Početna stranica Početna stranica

Amoxid
amoksicilinUPUTSTVO ZA LEKAMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x 1000 g AMOXID, oralni prašak, 800 mg/g, 1 x 1430 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: TREI S.p.A. Industria Italiana Integratori Adresa: Via Affarosa 4, Rio Saliceto, Italija Podnosilac zahteva: AGRIMATCO doo

Adresa: Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AGRIMATCO doo

  Narodnog fronta 73/I 21102 Novi Sad, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  TREI S.p.A. Industria Italiana Integratori Via Affarosa 4, Rio Saliceto, Italija


 2. IME LEKA AMOXID

  800 mg/g oralni prašak

  za telad, svinje i brojlere amoksicilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  1 g oralnog praška sadrži: Aktivna supstanca:

  Amoksicilin,trihidrat .............. 800 mg

  ( izraženo na amoksicilin 696,8 mg )


  Pomoćne supstance:

  Dinatrijum-edetat; Natrijum- karbonat bezvodni; Boraks; Glicin; Silicijum-dioksid, koloidni, hidratisan; Natrijum- laurilsulfat i Laktoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Kod svinja se koristi za lečenje infekcija respiratornog trakta koje su prouzrokovane sa P.multocida i

  1. Pleuropneumoniae

   Kod teladi se koristi za lečenje infekcija respiratornog trakta koje su prouzrokovane sa P.multocida i Streptococcus spp.

   Kod brojlera se koristi za lečenje infekcija koje su prouzrokovane osetljivim sojevima E.coli


 5. KONTRAINDIKACIJE  image


  Kao i svi beta-laktamski antibiotici, amoksicilin može izazvati alergijske reakcije. Proučavajući rezultate eksperimenata i literaturu vezano za upotrebu leka kod ciljnih vrsta, može se reći da ovaj potencijalno toksičan fenomen u praksi nije primećen kod živine i veoma retko kod teladi i svinja.


  Kao i svi beta-laktamski antibiotici, amoksicilin može izazvati alergijske reakcije. Proučavajući rezultate eksperimenata i literaturu vezano za upotrebu leka kod ciljnih vrsta, može se reći da ovaj potencijalno toksičan fenomen u praksi nije primećen kod živine i veoma retko kod teladi i svinja.

  Upotreba veterinarskog leka kod živine mora biti u skladu sa Evropskom regulativom 1177/2006 i nacionalnim zakonima. Upotreba leka kod životinja može biti promenjena kao posledica bolesti. U slučaju smanjenog unosa vode lečenje mora biti nastavljeno parenteralno, koristeći odgovarajući injekcioni lek po savetu veterinara. Ponovljeno ili produženo davanje leka se mora izbegavati unapređenjem biosigurnosnih mera ( pranje i dezinfekcija objekata i opreme). Mora se obratiti posebna pažnja na menadžment farme kako bi se izbegle stresne situacije.

  Lek ne davati kokama nosiljama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Gastro-intestinalni poremećaji i reakcije preosetljivosti mogu varirati od blažeg oblika urtikarije do letalnog anafilaktičkog šoka. Može se pojaviti i unakrsna alergija sa drugim penicilinima . Produžena upotreba leka može dovesti do fenomena smanjenja prirodne crevne flore i dovesti do razvoja rezistentnih mikroorganizama.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, svinje i brojleri


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Telad i svinje: 20 mg amoksicilin trihidrata po kg telesne mase što je ekv. 2.5 g leka na svakih 100 kg telesne mase, podeljeno u dve dnevne doze.

  Brojleri: 20 mg/ kg telesne mase , ekv. 15 g leka na svakih 100 lit. vode za piće, podeljeno u dve dnevne doze.


  Lek se daje životinjama peroralno u vodi za piće zavisno od dnevnih potreba za vodom ciljnih vrsta životinja i telesne mase u cilju obezbeđivanja propisane doze.

  U cilju postizanja preporučene doze i izbegavanja smanjene doze ili predoziranja, grupisati životinje prema njihovoj telesnoj masi i precizno izračunati dozu leka koju treba rastvoriti u vodi za piće.

  Preporučuje se da se prvo napravi radni rastvor koristeći 2 g leka na lit. vode, dobro promešati dok se potpuno rastvori a zatim taj rastvor pomešati sa potrebnom količinom vode za piće.

  Lečenje traje 3-5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  image


  Poštujući uputstvo za doziranje, lek rastvarati u vodi za piće neposredno pre primene.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice : Telad: 7 dana

  Svinje: 14 dana

  Brojleri: 2 dana

  Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25◦ C , zaštićeno od svetlosti i vlage.

  Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 24 meseca

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 25◦C Rok upotrebe nakon rastvaranja ili rekonstrukcije u vodi : 6 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Lek se ne koristi oralno kod preživara sa funkcionalnim rumenom.

  Lek se ne koristi kod živine ( nosilja) čija se jaja koriste za ishranu ljudi.


  Upotreba veterinarskog leka kod živine mora biti u skladu sa Evropskom regulativom 1177/2006 i nacionalnim zakonima. Upotreba leka kod životinja može biti promenjena kao posledica bolesti. U slučaju smanjenog unosa vode lečenje mora biti nastavljeno parenteralno, koristeći odgovarajući injekcioni lek po savetu veterinara. Ponovljeno ili produženo davanje leka se mora izbegavati unapređenjem biosigurnosnih mera ( pranje i dezinfekcija objekata i opreme). Mora se obratiti posebna pažnja na menadžment farme kako bi se izbegle stresne situacije.

  Lek ne davati kokama nosiljama.


  Posebna mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Preporučljivo je da se kod svake infekcije , dijagnoza potvrdi i izolovanjem uzročnika ( antibiogram). Neadekvatna upotreba leka može povećati rasprostranjenost bakterijske rezistencije i smanjiti efikasnost lečenja usled moguće unakrsne rezistencije.

  Lek ne umešavati u suvu hranu.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost ( alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.  image


  Osobama sa poznatom preosetljivošću na komponente leka savetuje se da ne rukuju ovim preparatom. Lek se ne sme gutati, udisati i trebalo bi izbegavati kontakt sa kožom i očima. Lična , zaštitna oprema koja se sastoji od rukavica, maske i naočara mora se obući pre početka rukovanja lekom.


  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne, Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana , očiju ili problem sa disanjem su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe leka.


  Upotreba tokom graviditeta , laktacije i nošenja jaja

  Ogledi izvedeni na laboratorijskim životinjama ( miševi, kunići) nisu pokazali teratogene, embriotoksične ili toksične efekte amoksicilina na gravidnim jedinkama.

  Bezbednost korišćenja leka u graviditetu i kod krmača u laktaciji nije dokazana I zbog toga korišćenje leka tokom graviditeta i laktacije mora biti procenjena od strane veterinara ( rizik/ korist) Lek ne davati nosiljama konzumnih jaja.


  Interakcije

  Primena amoksicilina sa bakteriostatskim antibioticima , kao što su tetraciklini I makrolidi , trebalo bi da se izbegne da se ne bi smanjilo dejstvo amoksicilina. Sinergizam se pojavljuje kada se amoksicilin daje zajedno sa kloksacilinom, polimiksinima kao što je Colistin, i aminoglikozidi kao što su streptomycin, neomycin, gentamicin i kanamicin. Unakrsna rezistencija sa penicilinima se brzo javlja, posebno sa ampicilinom. Kombinacija sa klavulonskom kiselinom povećava dejstvo amoksicilina.


  Predoziranje

  Amoksicilin se dobro podnosi kada se daje peroralno čak i kada su doze veće od propisanih. Alergijske reakcije proizilaze kada se lek daje preosetljivim jedinkama, i tada se mora odmah primeniti adrenalin, H1-antihistaminik i kortizon.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti , lek ne mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  23.10.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: polietilenski kontejner sa odgovarajućim pod-čepom i zatvaračem sa navojem koja sadrži 1000 g praška ili 1430 g praška.


image


Spoljašnje pakovanje : termo-retraktilna, polietilenska kesa kojom je umotan polietilenski kontejner.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 1000 g: 323-01-00397-18-001 od 23.10.2019. godine

1 x 1430 g: 323-01-00398-18-001 od 23.10.2019. godine


image