod krava sa preosetljivošću na komponente u sastavu leka.


  image


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramarnu upotrebu. Lek se aplikuje jednokratno.

  Pri zasušivanju, posle poslednje muže u laktaciji, sadržaj jednog intramamarnog šprica se ubrizga u svaku četvrt vimena.

  Temeljno očistiti i dezinfikovati otvor sisnog kanala nakon poslednje muže, uvući nastavak injektora u sisni kanal i sadržaj ubrizgati pažljivo i pod ujednačenim pritiskom.

  Svaki injektor se može upotrebljavati samo jednom. Delimično iskorišćene injektore ne treba koristiti.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati tačku 8.


 10. KARENCA


  Lek se ne primenjuje u periodu od 30 dana pre teljenja.

  U ishrani ljudi se može koristiti mleko pomuženo najmanje 204 sata nakon teljenja.

  Ako se krava oteli u periodu kraćem od 30 dana nakon primene leka, mleko se za ljudsku upotrebu može koristiti po isteku perioda od 30 dana plus 204 sata od poslednje aplikacije leka.

  Meso krava se može koristiti u ishrani ljudi 28 dana od prestanka primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 C.


  Rok upotrebe: 4 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja: iskoristiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne upotrebljavati kod krava u laktaciji.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  image


  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergiju) nakon injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću na komponente leka savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Da bi se izbegla mogućnost kontakta, lekom treba rukovati pažljivo, uz sve mere predostrožnosti. Ukoliko nakon se nakon kontakta sa lekom i izlaganja njegovom delovanju razviju simptomi u vidu osipa i svraba treba se obratiti lekaru i pokazati mu ovo upozorenje. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe leka.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  02.07.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: intramamarni špric od polietilena niske gustine (LDPE) sa 3 g intramamarne suspenzije.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa 24 intramamarna šprica. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QJ51CF02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00450-18-001 od 02.07.2019.


image