Početna stranica Početna stranica

VITASEL
tokoferol, natrijum-selenit

UPUTSTVO ZA LEK


VITASEL, emulzija za injekciju, 50 mg/mL + 1,1 mg/mL, 1 x 100 mL

VITASEL, emulzija za injekciju, 50 mg/mL + 1,1 mg/mL, 1 x 250 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS OVEJERO, S.A.

Ctra. Leon - Vilecha No 30,

Adresa:

24 192, Leon, Spain

Podnosilac zahteva: ALFAVET d.o.o.

Šumatovačka 137,

Adresa:

11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  “ALFAVET d.o.o”.

  Šumatovačka 137,

  11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  “LABORATORIOS OVEJERO, S.A.

  Ctra. Leon - Vilecha No 30, 24 192, Leon, Spain


 2. IME LEKA


  VITASEL

  tokoferol, natrijum-selenit

  50 mg/mL +1,1 mg/mL emulzija za injekciju

  za goveda, ovce i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL emulzije za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Alfa-tokoferolacetat (vit. E)…............................50,0 mg

  Natrijum-selenit, pentahidrat.................................1,1 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-metilparaben .........................................1,8 mg

  Natrijum-propilparaben ....................................... 0,2 mg


  Ostale pomoćne supstance su: makrogolglicerol-ricinoleat i voda za injekciju.


 4. INDIKACIJE


  Preveniranje i lečenje bolesti nastalih kao posledica deficijencije u selenu i vitaminu E. Goveda i ovce: Prevencija oboljenja pod nazivom muskularna distrofija, nastalog kao posledica nedostatka vitamina E i selena u ishrani.

  Svinje: Prevencija kardiomiopatija i dijetetskih hepatoza nastalih kao posledica , nedostatka vitamina E i selena u ishrani.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama, koje za vreme paše, ishrane kabastom stočnom hranom ili koncentratom u organizam unose visoku koncentraciju selena, kao i jedinkama preosetljivim na bilo koju supstancu iz preparata.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu aplikacije leka može doći do lokalne iritacije, praćene bolom i otokom, koji spontano prolazi.

  Veoma retko može doći do alergijske reakcije na neku od komponenti leka.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje životinjama, jednokratno i.m. ili s.k. u dozi od 0,5 ml/10 kg t.m. (ekv. 0,6 mg selena + 25 mg vitamina E/10 kg t.m.).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe leka potrebno je protresti bočicu sa lekom. Strogo poštovati dozu leka imajući u vidu toksičnost selena. Ne davati više od 15 ml leka na jedno injekciono mesto.


 10. KARENCA


  Meso

  -goveda: 34 dana,

  -ovce i svinje: 16 dana


  Mleko

  -krave i ovce: Lek se ne koristi kod životinja čije mleko je namenjeno za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece

  Uslovi čuvanja: Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do +25oC, zaštićeno


  od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: iskoristiti odmah.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije :nije primenljivo


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Ukoliko se lek predozira mogu nastati sledeći simptomi:

  Preživari: depresija, ataksija, tahikardija, dispnea, hipertermija; kasnije je moguće povećanje diureze i dijareja; na kraju terminalne simptome čine cijanotične mukozne membrane, dilatirane pupile, timpnija, slabost mišića, prostracija i smrt.

  Svinje: anoreksija, povraćanje, dijareja, letargija, neuravnotežen hod, slabost, pireksija, dispnea, prostracija, koma i smrt za 1 do 2 dana.

  U slučaju predoziranja leka, životinje se simptomatski tretiraju. Pri tome, posebnu pažnju treba obratiti na moguću pojavu edema pluća i cirkulatornog šoka, te preduzeti sve mere da se isti ne pojave.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ispitivanja na eksperimentalnim životinjama nisu pokazala teratogene toksične efekte ni na plod, ni na majku.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Rukovati lekom oprezno i koristiti zaštitne rukavice prilikom aplikacije leka.

  Ukoliko dođe do slučajnog samopovređivanja, potrebno je odmah potražiti lekarsku pomoć i pokazati uputstvo za primenu leka.

  U slučaju kontakta sa kožom ili očima, potrebno je obilno isprati vodom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka, kao i ambalaža neškodljivo se uklanjaju u skladu sa važećim lokalnim zakonom, odnosno propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.11.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočica od 100 mL ili bocu od 250 mL Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QA12CE99

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00164-13-003 od 05.11.2014. za lek VITASEL, emulzija za injekciju, 1 x 100 mL


323-01-00165-13-002 od 05.11.2014. za lek VITASEL, emulzija za injekciju, 1 x 250 mL