Početna stranica Početna stranica

Rumintral
neostigmin-metilsulfatUPUTSTVO ZA LEK


Rumintral, rastvor za injekciju, 1,5 mg/mL, 1 x 25 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Labiana Life Sciences S.A.


Adresa: C/Venus 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa, Barselona, Španija


Podnosilac zahteva: Marlo Farma d.o.o. Beograd


Adresa: Resavska 31/5, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Marlo Farma d.o.o. Beograd, Resavska 31/5, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Labiana Life Sciences S.A., C/Venus 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa, Barselona, Španija


 2. IME LEKA


  Rumintral 1,5 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, ovce, koze i konje neostigmin-metilsulfat


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Neostigmin-metilsulfat ………………………................................. 1,5 mg (odgovara 1 mg neostigmina)


  Pomoćne supstance:

  Metilparahidroksibenzoat (E 218) ………….................................... 1,0 mg

  Propilparahidroksibenzoat (E 216) ................................................... 0,2 mg


  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hlorid, propilenglikol, voda za injekcije Rastvor za injekciju. Bistar, bezbojan rastvor.


 4. INDIKACIJE


  Goveda, ovce i koze:

  • Hipomotilitet (hipotonija) rumena

  • Atonija creva (paralitički ileus) Konji

  • Atonija creva (paralitički ileus)

  • Atonija mokraćne bešike


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje u slučaju mehaničke opstrukcije gastrointestinalnog ili urinarnog sistema, kod peritonitisa i kod sumnje u očuvanost kontinuiteta crevnog zida.

  Ne primenjivati u slučajevima poremećaja proksimalnih delova gastrointestinalnog sistema konja.


  image


  Ne primenjivati u slučaju opstrukcije uretre (uretralno kamenje).

  Ne primenjivati kod gravidnih ženki i ženki u laktaciji (videti poglavlje Upotreba tokom graviditeta i laktacije).

  Ne primenjivati kod životinja sa preosetljivošću na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci u sastavu leka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjene reakcije na neostigmin su dozno zavisne i povezane su sa prekomernom holinergičkom stimulacijom (videti poglavlje Predoziranje).

  Kod primene terapijskih doza leka, retko se očekuje razvoj neželjenih reakcija.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze i konji


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Subkutana upotreba.

  Goveda, ovce, koze i konji: 0,022 mg (22 mcg) neostigmin metilsulfata/kg t.m. (što je ekvivalentno 0,15 mL leka/10 kg telesne mase).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 8.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: nula (0) dana. Mleko: nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe nakon otvaranja bočice: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25ºC.


  Lek čuvati u originalnom pakovanju kako bi se zaštitio od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.  image 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Tretirane životinje treba klinički pratiti na pojavu holinergičkih efekata (pogledati Neželjena dejstva), jer je razvoj neželjenih reakcija dozno zavisan.

  Lek treba primenjivati sa posebnim oprezom u sledećim stanjima:

  • bronhijalna astma (pre svega kod konja)

  • srčana aritmija (rizik od bradikardije)

  • peptički ulkus (zbog pojačane želudačne sekrecije).


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Neostigmin je inhibitor enzima acetilholinesteraze. Ne rukovati ovim lekom ukoliko vam je lekar rekao da ne smete raditi sa antiholinesteraznim supstancama.

  Neostigmin, propilenglikol i estri parahidroksibenzoeve kiseline mogu uzrokovati alergijske reakcije. Osobe sa poznatom preosetljivošću na neostigmin ili na bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.

  Trudnice ne smeju rukovati ovim veterinarskim lekom. Pri rukovanju lekom ne jesti, ne piti i ne pušiti.

  Preduzeti odgovarajuće mere opreza kako ne bi došlo do nehotičnog samoubrizgavanja leka ili kontakta leka sa kožom i očima. U slučaju da lek dođe u kontakt sa kožom, sluznicama ili očima, mesto kontakta treba temeljno isprati vodom.

  U slučaju razvoja reakcija preosetljivosti, kao što su osip ili koprivnjača, treba se odmah obratiti lekaru i pokazati mu uputstvo za lek ili pakovanje leka. Otok lica, usana i kapaka ili otežano disanje su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka mogu se javiti sledeći neželjeni efekti: mioza, poremećaji gastrointestinalnog sistema (mučnina, povraćanje, dijareja), grčevi mišića ili fascikulacije. Odmah treba potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati Uputstvo za lek ili etiketu (pakovanje) leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne koristiti u periodu graviditeta.

  Ne koristiti u periodu laktacije, jer nije utvrđena podnošljivost ovog leka kod mladunaca na sisi.


  Predoziranje

  Glavni znaci predoziranja su izrazita mišićna slabost, povraćanje, kolike, dijareja, mioza, dispnoja, bradikardija, hipotenzija, bronhospazam. Može doći do uginuća usled respiratorne insuficijencije.

  U slučaju predoziranja, atropin se može primeniti za reverziju muskarinskih efekata neostigmina. Kod primene ovog leka je neophodno da kliničar ima na raspolaganju injekcioni preparat atropina.  image  Interakcije

  Ne primenjivati zajedno sa drugim inhibitorima holinesteraze ili depolarizujućim neuro-mišićnim blokatorima (sukcinilholin).

  Kortikosteroidi mogu smanjiti antiholinesteraznu aktivnost neostigmina. Nakon prekida terapije kortikosteroidima, neostigmin može uzrokovati povećanje aktivnosti antiholinesteraze.

  Parenteralna primena magnezijuma antagonizuje antiholinesteraznu aktivnost neostigmina, zbog direktnog depresornog efekta na muskuloskeletni sistem.

  Atropin otklanja muskarinske efekte neostogmina.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao i ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.02.2022.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica od stakla tipa II zatvorena hlorobutil čepom i aluminijumskim poklopcem. Spoljnje pakovanje:

Kartonska kutija sa 1 bočicom.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QN07AA01


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00582-19-002 od 08.02.2022.image