Početna stranica Početna stranica

Indigest inyectable
menbutonUPUTSTVO ZA LEK


Indigest Inyectable, rastvor za injekciju, 100mg/ml,1x100 ml

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS CALIER.S.A

C/Barselona, 26(Pla del Ramassa)

Adresa:

Les Franqueses Del Valles (Barselona), Španija


Podnosilac zahteva: Provet doo


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Provet doo

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA LABORATORIOS CALIER.S.A

  C/ Barselona, 26(Pla del Ramassa)

  Les Franqueses Del Valles (Barselona), Španija


 2. IME LEKA Indigest Inyectable

  menbuton (100mg/ml) rastvor za injekciju

  za goveda, ovce, koze, svinje, konje i pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:


  Menbuton 100 mg


  Pomoćne supstance:


  Hlorokrezol 2.0 mg

  Natrijum-metabisulfit 2.0 mg

  Edetatna kiselina 2.0 mg


 4. INDIKACIJE


  Normalizacija funkcije organa za varenje.

  Goveda: indigestija, toksemija, ketoza, anoreksija, hepatička i pankreasna insuficijencija.

  Ovce i koze: indigestija, toksemija (uključujući i graviditetnu), trovanje, hepatička i pankreasna insuficijencija.

  Svinje: indigestija, anoreksija, trovanje, hepatička i pankreasna insuficijencija.

  Konji: toksemija, anoreksija, kolike, hepatička i pankreasna insuficijencija.

  Psi: indigestija, toksemija.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristite u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu i / ili na bilo koji od pomoćnih supstanci. Ne koristiti kod životinja sa srčanim poremećajima, hipertermijom ili opstrukcijom žučnog kanala.

  Nikada ne davati mačkama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon brze intravenske primene leka, može doći do tremora, ubrzanog disanja, spontane defekacije, kašlja,suzenja očiju, kijanja i iznemoglosti.

  Nakon intramuskularne primene leka mogu se javiti rekcije na mestu davanja, kao što su iritacija, edem i bol. Takođe je opisan nastanak nekroze tkiva, mikroskopski detektovan 28 dana nakon davanja injekcije.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze, svinje, konji i psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se može davati sporo intravenski i duboko intramuskularno.


  Odrasla goveda: 5-7,5 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 ml rastvora za injekciju na 15-20 kg telesne mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.


  Telad: 10 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 ml rastvora za injekciju na 10 kg telesne mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.


  Ovce i koze: 10 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 ml rastvora za injekciju na 10 kg telesne mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.


  Svinje: 10 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 ml rastvora za injekciju na 10 kg telesne mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.


  Konji 2,5 - 5 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 ml rastvora za injekciju na 20-40 kg telesne mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.


  Psi: 10 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 ml rastvora za injekciju na 10 kg telesne mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.


  Veterinar treba da odredi dužinu tretmana u zavisnosti od kliničke slike .  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Intravenska aplikacija mora biti spora (ne kraća od 1 minuta) kako bi se izbegli gore navedeni neželjeni efekti. Ne davati više od 20 ml po jednom injekcionom mestu.


 10. KARENCA


  Meso: 2 dana

  Mleko: 2 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja

  Lek ne koristiti nakon isteka roka trajanja, utisnutog na pakovanju. Ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe: 4 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod konja preparat treba davati polako intravenski.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Intravensko davanje leka treba obavljati polako (u vremenu ne manje od 1 minute) kako bi se izbeglo pojavljivanje neželjenih efekata opisanih u odeljku 4.6. Ne preporučuje se davanje više od 20 ml leka intramuskularno (IM) po jednom injekcionom mestu


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju da lek dodje u kontakt sa kožom ili očima,treba ih isprati čistom vodom.

  U slučaju akcidentalnog samoubrizgavanja odmah potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu.

  Tokom rukovanja lekom ne treba jesti, piti ili pušiti.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne davati ženkama u poslednjoj trećini graviditeta.


  Predoziranje

  Preporučuje se striktno pridržavanje priloženih doza. U slučaju srčane blokade aplikovati kardiotonike


  image


  Interakcije

  Ne davati sa rastvorima koji sadrže kalcijum, penicilin-prokain ili vitamine B kompleksa


  Inkompatibilnost

  Ne davati sa rastvorima koje sadrže kalcijum, penicilin-prokain ili vitamine B- kompleksa


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  27.03.2018.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje :

Bočica od bezbojnog stakla (II hidrolitička grupa), zapremine 100 ml, zatvorena zapušačem od brombutila, aluminijumskim kapicom i plavim flip-off zatvaračem.

Sekundarno pakovanje je složiva kartonska kutija.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC Vet kod: QA05AX90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00401-17-001 od 27.03.2018.


image