Početna stranica Početna stranica

Frontline combo spot-on dog L
fipronil, metopren


UPUTSTVO ZA LEK


Frontline combo spot-on dog S, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, (67 mg + 60.3 mg)/0.67 mL, 1 x 0.67 mL

Frontline combo spot-on dog S, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, (67 mg + 60.3 mg)/0.67 mL, 3 x 0.67 mL

Frontline combo spot-on dog M, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, (134 mg + 120.6 mg)/1.34 mL, 1 x 1.34 mL

Frontline combo spot-on dog M, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, (134 mg + 120.6 mg)/1.34 mL, 3 x 1.34 mL

Frontline combo spot-on dog L, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, (268 mg + 241.2 mg)/2.68 mL, 1 x 2.68 mL

Frontline combo spot-on dog L, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, (268 mg + 241.2 mg)/2.68 mL, 3 x 2.68 mL

Frontline combo spot-on dog XL, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, (402 mg + 361.8 mg)/4.02 mL, 1 x 4.02 mL

Frontline combo spot-on dog XL, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, (402 mg + 361.8 mg)/4.02 mL, 3 x 4.02 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS


Adresa: 4 Chemin du Calquet, Toulouse, Francuska


Podnosilac zahteva: BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Milentija Popovića 5a., Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

  Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

  4 Chemin du Calquet, Toulouse, Francuska


 2. IME LEKA


  Frontline combo spot-on dog S (67 mg + 60.3 mg)/0.67 mL Frontline combo spot-on dog M (134 mg + 120.6 mg)/1.34 mL

  Frontline combo spot-on dog L

  (268 mg + 241.2 mg)/2.68 mL

  Frontline combo spot-on dog XL

  (402 mg + 361.8 mg)/4.02 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse

  fipronil, metopren


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Naziv sastojka

  Sadržaj u 0.67 mL (pipeta S)

  Sadržaj u 1.34 mL (pipeta M)

  Sadržaj u 2.68 mL (pipeta L)

  Sadržaj u 4.02 mL (pipeta XL)

  Aktivne supstance:

  Fipronil

  67.0 mg

  134.0 mg

  268.0 mg

  402.0 mg

  S-metopren

  60.3 mg

  120.6 mg

  241.2 mg

  361.8 mg

  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol (E320)

  0.13 mg

  0.27 mg

  0.54 mg

  0.80 mg

  Butilhidroksitoluen (E321)

  0.07 mg

  0.13 mg

  0.27 mg

  0.40 mg  image  Ostale pomoćne supstance do

  0.67 mL

  1.34 mL

  2.68 mL

  4.02 mL

  Ostale pomoćne supstance: etanol, polisorbat 80, polividon, dietilenglikolmonoetiletar.


 4. INDIKACIJE


  Za tretman pasa:

  • Upotrebljavati protiv infestacije buvama, samostalne ili udružene sa infestacijom krpeljima i/ili pavašima.

  • Eliminacija buva (Ctenocephalides spp.): Insekticidna efikasnost protiv novih infestacija sa

   odraslim buvama traje 8 nedelja. Prevencija umnožavanja buva inhibicijom razvoja jaja (ovicidna aktivnost), larvi i lutki (larvicidna aktivnost) poreklom od jaja položenih od odraslih buva traje 8 nedelja po aplikaciji.

  • Eliminacija krpelja (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus): Lek ima dugotrajnu akaricidnu efikasnost do 4 nedelje protiv krpelja (zasnovano na eksperimentalnim podacima).

  • Eliminacija pavaši (Trichodects canis).

  • Lek može da se koristi kao deo tretmana za kontrolu alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  U nedostatku dostupnih podataka, lek ne bi trebalo koristiti kod štenaca mlađih od 8 nedelja starosti i/ili lakših od 2 kg.

  Ne koristiti kod bolesnih (sistemske bolesti, groznica...) ili rekonvalescentnih životinja. Ne koristiti kod kunića, jer se mogu pojaviti neželjene reakcije na lek pa čak i mortalitet. Lek je posebno razvijen za pse. Ne koristiti kod mačaka jer može doći do predoziranja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Među veoma retkim neželjenim reakcijama, posle upotrebe primećeni su prolazna reakcija kože na mestu aplikacije (otok, lokalni gubitak dlake, svrab, crvenilo) i generalizovani svrab ili gubitak dlake. Prekomerna salivacija, prolazni nervni simptomi (pojačana osetljivost na stimulaciju,


  image


  depresija, drugi nervni simptomi) ili povraćanje su takođe primećeni posle upotrebe. Ukoliko dođe do lizanja, kratak period pojačane salivacije može se primetiti uglavnom zbog prirode nosača.


  Učestalost neželjenih reakcija je određena pomoću sledeće konvencije:

  • vrlo česte (vise od 1 od 10 tretiranih životinja ispoljavaju neželjenu reakciju)

  • česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 lečenih životinja)

  • povremene (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 lečenih životinja)

  • retke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 lečenih životinja)

  • veoma retke (manje od 1 od 10000 lečenih životinja, uključujući izolovane slučajeve).


  Ukoliko primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Lek se primenjuje lokalnim nakapavanjem na kožu. Minimalni razmak između tretmana je 4 nedelje. Doziranje:

  • Jedna pipeta od 0.67 mL (S) za male pse težine do 10 kg

  • Jedna pipeta od 1.34 mL (M) za srednje pse težine preko 10 kg i do 20 kg

  • Jedna pipeta od 2.68 mL (L) za velike pse težine preko 20 kg i do 40 kg

  • Jedna pipeta od 4.02 mL (XL) za veoma velike pse težine preko 40 kg

   Ovo obezbeđuje minimalnu preporučenu dozu od 6.7 mg/kg fipronila. Način primene:

   Držite pipetu uspravno. Udarite uži deo pipete kako bi se sadržaj slio u telo pipete. Napravite razdeljak na leđima životinje na bazi vrata ispred ramena tako da koža postane vidljiva. Postavite vrh pipete na kožu i istisnite sadržaj pritiskajući nekoliko puta kako bi sadržaj izašao potpuno direktno na kožu na jednom mestu.


   image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Važno je aplikovati lek na regiju koju životinja ne može da oliže i obezbediti da životinje ne ližu jedna drugu nakon tretmana. Kupanje/potapanje u vodu unutar dva dana po aplikaciji leka i kupanje češće od jednom nedeljno treba izbegavati jer nije ispitano kako to utiče na efikasnost leka. Emolijentni šamponi se mogu koristiti pre tretmana, ali smanjuju dužinu trajanja zaštite protiv buva na otprilike 5 nedelja ako se koriste jednom nedeljno nakon aplikacije leka. Nedeljno kupanje sa 2% hlorheksidinskim medicinskim šamponom nije uticalo na efikasnost protiv buva tokom 6 nedelja dugog ispitivanja. Psima ne bi trebalo dozvoliti da plivaju u vodenim tokovima dva dana nakon aplikacije (videti odeljak 5.3). Moguće je kačenje pojedinačnih krpelja. Iz ovog razloga prenošenje infektivnih bolesti ne može se potpuno isključiti u slučaju nepovoljnih uslova. Buve sa ljubimca često infestiraju boksove, prostirke i prostor za odmor životinje kao što su tepisi i mekani nameštaj, koje treba tretirati u slučaju masivnih infestacija i na početku kontrolnih mera sa odgovarajućim insekticidom i redovno usisavati.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Izbegavati kontakt leka sa očima životinje.


  image


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ovaj lek može izazvati iritaciju mukoznih membrana, kože i očiju. Izbegavati kontakt preparata sa ustima, kožom i očima. Osobe sa poznatom preosetljivošću na insecticide ili alkohol treba da izbegavaju kontakt sa lekom Frontline combo spot- on dog. Izbegavati kontakt sadržaja sa prstima. Ukoliko dođe do toga, operite ruke sa sapunom i vodom. Posle slučajnog izlaganja oči treba isprati sa čistom vodom. Oprati ruke nakon upotrebe. Tretirane životinje ne treba dirati dok se mesto aplikacije ne osuši. Deci ne treba dozvoliti da se igraju sa tretiranim životinjama sve dok se mesto aplikacije ne osuši. Zato je preporučljivo da se životinje ne tretiraju tokom dana, već rano uveče, i da im se ne dozvoli da spavaju sa vlasnicima, pogotovo sa decom. Nemojte pušiti, piti ili jesti tokom aplikacije.


  Interakcije

  Nema poznatih interakcija.


  Predoziranje

  Tokom ispitivanja bezbednosti kod 8 nedelja starih štenaca, pasa u rastu i pasa teških oko 2 kg tretiranih jednom mesečno sa pet puta većom dozom od preporučene, tokom šest uzastopnih meseci nisu zabeleženi neželjeni efekti. Rizik od pojave neželjenih efekata se može povećati u slučaju predoziranja, tako da životinje treba tretirati prema telesnoj masi sa pipetom odgovarajuće veličine.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.01.2021.  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: pipeta sa 0.67 mL, ili 1.34 mL, ili 2.68 mL, ili 4.02 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu. Jedna strana pipete (izbočena) sastoji se od dva sloja: Barex 210 (poliakrilonitril-metakrilat kopolimer) i polipropilena obojenog zelenom bojom, a druga strana pipete (ravna) sastoji se od tri sloja: Barex 210, aluminijuma i polietilentereftalata obojenog belom bojom. Barex 210 je materijal koji je u kontaktu sa lekom sa obe strane pipete.

Spoljnje pakovanje: blister koji sadrži 1 pipetu ili 3 pipete sa 0.67 mL, ili 1.34 mL, ili 2.68 mL, ili

4.02 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu i Uputstvo za lek. Način izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara. ATCvet kod: QP53AX65

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00157-20-001 od 25.01.2021. za Frontline combo spot-on dog S, 1 x 0.67 mL

323-01-00156-20-001 od 25.01.2021. za Frontline combo spot-on dog S, 3 x 0.67 mL

323-01-00159-20-001 od 25.01.2021. za Frontline combo spot-on dog M, 1 x 1.34 mL

323-01-00158-20-001 od 25.01.2021. za Frontline combo spot-on dog M, 3 x 1.34 mL

323-01-00161-20-001 od 25.01.2021. za Frontline combo spot-on dog L, 1 x 2.68 mL

323-01-00160-20-001 od 25.01.2021. za Frontline combo spot-on dog L, 3 x 2.68 mL

323-01-00155-20-001 od 25.01.2021. za Frontline combo spot-on dog XL, 1 x 4.02 mL

323-01-00154-20-001 od 25.01.2021. za Frontline combo spot-on dog XL, 3 x 4.02 mL


image