Početna stranica Početna stranica

Sulphix
sulfadoksin, trimetoprimUPUTSTVO ZA LEK


Sulphix, rastvor za injekciju, 40+200 mg/mL 1x100 mLZa primenu na životinjama


Proizvođač: BELA-PHARM GMBH & CO.KG,

Adresa: LohnerStrasse 19, Vechta, Nemačka


Podnosilac zahteva: Vojvodinalek


Adresa: Temerinski put 93 Novi Sad, RepublikaSrbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Vojvodinalek, Temerinski put 93 Novi Sad, RepublikaSrbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  BELA-PHARM GMBH & CO.KG,Lohner Strasse 19, Vechta, Nemačka


 2. IME LEKA Sulphix

  40 mg/mL+200 mg/mL rastvor za injekciju

  za konje,goveda,svinje trimetoprim, sulfadoksin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Trimetoprim 40.0 mg

  Sulfadoksin 200.0 mg


  Pomoćne supstance:

  Glicerol formal,natrijum hidroksid,voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Za terapiju infektivnih bolesti u ranim fazama infekcije, koje su izazvane bakterijama osetljivim na sulfadoksin i trimetoprim. Primenjuje se kod primarnih i sekundarnih infekcija:

  -respiratornog sistema

  -gastro-intestinalnog sistema

  -uro-genitalnog sistema

  -zglobova


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek je kontraindikovan u sledećim slučajevima:

  • Preosetljivost na sulfonamide i trimetoprim

  • Rezistencija na sulfonamide i trimetoprim

  • Insuficijencije jetre i bubrega

  • dehidratacija

  • poremećaji krvne slikeimage


Zbog sadržaja glicerolformala, Sulphix ne treba da se primenjuje kod gravidnih životinja.

Treba izbegavati intravensku aplikaciju Sulphix-a, kada su prethodno dati lekovi koji deluju na CNS (anestetici, neuroleptici).


Ne koristiti kod novorođenih životinja.

Ne koristiti kod kobila čije se mleko upotrebljava u ishrani ljudi.


6.

NEŽELJENA DEJSTVA

7.

Nakon primene leka, povremeno se mogu javiti sledeći neželjeni efekti:

 • simptomi iritacije na mestu injekcije nakon intramuskularnog ili subkutanog injekcija,

 • oštećenje jetre,

 • oštećenje bubrega,

 • promene na hemogramu (npr. hemolitička anemija, agranulocitoza),

 • reakcije senzibilizacije (npr. egzantem, groznica).

Nakon intravenske injekcije, goveda mogu kratko vreme pokazivati sistemske reakcije (dispneja, ekscitacija).

Kod konja nakon intravenske injekcije mogu se javiti anafilaktičke ili anafilaktoidne reakcije opasne po život.

U slučaju pojave alergijskih reakcija, mora se odmah prestati sa aplikacijom i životinja mora biti lečena simptomatski.

Kod anafilakse: epinefrin (adrenalin) i kortikosteroidi i.v.

Kod alergijskih kožnih reakcija: antihistaminici i/ili glukokortikoidi

Pojavu neželjenih efekata nakon primene ovog veterinarskog leka treba prijaviti nacionalnim zdravstvenim vlastima ili nosiocu dozvole za lek.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


7.


CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, goveda, svinje


8.


DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene:

-intravenski: konji,goveda,svinje

-intramuskularno: goveda,svinje

Doza:15 mg sulfadoksin-trimetoprim kombinacije/kg telesne mase dnevno, što je ekvivalentno 1 ml Sulphix-a na 16 kg telesne mase na dan.

Pomenuta doza se odnosi na ukupnu količinu aktivne supstance, koja se sastoji od sulfadoksina i trimetoprima u odnosu 5:1 i važi samo za organizme osetljive na obe pojedinačne komponente.image


Napomena:

Kod konja se nakon intravenske injekcije mogu javiti po život opasne anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije. Ovaj način aplikacije se može primeniti kod konja samo u slučaju vitalnih indikacija, i to prvo davanjem male količina leka uz permanentno praćenje pacijenta, a potom sporom aplikacijom većeg preostalog dela. Injekcioni rastvor treba da ima temperaturu tela. Kod prvih znakova netolerancije, treba zaustaviti aplikaciju leka, i ako je potrebno odmah primeniti anti-šok terapiju.


Ukoliko se govedima daje veća količine leka, intramuskularno, treba ga aplikovati na nekoliko injekcionih mesta, zbog iritirajućeg efekta koje Sulphix ima na tkiva.


Kod konja, goveda i svinja teapija treba da traje najmanje 3 – 5 dana. Nakon isčezavanja simptoma, teraoija Sulpix-om treba da bude nastavljena još 2 dana.

Ukoliko 1 dan od početka terapije nema značajnih poboljšanja zdravstvenog stanja, terapiju nastaviti samo ukoliko rezultati antibiograma jasno pokazuju osetljivost uzročnika.


 1. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se izbegla kristalizacije u bubrezima,treba osiguratiodgovarajući unos vode tokom trajanja terapije. U pojedinimn slučajevima potrebno je alkalizovati urin.

  Terapija Sulphix-om treba da bude uvedena nakon razmatranja antibiograma.


 2. KARENCA


  Nakon intravenske primene:

  Goveda: meso i jestiva tkiva 11 dana

  mleko 4 dana

  Svinje: meso i jestiva tkiva 14 dana Konji : meso i jestiva tkiva 4 dana Nakon intramuskularne primene:


  Goveda:

  meso i jestiva tkiva

  11 dana

  mleko

  4 dana

  Svinje

  meso i jestiva tkiva

  14 dana


  Ne koristiti kod kobila čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.


 3. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe gotovog proizvoda: 36 meseci Rok upotrebe nakon otvaranja: 7 dana


  image


 4. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod konja se nakon intravenske injekcije mogu javiti po život opasne anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije.

  Ukoliko se lek primenjuje intravenski kod sediranih ili anesteziranih konja, mogu se javiti teški cirkulatorni poremećaji, koji se mogu završiti smrtnim ishodom.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Da bi se izbeglo oštećenje bubrega kristalizacijom, tokom terapije se mora obezbediti dovoljan unos vode. U pojedinim slučajevima potrebno je alkalizovati urin..

  Upotreba kod novorođenih životinja zahteva stroge indikacije.

  Primenu ovog leka treba sprovoditi uzimajući u obzir test osetljivosti (antibiogram) i prema zvaničnim i lokalnim propisima za upotrebu antibiotika.

  Primena leka na način koji nije u skladu sa preporukama može povećati prevalenciju bakterija otpornih na sulfadoksin i/ili trimetoprim i smanjiti efikasnost lečenja sulfonamidima i/ili trimetoprimom zbog potencijalne unakrsne rezistencije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Direktan kontakt sa kožom ili sluzokožom korisnika se mora izbegavati zbog rizika od senzibilizacije. Osobe sa poznatom preosetljivošću na sulfonamide treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim lekom.

  Ako se nakon kontakta javi reakcija preosetljivosti (npr. crvenilo kože), potražiti savet lekara i pokazati uputstvo ili etiketu. Otok lica, usana ili očiju su ozbiljniji simptomi koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Ne pušiti, jesti ili piti tokom koriscenja ovog leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  Zbog prisustva glicerolformala, Sulphix ne sme da se primenjuje kod gravidnih životinja.

  Ne postoje dokazi o bezbednoj upotrebi sulfonamida tokom graviditeta. Terapiju ovim lekom kod gravidnih životinja treba sprovoditi samo u skladu sa procenom odnosa korist/rizik od strane odgovornog veterinara.

  Ne daje se kobilama čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


  Interakcije:

  Lek ne sme da se primenjuje istovremeno sa:


  -heksametilentetraminom (metenamin)

  -fenilbutazonom

  -lokalnim anesteticima iz grupe estara para-aminobenzoeve kiseline (prokain, tetrakain), pošto mogu poništiti lokalni efekat sulfadoksina.


  Inkompatibilnost


  Zbog postojanja opasnosti od inkompatibilnosti, ovaj lek ne treba mešati sa drugim veterinarskim lekovima.  image


  Predoziranje


  Nakon apsorpcije većih količina sulfonamida mogu se zapaziti: ataksija, trzaji i grčevi mišića, komatozno stanje i oštećenje jetre. Neurotropni efekti se simptomatski suzbijaju davanjem centralnih sedativa-barbiturata. Dodatno treba dati vitamin K ili folnu kiselinu, a za povećanje stope izlučivanja putem bubrega indikovano je davanje alkalizirajućih supstanci (npr. natrijum bikarbonata).


 5. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 6. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  14.10.2022.


 7. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje

Bočica od bezbojnog stakla (hidrolitičke klase II), od 100 ml, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

Spoljačnje pakovanje Složiva kartonska kutija


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01EW13

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00007-22-002 od 14.10.2022. godine


image