Početna stranica Početna stranica

Doksiciklin P-10%
doksiciklin


UPUTSTVO ZA LEK


Doksiciklin P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1 x 1000 g Doksiciklin P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1 x 25 kg (za primenu na životinjama)


Proizvođač: AVE & VETMEDIC D.O.O.

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: AVE & VETMEDIC DOO BEOGRAD


Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  AVE & VETMEDIC D.O.O. , Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija.


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  AVE & VETMEDIC DOO BEOGRAD, Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


 2. IME LEKA Doksiciklin P-10%

  100 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje

  doksiciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca

  Doksiciklin (u obliku hiklata) 100 mg

  Pomoćne supstance:

  Parafin tečni, laki; Sojino brašno.


  Prašak žute boje, bez vidljivih mehaničkih onečišćenja.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje oboljenja respiratornog trakta (enzootska pneumonija, atrofični rinitis, pastereloza, pleuropneumonija), kao i drugih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na dkosiciklin kod svinja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme primenjivati, odnosno kontraindikovan je kod suviše mladih živitinja i suprasnih krmača (bar u prvom delu graviditeta).Takođe, lek se ne daje preosetljivim jedinkama i ne preporučuje se njegova primena u kombinaciji sa nefrotoksičnim i hepatotoksičnim lekovima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo ponekada, a naručito posle duže primene leka i u dozama većim od propisane, kod tretiranih životinja se mogu pojaviti gastrointestinalni poremećaji, te usled toga proliv, povraćanje i anoreksija. Takođe, moguće su i reakcije preosetljivosti.


  image


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Peroralna dnevna doza doksiciklina za svinje iznosi od 7.5 do 13 mg/kg, odnosno 10 do 20 mg/kg telesne mase.

  Lek se životinjama primenjuje umešan u hranu, jednom dnevno, u količini, odnosno dozi, koja (u zavisnosti od težine bolesti) iznosi (tabela).


  Vrsta i kategorija životinje

  Doza (kg/t hrane)

  Dužina tretmana (dani)


  Svinje

  2.5 – 3 kg / t hrane (ekv. 250-300 ppm-a

  doksiciklina)

  (umerena infekcija)


  5

  3.5 – 4 kg / t hrane (ekv. 250-300 ppm-a

  doksiciklina)

  (teška infekcija)


  7


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se ne sme mešati u hranu u kojoj se nalazi veća količina gvožđa, kalcijuma i aluminijuma. Ukoliko posle nekoliko dana (3 do 4 dana) od početka primene leka kod tretiranih životinja ne nastupi poboljšanje, treba preispitati dijagnozu. Lek se svinjama aplikuje najčešće 5 dana, a samo u težim slučajevima, terapija se može produžiti ješ dva do tri dana.

  U toku terapije, onemogućiti životinje da jedu drugu, odnosno nemediciniranu hranu. Ukoliko se kod tretiranih jedinki pojave reakcije preosetljivosti, treba aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikosteroide.


 10. KARENCA


  Meso i jestivi organi: 10 dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25oC, zaštićeno od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine

  Rok upotrebe posle zamešavanja leka u hranu: 10 dana Rok upotrebe nakon prvog otvaranja pakovanja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  U toku terapije, onemogućiti životinje da jedu drugu, odnosno nemediciniranu hranu. Ukoliko se kod tretiranih jedinki pojave reakcije preosetljivosti, treba aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikosteroide.


  Posebna mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek se ne sme mešati u hranu u kojoj se nalazi veća količina gvožđa, kalcijuma i aluminijuma. Ukoliko posle nekoliko dana (3 do 4 dana) od početka primene leka, kod tretiranih životinja ne nastupi poboljšanje, treba preispitati dijagnozu. Lek se svinjama aplikuje najčešće 5 dana, a samo u težim slučajevima, terapija se može produžiti još dva do tri dana.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Poželjno je da osobe (naročito one, koje su preosetljive na tetracikline) za vreme mešanja leka sa hranom ili pak davanja životinjama, nose zaštitne rukavice i masku, odnosno naočare. Razlog za ovo je moguća pojava iritacije ili senzibilizacije.

  U slučaju akcidentalnog kontakta leka sa kožom ili sluznicom očiju, iste treba odmah isprati sa većom količinom sveže vode.

  Ukoliko se pojave alergijske reakcije (otok usana i/ili kapaka, crvenilo lica ili otežano disanje) treba odmah potražiti pomoć lekara, dok se životinjama (u zavisnosti od izraženosti simptoma) mora aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminici i glukokortikosteroidi.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Predloženi lek ne treba davati životinjama u toku graviditeta i za vreme laktacije.


  Interakcije

  Prisustvo mleka i mlečnih proizvoda, kao i soli kalcijuma, magnezijuma, aluminijuma, natrijum- bikarbonata i gvožđa (iako u manjem stepenu u odnosu na druge tetracikline) umanjuju resorpciju doksiciklina iz digestivnog trakta. U cilju prevencije ovih interakcija, navedena jedinjenja treba aplikovati bar 3 sata pre, odnosno 2 sata posle primene doksiciklina.

  Tetraciklini (pa tako i doksiciklin) pojačavaju nefrotoksičan efekat metoksiflurana. Gastrointestinalni neželjeni efekti doksiciklina se pojačavaju u prisustvu teofilina.

  Baktericidni antibiotici (penicilini, cefalosporini) ometaju delovanje doksiciklina, koji je bakteriostatik. Lekovi, koji indukuju mikrozomni enzimski sistem u jetri (fenobarbiton, rifampicin, fenitoin, karabamazepin, primidon) skraćuju poluvreme eliminacije doksiciklina i minociklina.


  image


  Inkopatibilnost

  Lek je inkompatibilan sa jakim oksidacionim sredstvima i alkalnim jedinjenjima. Takođe, u in vitro uslovima, kada se pomeša sa riboflavinom smanjuje je se antimikrobna efikasnost doksiciklin- hiklata.


  Predoziranje

  Ukoliko se lek koristi u dozama većim od terapijskih, (naročito u toku dužeg vremenskog perioda), kod tretiranih životinja se uglavnom javljaju gastrointestinalni poremećaji.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka, uništavaju se u skladu sa važećim zakonskim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 05.12.2022.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Pakovanje 1x1000g,

Unutrašne, ujedno i spoljašnje pakovanje: kesa od tripleks PE/AL/PET folije Pakovanje 1x25kg.

Unutrašnje pakovanje: dvoslojna polietilenska kesa Spoljašnje pakovanje: natron vreća

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet kod: QA01AA02

Broj dozvole:

1x1 kg: 323-01-00600-21-002 od 05.12.2022.

1x25 kg:323-01-00601-21-002 od 05.12.2022.image