Početna stranica Početna stranica

Ecoporc SHIGA
vakcina koja sadrži genski modifikovani rekombinantni Stx2e antigenUPUTSTVO ZA LEK


Ecoporc SHIGA, suspenzija za injekciju, 1x50 mL (1x50 doza) Ecoporc SHIGA, suspenzija za injekciju, 1x100 mL (1x100 doza)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. IDT Biologika GmbH

2. CEVA-Phylaxia Veterinary Biological Co. Ltd.


Adresa: 1. Am Pharmapark, D-06861 Dessau-Rosslau, Nemačka

2. Szallas u.5., 1107 Budapest, Mađarska


Podnosilac zahteva: Žilović i Žilović d.o.o.


Adresa: Beogradska 39, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Žilović i Žilović d.o.o., Beogradska 39, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  1. IDT Biologika GmbH, Am Pharmapark, D-06861 Dessau-Rosslau, Nemačka

  2. CEVA-Phylaxia Veterinary Biological Co. Ltd., Szallas u.5., 1107 Budapest, Mađarska


 2. IME LEKA Ecoporc SHIGA

  vakcina koja sadrži genski modifikovani rekombinantni Stx2e antigen suspenzija za injekciju

  za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza od 1 mL sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Genski modifikovani rekombinantni Stx2e antigen: ≥3,2 x 106 ELISA jedinica


  Adjuvans:

  Aluminijum (u obliku hidroksida) najviše 3,5 mg

  Pomoćne supstance:

  Tiomersal najviše 0,115 mg


  Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije, glutaraldehid


  Izgled suspenzije nakon mućkanja: homogena suspenzija žućkaste do smeđe boje.


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija prasadi u uzrastu od najmanje četiri dana, u cilju smanjenja uginuća i kliničkih znakova edemske bolesti uzrokovane toksinom Stx2e E. coli (STEC).

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 21 dan posle vakcinacije Trajanje imuniteta: 105 dana posle vakcinacije


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu, na adjuvans ili na bilo koju od pomoćnih supstanci u sastavu vakcine.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Često se na mestu primene mogu uočiti neznatne lokalne reakcije poput blagog otoka (dijametra do 5 mm), koje su prolaznog karaktera i spontano se povlače u periodu do sedam dana, bez lečenja.

  Često se nakon injekcije može javiti blagi porast telesne temperature (najviše do 1,7 °C). Ove reakcije se brzo povlače (najviše za dva dana), bez lečenja.

  Retko se nakon primene vakcine Ecoporc SHIGA primećuju klinički znaci poput privremenih blagih poremećaja u ponašanju.

  Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (više od 1, ali manje od 10 od 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 od 1000 životinja);

  • retka (više od 1, ali manje od 10 od 10000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10000 životinja uključujući izolovane izveštaje).

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.

  Pažljivo promućkati vakcinu pre primene.

  Vakcina se daje jednokratno u dozi od 1 mL, prasadi staroj najmanje četiri dana. Preporučeno mesto primene su mišići vrata iza uha.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Za primenu vakcine se preporučuje upotreba igle prikladne za uzrast prasadi (veličina 21G, dužina 16 mm).


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru (2-8 °C). Zaštiti od svetlosti. Ne zamrzavati.


  image


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja bočice: 24 sata. Između izvlačenja doza, vakcinu čuvati na temperaturi od 2-8 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nije primenjivo.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju da se vakcina nehotično samoubrizga ili proguta, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nije utvrđena bezbednost primene vakcine u periodu graviditeta i laktacije. Ne preporučuje se primena vakcine tokom graviditeta ili laktacije.


  Interakcije

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle primene bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u skladu sa procenom veterinara u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Nakon primene dvostruke doze vakcine nisu primećene druge neželjene reakcije osim onih opisanih u poglavlju 6.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.07.2022.  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Primarno pakovanje:

PET bočica sa 50 mL (50 doza) ili 100 mL (100 doza) vakcine. Bočice su zatvorene čepom od bromobutil-gume i aluminijskom tear-off kapicom.

Sekundarno pakovanje:

Kartonska kutija s jednom PET bočicom sa 50 mL (50 doza) ili 100 mL (100 doza) vakcine.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI09AB02


Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 1x50 mL (1x50 doza): 323-01-00415-21-001 od 12.07.2022. Pakovanje 1x100 mL (1x100 doza): 323-01-00416-21-001 od 12.07.2022.


image