Početna stranica Početna stranica

Tilmovet
tilmikozinUPUTSTVO ZA LEKimage

Tilmovet 250 mg/mL, koncentrat za oralni rastvor, 250 mg/mL, 1 x 960 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVET JSC


Adresa: Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska


Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Biovet JSC

  Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska


 2. IME LEKA Tilmovet 250 mg/mL

  250 mg/mL

  koncetrat za oralni rastvor

  za piliće, ćurke, svinje i telad tilmikozin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL koncentrata za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tilmikozin 250 mg


  Pomoćne supstance:

  propil galat (E 310), dinatrijum edetat, fosforna kiselina, koncentrovana; prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Pilići: lek je indikovan za za lečenje i metafilaksu respiratornih bolesti kod pilića, izazvanih sa

  Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma synoviae, kada je bolest dijagnostikovana na nivou jata. Ćurke: lek je indikovan za lečenje i metafilaksu respiratornih bolesti kod ćuraka, izazvanih sa Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma synoviae, kada je bolest dijagnostikovana na nivou jata.

  Svinje: lek je indikovan za lečenje i metafilaksu respiratornih bolesti svinja, izazvanih sa Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida i Actinobacillus pleuropneumoniae, kada je bolest dijagnostikovana na nivou krda.

  Telad: lek je indikovan za za lečenje i metafilaksu respiratornih bolesti goveda, izazvanih sa Mannheimia haemolitica, P. Multocida, Mycoplasma bovis i M.dispar, kada je bolest dijagnostikovana na nivou krda.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod životinja preosetljivih na tilmikozin i kada postoji rezistencija na tilmikozin. Ne koristiti kod konja.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U pojedinim slučajevima primećen je smanjen unos vode.

  Učestalost neželjenih reakcija je određena u skladu sa sledećim pravilima:

  • vrlo česte (više od 1 od 10 tretiranih životinja ispoljavaju neželjenu reakciju)

  • česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 lečenih životinja)

  • povremene (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 lečenih životinja)

  • retke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 lečenih životinja)

  • veoma retke (manje od 1 od 10000 lečenih životinja, uključujući izolovane slučajeve).

   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (osim koka nosilja) Ćurke

  Svinje

  Telad (do početka preživanja)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Samo za oralnu upotrebu.

  Pre upotrebe, lek se mora rastvoriti u vodi za piće ili u zameni za mleko.

  Pilići: 15 - 20 mg tilmokozina po kg t.m. tokom 3 dana, odnosno 6 - 8 mL leka/ 100 kg t.m., što odgovara 30 mL leka na 100 L vode za piće tokom 3 dana.

  Ćurke: 10 - 27 mg tilmokozina po kg t.m. tokom 3 dana, odnosno 4 - 11 mL leka/ 100 kg t.m., što odgovara 30 mL leka na 100 L vode za piće tokom 3 dana.

  Svinje: 15 - 20 mg tilmokozina po kg t.m. tokom 5 dana, odnosno 6 - 8 mL leka/ 100 kg t.m., što odgovara 80 mL leka na 100 L vode za piće tokom 5 dana.

  Telad: 12,5 mg tilmikozina po kg t.m dva puta dnevno tokom 3 - 5 dana, što je 1 mL leka/ 20 kg t.m dva puta dnevno tokom 3 - 5 dana.

  Boca od 960 mL je dovoljna za pripremu medicinirane vode za piće u količini od 1200 L za svinje ili 3200 L za piliće ili ćurke.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Boca od 960 mL je dovoljna za pripremu medicinirane vode za piće u količini od 1200 L za svinje ili 3200 L za piliće ili ćurke.

  Boca od 960 mL Tilmovet 250 mg/mL koncentrata za oralni rastvor je dovoljna, u zavisnosti od dužine terapije, za terapiju u zameni za mleko za 48 - 80 teladi težine 40 kg.

  Medicinirana voda za piće se priprema svaka 24 sata korišćenjem sveže vode za piće.


  image


  Medicinirana zamena za mleko se priprema svaka 4 sata korišćenjem sveže vode.

  Ukoliko ne dođe do značajnog poboljšanja zdravstvenog stanja tokom 3 - 5 dana, treba razmotriti dijagnozu i promeniti terapiju.

  Da bi se izbeglo subdoziranje, treba precizno odrediti telesnu težinu životinja. Uzimanje medicinirane vode zavisi od kliničkog stanja životinje. U skladu sa tim, koncentraciju leka treba podesiti kako bi se obezbedio unos propisane doze. Ne aplikovati svinjama preko sistema za napajanje tečnom hranom.


 10. KARENCA

  Meso i jestiva tkiva: Svinje: 14 dana

  Telad: 42 dana

  Pilići: 12 dana

  Ćurke: 19 dana

  Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe: 24 meseca.

  Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera: 3 meseca, ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće za životinje: 24 časa.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije u zameni za mleko: 4 časa. Uslovi čuvanja: ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Lek mora biti pre upotrebe rastvoren u vodi ili u mleku (kod teladi).

  Svinje, pilići i ćurke: Potrošnju vode treba nadgledati kako bi se osiguralo odgovarajuće doziranje. U slučaju da se potrošnja vode ne podudara sa količinama za koje su izračunate preporučene koncentracije, koncentracija leka mora biti prilagođena na način da životinje uzimaju preporučenu dozu ili treba razmotriti terapiju drugim preparatom.

  Lek sadrži dinatrijum edetat


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Neodgovarajuća primena leka može povećati prevalenciju (učestalost) bakterija rezistentnih na tilmikozin i može smanjiti efikasnost terapije sa supstancama koje su srodne tilmikozinu. Primenu  image


  leka bazirati na ispitivanju osetljivosti i uzimanjem u obzir zvaničnih i lokalnih antimikrobnih propisa.

  Zabraniti konjima i drugim ekvidama pristup vodi za piće koja sadrži tilmikozin.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na tilmikozin treba da izbegavaju rukovanje sa ovim lekom. Tilmikozin može da izazove iritacije. Makrolidi, kao što je tilmikozin, mogu ga izazovu alergijsku reakciju posle inokulacije, inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom ili očima. Preosetljivost na ove supstance može biti ozbiljna i treba izbegavati direktan kontakt sa supstancom. Da bi se kontakt izbegao nositi kombinezone, zaštitne naočare i nepropusne rukavice pri rukovanju sa lekom. Ne treba jesti, piti niti pušiti za vreme rukovanja lekom. Posle upotrebe, oprati ruke. Ukoliko dođe do kontakta sa kožom ili očima, obilno isprati svežom vodom. Ukoliko iritacija potraje ili dođe do slučajnog gutanja, razviju se sipmtomi, kao što su vidljive promene na koži, oticanje lica, usana ili očiju, otežano disanje ili još teži simptomi, potrebno je potražiti pomoć lekara i pokazati mu Uputstvo za lek., ili pozvati centar za kontrolu trovanja (opasnost vezana za poremećaj srčane provodljivosti).


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Bezbednost leka nije utvrđena tokom graviditeta i laktacije.

  Koristiti samo u skladu sa procenom bezbednosti i rizika od strane nadležnog veterinara.


  Interakcije

  Primećena je unakrsna rezistencija između tilmikozina i drugih makrolidnih antibiotika i linkozamida.

  Tilmikozin može da umanji antibakterijsku aktivnost β-laktamskih antibiotika. Ne koristi se istovremeno sa bakteriostatskim antimikrobnim lekovima.


  Predoziranje

  Kada se svinjama aplikuje lek u dozi od 300 - 400 mg/L (1,5 - 2 puta više od preporučene) primećen je manji unos vode. Iako će to rezultirati smanjenim unosom tilmikozina, može dovesti do dehidratacije životinje. Ukoliko je potrebno, zameniti mediciniranu vodu svežom vodom.

  Nisu primećeni simptomi predoziranja kod pilića tretiranih dozom od 375 mg/L tokom 5 dana. U dozi od 75 mg/L tokom 10 dana primećen je manje konzistentan feces.

  Nisu primećeni simptomi predoziranja kod ćuraka tretiranih dozom od 375 mg/L tokom 3 dana. Nisu primećeni simptomi predoziranja kod primene doze od 75 mg/L tokom 6 dana.

  Izuzimajući neznatni pad u unosu mleka, nisu primećeni simptomi predoziranja kod teladi kod primene doze 5 puta veće od preporučenih ili tokom duplo dužeg trajanja terapije od preporučene.


  Inkompatibilnost

  Zbog odsustva studija kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka unuštavaju se u skladu sa važećim propisima.  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.02.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljnje: boca od polietilena visoke gustine (HDPE) sa graduisanim čepom od polipropilena i belim sigurnosnim diskom.

Veličina pakovanja leka: 960 mL

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01FA91

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00105-20-002 od 12.02.2021. godine


image