Početna stranica Početna stranica

Oxymed LA
oksitetraciklinUPUTSTVO ZA LEKOXYMED LA, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL OXYMED LA, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 24 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Vetmedic d.o.o. Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Vetmedic d.o.o., Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA


  OXYMED LA

  200 mg/ml

  rastvor za injekciju

  za goveda, svinje i ovce oksitetraciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca

  Oksitetraciklin (u obliku dihidrata) 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Propilen glikol (644 mg); natrijum-formaldehidsulfoksilat (3 mg); monoetilamin; magnezijum hlorid, heksahidrat; monotioglicerol; propil galat; limunska kiselina, monohidrat i voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija kod goveda, ovaca i svinja prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin.


  Goveda: Lečenje i sprečavanje širenja (kada je bolest već prisutna u zapatu) respiratornih infekcija prouzrokovanih sa Mannheimia haemolitica, Pasteurella multocida, Histophilus somni and Mycoplasma spp. i drugim mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin. Lečenje infektivnog keraktokonjuktivitisa goveda prouzrokovanog sa Moraxella bovis


  Svinje: Lečenje i sprečavanje daljeg širenja akutnih respiratornih infekcija prouzrokovanih sa Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida i Mycolplasma spp., kao i drugim organizmima osetljivim na dejstvo oksitetraciklina.


  Ovce: Lečenje zarazne šepavosti uzrokovane osetljivim sojevima Dichelobacter nodosus i

  Fusobacterium species uključujući Fusobacterium nodosus.  image 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne koristi u slučaju da postoji poznata preosetljivost na tetracikline i kod životinja sa dijagnostikovanim poremećejima jetre i bubrega.

  Ne davati kada postoji potvrđena rezistencija uzročnika na tetracikline. Ne davati ovcama čije se mleko koristi u lancu ishrane ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Najčešće uočene neželjene reakcije su otok i bolnost na mestu aplikacije ponekad praćene nekrozom mišića. Najčešće sistemske neželjene reakcije u vezi sa upotrebom tetraciklina su gastrointestinalne smetnje (dijareja) koje spontano nestaju.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje, ovce.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda: doza oksitetraciklina kod goveda iznosi 20-30 mg/kg telesne mase ili 10-15 ml leka Oxymed LA na 100 kg telesne mase duboko intramuskularno (u vrat). Ne davati više od 20 ml leka po jednom mestu aplikacije.

  Svinje: Doza oksitetraciklina za svinje iznosi 20 mg/kg telesne mase ili 1 ml leka Oxymed LA na 10 kg telesne mase, intramuskularno. Treba izbegavati aplikaciju veće količine od 5 ml preparata po mestu injekcije.

  Ovce: Doza iznosi 20 mg oksitetraciklina po kilogramu telesne mase ili 1 ml leka Oxymed LA na 10 kg telesne mase, intramuskularno u vrat.

  Lek se daje jednokratno a po potrebi (ukoliko su znaci infekcije i dalje prisutni) aplikacija se može ponoviti u roku od 72 sata.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Zbog sve većeg razvoja rezistencije na tetracikline, pre primene leka se preporučuje izrada antibiograma za izolovane mikroorganizme. Najčešće su rezistentne bakterije iz rodova Proteus, Pseudomonas, kao i neki sojevi E.coli,Salmonella spp., Enterococcus spp., Shigella spp., Enterobacter spp., i neki sojevi Mannheimia haemolytica.

Lek se daje jednokratno a po potrebi (ukoliko su znaci infekcije i dalje prisutni) aplikacija se može ponoviti u roku od 72 sata.

Govedima ne davati više od 20 ml leka po mestu aplikacije.image


Svinjama i ovcama ne aplikovati više od 5 ml leka na jednom mestu aplikacije.


10.

KARENCA


Meso

Goveda:

36 dana

Svinje:

36 dana

Ovce:

24 dana

Mleko krava

7 dana


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25ºC. Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.


 2. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Zbog raširene rezistencije na tetracikline upotrebu ovog leka treba zasnivati na osnovu rezultata ispitivanja osetljivosti izolovanih uzročnika infekcije (antibiogram) na tetraciklinske antibiotike.


  Iako oksitetraciklin nema genotoksična ni emroitokisčna odnosno fetotoksična svojstva, poznato je da prolazi placentarnu barijeru i deponuje se u zubima odnosno kostima fetusa a kasnije i novorođenog mladunčeta. Zbog ovoga upotreba ovog leka u graviditetu treba da bude bazirana na proceni koristi i rizika koju vrši veterinar. Na istom principu je zasnovana i primena leka u fazi laktacije dok mladunčad sisa majčinom mleko.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Lek može da se koristi kod mlečnih krava uz poštovanje perioda karence.

  Zbog nedostatka podataka o reziduama oksitetraciklina u mleku ovaca, primena ovog leka se ne preporučuje kod ove vrste životinja kada se mleko koristi u lancu ishrane ljudi.

  Zbog poznatog antagonizma lek ne primenjivati istovremeno sa baktericidnim antibioticima (β- laktamskim antibioticima, aminoglikozidima, kombinacijom sulfonamida sa trimetoprimom, polimiksinima). Dvovalentni i trovalentni joni (Mg, Al, Fe, Ca) mogu stvarati helate sa tetraciklinima

  Višestruko predoziranje oiksitetraciklina od 40, 60 100 i 120 mg/kg kod goveda nije proizveli ozbiljne sistemske neželjene reakcije. Prilikom predoziranja može doći jedino do prolaznog gubitka apetita i prolaznih promena u biohemijskim parametrima krvi.

  Kod svinja nije uočeno smanjenje apetita kod predoziranja oksitetraciklinom.  image


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Govedima ne davati više od 20 ml leka po mestu aplikacije.

  Svinjama i ovcama ne aplikovati više od 5 ml leka na jednom mestu aplikacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Osobe sa poznatom preosetljivošću ma tetracikline ili na neki od ekscipijenasa u leku Oxymed LA treba da izbegavaju manipulaciju ovim proizvodom.


  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja potražiti pomoć lekara.

  U slučaju kontakta sa očima ili kožom isprati pod mlazom vode. Ukoliko ipak budu primećeni znaci iritacije podražiti savet lekara.

  U slučaju da posle kontakta dođe do pojave alergijske reakcije odmah potražiti medicinsku pomoć i Uputstvo za korisnika pokazati lekaru.


  Interakcije

  Zbog poznatog antagonizma lek ne primenjivati istovremeno sa baktericidnim antibioticima (β- laktamskim antibioticima, aminoglikozidima, kombinacijom sulfonamida sa trimetoprimom, polimiksinima). Dvovalentni i trovalentni joni (Mg, Al, Fe, Ca) mogu stvarati helate sa tetraciklinima.


  Predoziranje

  Višestruko predoziranje oiksitetraciklina od 40, 60 100 i 120 mg/kg kod goveda nije proizveli ozbiljne sistemske neželjene reakcije. Prilikom predoziranja može doći jedino do prolaznog gubitka apetita i prolaznih promena u biohemijskim parametrima krvi.

  Kod svinja nije uočeno smanjenje apetita kod predoziranja oksitetraciklinom.


 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  13.06.2019.


 5. OSTALI PODACI Pakovanje:

1x100mL i 24x100mL

Primarno pakovanje: tamna, staklena boca, hidrolitočke grupe II sa zatvaračem od bromobutil gume. Zatvorene boce se hermetički zaštićuju aluminijumskom zaštitnom kapicom.

Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA06

Broj dozvole:

1x100ml: 323-01-00418-18-001 od 13.06.2019. godineimage


24x100ml: 323-01-00419-18-001 od 13.06.2019. godine


image