Početna stranica Početna stranica

Zoletil 100
tiletamin, zolazepamUPUTSTVO ZA LEK


Zoletil 100, liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju, (50 mg/mL + 50 mg/mL), 1 x 5 mL

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A.


Adresa: 1 ere Avenue, 2065 m L.I.D., Carros, Francuska


Podnosilac zahteva: VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O.

Adresa: Vrbnička 1b, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O., Vrbnička 1b, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  VIRBAC S.A., 1 ere Avenue, 2065 m L.I.D., Carros, Francuska


 2. IME LEKA Zoletil 100

  50 mg/mL + 50 mg/mL

  liofilizat i rastvarač za rastvor za injekciju za pse i mačke

  tiletamin, zolazepam


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna bočica sa liofilizatom za rastvor za injekciju sadrži:

  Aktivne supstance:

  Tiletamin 250 mg

  (u obliku tiletamin-hidrohlorida)

  Zolazepam 250 mg

  (u obliku zolazepam-hidrohlorida)

  Pomoćne supstance: natrijum-sulfat, bezvodni; laktoza, monohidrat


  1 bočica sa rastvaračem za rastvor za injekciju sadrži:

  Voda za injekcije 5 mL


  1 mL rekonstituisanog liofilizata (rastvora za injekciju) sadrži:

  Aktivne supstance:

  Tiletamin 50 mg

  (u obliku tiletamin-hidrohlorida)

  Zolazepam 50 mg

  (u obliku zolazepam-hidrohlorida)


 4. INDIKACIJE


  Postizanje opšte anestezije kod različitih dijagnostičkih postupaka i hirurških zahvata.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na zolazepam ili tiletamin, ili na bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.

  Ne daje se životinjama sa poremećajima kardiovaskularnog ili respiratornog sistema, kao ni životinjama sa poremećajem funkcije i oboljenjima pankreasa, bubrega ili jetre.

  Ne daje se životinjama koje su istovremeno tretirane organofosfatima. Ne primenjivati istovremeno sa drugim miorelaksantnim lekovima.

  Ne daje se životinjama sa teškom hipertenzijom. Ne primenjivati kod kunića.

  Ne primenjivati kod pacijenata sa traumama glave ili intrakranijalnim tumorima. Ne primenjivati kod carskog reza.

  Ne primenjivati kod gravidnih kuja i mačaka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad se posle injekcije kod mačaka može javiti bol.

  Veoma retko (manje od 1 životinje od 10000, uključujući izolovane slučajeve) su prijavljivani neurološki znaci (prostracija, konvulzije, koma), samostalno ili praćeni kardio-respiratornim znacima (dispneja, tahipneja, bradipneja, tahikardija, cijanoza, koji se kod pasa mogu javiti počevši od doze

  20 mg/kg t.m.) i nekim sistemskim znacima (hipotermija, hipertermija, pupilarni poremećaji, hipersalivacija, preosetljivost na spoljašnje nadražaje, uznemirenost, vokalizacija), koji su uočeni pre svega tokom faze buđenja iz anestezije kod pasa i tokom hiruruške intervencije i faze buđenja kod mačaka. U fazi oporavka, moguće je produženo trajanje anestezije i otežano buđenje (mioklonus, uznemirenost, ataksija, pareza, itd.). Sve navedene reakcije su reverzibilne prirode i povlače se sa eliminacijom aktivnih supstanci iz organizma.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna i intravenska upotreba.

  Rekonstituisati liofilizat ukupnom količinom priloženog rastvarača (odgovara količini od 5 mL vode za injekcije).

  Doziranje je izraženo u mg leka (tj. na ukupni sadržaj obe aktivne supstance). Rekonstituisani rastvor Zoletila 100 sadrži 100 mg aktivnih supstanci po 1 mL leka (50mg/mL tiletamina i 50 mg/mL zolazepama). Individualni odgovor životinje na anestetik zavisi od opšteg fizičkog i zdravstvenog stanja (gojaznost, ozbiljna organska oboljenja, visoki graviditet), starosti, pola i temperamenta životinje, kao i od trajanja zahvata, tako da se preporučene doze Zoletila mogu korigovati prema proceni praktičara.


  image


  Premedikacija:

  Premedikacija se preporučuje u cilju redukovanja neželjenih dejstava leka Zoletil 100, tj. smanjenja salivacije i suvišne ekskrecije i smanjenja holinergičke aktivnosti.

  Atropin (sulfat):

  • Pas 0,1 mg/ kg t.m. subkutano (s.c.), 15 minuta pre injekcije leka Zoletil 100.

  • Mačka 0,05 mg/kg t.m. subkutano (s.c.), 15 minuta pre injekcije leka Zoletil 100.


   Uvođenje u anesteziju:

  • duboko i.m.: gubitak refleksa podizanja (uspravljanja) nastaje za 3-6 minuta

  • i.v.: gubitak refleksa podizanja (uspravljanja) nastaje za manje od 1 minuta.


   Preporučene doze za zdrave životinje su:

   Doziranje kod i.m. primene Psi:

  • Razni dijagnostički pregledi i manje bolne intervencije: 0,07 do 0,1 mL/kg t.m. (7 do 10 mg/ kg t.m.)

  • Manji hirurški zahvati, kratkotrajna anestezija: 0,1 do 0,15 mL/kg t.m. (10 do 15 mg/kg t.m.)

  • Veći hirurški zahvati, bolne intervencije: 0,15 do 0,25 mL/kg t.m. (15 do 25 mg/kg t.m.)

   Mačke:

  • Manje bolne intervencije i manji hirurški zahvati: 0,1 mL/kg t.m. (10 mg/kg t.m.)

  • Veći hirurški zahvati: 0,15 mL/kg t.m. (15 mg/kg t.m.)


   Doziranje kod i.v. primene Psi:

  • Razni dijagnostički pregledi i manje bolne intervencije: 0,05 mL/kg t.m. (5 mg/kg t.m.)

  • Manji hirurški zahvati, kratkotrajna anestezija: 0,075 mL/kg t.m. (7,5 mg/kg t.m.)

  • Veći hirurški zahvati, bolne intervencije: 0,1 mL/kg t.m. (10 mg/ kg t.m.)

   Mačke:

  • Manje bolne intervencije i manji hirurški zahvati: 0,05 mL/kg t.m. (5mg/kg t.m.)

  • Veći hirurški zahvati: 0,075 mL/kg t.m. (7,5 mg/kg t.m.)


  Ukoliko je potrebna ponovna aplikacija leka Zoletil 100, dodatna intravenska doza treba da bude manja od inicijalne (1/3 do 1/2 inicijalne doze), ali ne sme da pređe 26,4 mg/kg t.m. Preporučuje se da se potrebna doza aplikuje odjednom, jer kvalitet postignute anestezije može da varira kod ponovljene primene leka.


  Trajanje hirurške anestezije: 20 do 60 minuta, u zavisnosti od doze. Lek ne upotrebljati samostalno kod veoma bolnih operacija. Za takve vrste hirurških intervencija lek treba kombinovati sa odgovarajućim analgetikom.


  Oporavak iz anestezije:

  Analgezija traje duže nego hirurška anestezija. Povratak iz anestezije u budno stanje je progresivan i može da traje 2 do 6 časova, u mirnom okruženju. Životinju treba držati na mirnom i tamnom mestu. Oporavak može da traje duže u slučaju predoziranja, kao i kod gojaznih, starih i iscprljenih životinja.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 8.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati bočice u kartonskoj kutiji, zaštićeno od svetlosti. Nakon rekonstitucije, čuvati u frižideru (2-8 °C).


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle rekonstitucije: 24 sata, čuvanjem na temperaturi 2-8 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod pasa je eliminacija zolazepama brža od eliminacije tiletamina, pa je trankvilizujući efekat kraći od trajanja anestezije.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Životinjama uskratiti hranu najmanje 12 časova pre anestezije.

  Životinjama treba skinuti antiparazitsku ogrlicu najmanje 24 časa pre anestezije.

  Ukoliko je potrebno, hipersalivacija se može kontrolisati primenom antiholinergičkih lekova (kao što je atropin) pre anestezije, a u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara.

  U slučaju korišćenja premedikacije pogledati deo Interakcije. Životinje u anesteziji treba držati dalje od buke i vizuelnih stimulusa.

  Kod mačaka se može primetiti otežano (apneično) disanje, i to češće nakon intravenske nego nakon intramuskularne primene. Ovakav poremećaj disanja može trajati do 15 minuta, posebno nakon primene visokih doza, posle čega disanje postaje normalno. U slučaju produžene apneje, treba obezbediti respiratornu podršku.

  Kod pasa se preporučuje pažljivo praćenje tokom prvih 5-10 minuta nakon indukcije anestezije, naročito kod jedinki sa kardiopulmonalnim oboljenjima.

  Kod osetljivih jedinki (mala površina tela, niska temperatura okruženja), ovaj lek može uzrokovati hipotermiju. Ukoliko je potrebno treba obezbediti dodatno zagrevanje pacijenta.

  I kod pasa i kod mačaka posle aplikacije leka oči ostaju otvorene, te ih je potrebno na odgovarajući način zaštiti od povreda i isušivanja.


  image  Kod starih, slabih ili kod životinja sa disfunkcijom bubrega može biti neophodna redukcija doze.

  Refleksi (npr. palpebralni, pedalni, laringealni) su očuvani tokom anestezije, pa primena samo ovog leka može biti nedovoljna za obavljanje hirurških zahvata na tim područjima.

  Dodavanje leka tokom anestezije može da produži i oteža oporavak iz anestezije.

  U slučaju ponovljenog davanja leka mogu se javiti neželjena dejstva (hiperrefleksija, neurološki problemi), kao posledica delovanja tiletamina.

  Oporavak od anestezije (buđenje) treba da se odvija u tihom i mirnom okruženju.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja anestetika, hitno potražiti savet lekara i pokazati mu tekst uputstva ili pakovanje (etiketu) proizvoda.

  Ne upravljati motornim vozilima zbog rizika od sedacije.

  U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, odmah ih temeljno isprati vodom. U slučaju iritacije oka, obratiti se lekaru.

  Nakon upotrebe leka oprati ruke.

  Supstance u sastavu leka prolaze placentalnu barijeru i mogu naškoditi fetusu, te se trudnim ženama i ženama koje sumnjaju da su trudne ne preporučuje rukovanje ovim lekom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ispitivanja sprovedena na laboratorijskim životinjama nisu pokazala teratogeni efekat leka. Lek prolazi kroz placentu i može da uzrokuje respiratornu depresiju kod novorođenih jedinki, što može biti fatalno za štenad i mačiće. Bezbednost proizvoda u periodu graviditeta i laktacije kod ciljnih vrsta životinja nije utvrđena. U skladu sa tim, lek se tokom graviditeta ili laktacije koristi samo na osnovu procene odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara.


  Predoziranje

  Letalna doza kod mačaka i pasa je oko 1 mL leka/kg t.m. intramuskularno (100 mg/kg t.m.), što predstavlja dozu 5-10 puta veću od preporučene. U slučaju predoziranja, kao i kod gojaznih ili starih životinja, oporavak može biti sporiji. Životinje treba pažljivo posmatrati. Znaci predoziranja su pre svega kardio-pulmonalna depresija koja se može javiti počevši od doze od 20 mg/kg t.m., u zavisnosti od opšteg zdravstvenog stanja životinje, nivoa depresije centralnog nervnog sistema, kao i od toga da li je prisutna i hipotermija. Rani znaci upozorenja za predoziranje su gubitak kranijalnih i spinalnih refleksa. Može biti produženo trajanje anestezije. Ne postoji specifičan antidot, već se primenjuje simpomatska i potporna terapija. Doksapram može imati antagonistički efekat na tiletamin-zolazepam, stimulacijom brzine disanja i rada srca i skraćivanjem vremena ekscitacije.


  Interakcije

  Pri proceni odnosa koristi i rizika istovremene upotrebe ovog leka sa drugim lekovima za premedikaciju ili anesteziju, u obzir se mora uzeti preporučena doza tih lekova, priroda intervencije i opšte stanje pacijenta (tj. klasa kojoj životinja pripada prema klasifikaciji američkog udruženja anesteziologa - ASA). Verovatno će biti potrebna korekcija doze Zoletila 100, u zavisnosti od toga sa kojim lekom se istovremeno koristi.

  Redukcija doze leka Zoletil 100 može biti potrebna kada se ovaj lek koristi istovremeno sa lekovima za premedikaciju ili sa drugim anesteticima. Premedikacija trankvilajzerima iz grupe fenotiazina  image  (acepromazin, hlorpromazin) može potencirati kardio-respiratornu depresiju, kao i hipotermiju uzrokovanu lekom Zoletil 100 u poslednjoj fazi anestezije, pa se njihova primena ne preporučuje.


  Ne koristiti lekove koji sadrže hloramfenikol pre, tokom i nakon operacije, zbog toga što on usporava eliminaciju anestetika iz organizma.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.11.2020.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Liofilizat: bočica od bezbojnog stakla (tip I), sa 970 mg liofilizata za rastvor za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom crvene boje.

Rastvarač: bočica od bezbojnog stakla (tip I), zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom. Bočica sadrži 5 mL rastvarača za rekonstituciju liofilizata za rastvor za injekciju iz jedne bočice.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija, koja sadrži jednu bočicu sa liofilizatom, jednu bočicu sa rastvaračem i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. Samo za profesionalnu primenu.

ATCvet kod: QN01AX99

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00529-19-002 od 24.11.2020.


image