Početna stranica Početna stranica

VELEMIZOL
levamizolUPUTSTVO ZA LEK


VELEMIZOL, oralni prašak, 100mg/g, 30x15 g VELEMIZOL, oralni prašak, 100mg/g, 1x1000 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VELELEK d.o.o.

Adresa: Slobodana Nikolića Brke bb, Gornji Milanovac Podnosilac zahteva: VELELEK d.o.o.

Adresa: Bul.Oslobođenja 43/1, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VELELEK d.o.o.

  Bul.Oslobođenja 43/1 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VELELEK d.o.o.

  Slobodana Nikolića Brke bb Gornji Milanovac, Srbija


 2. IME LEKA


  VELEMIZOL

  Levamizol (100mg/g) oralni prašak

  Za goveda, ovce, i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g oralnog praška sadrži:

  Levamizol 100 mg

  (u obliku Levamizol, hidrohlorida) 118mg


  Pomoćna supstanca:

  D-glukoza, monohidrat do 1 g


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje goveda, ovaca i svinja inficiranih adultnim i larvenim oblicima želudačno-crevnih i plućnih nematoda.

  Goveda, ovce

  Želudačno-crevne nematode (Bunostomum spp., Chabertia ovina, Cooperia spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp., Toxocara vitulorum, Oesophagostomum spp., Ostertagia spp., Strongyloides spp., Trichostrongylus spp

  - Plućne nematode (Protostrongylus rufescens i Dictyocaulus spp.)


  Svinje

  - Gastrointestinalne nematode (Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi, Oesophagostomum spp.


  image


  -Plućne nematode (Metastrongylus spp.)


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama preosetljivim na levamizol, kao i kod oštećenja jetre i bubrega. Ne daje se kravama i ovcama u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U praksi vrlo retko dolazi do pojave neželjenih efekata ako se daje u preporučenim terapijskim dozama. Retko se, pri primeni terapijske doze, kod goveda javi pojačana salivacija( sa posledičnim lizanjem nosnog ogledala), kašalj i blago podrhtavanje mišića.

  Ukoliko primetite ozbiljno,ili bilo kkavo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno,o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje u vodi za piće ili u hrani, u dozi koja iznosi:

  4 g/50 kg t.m. ili 472 mg levamizola/50 kg t.m. (ovce i svinje), 20 g /250 kg t.m. ili 2360 mg levamizola/250 kg t.m. (goveda)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se aplikuje preživarima rastvoren u vodi, pomoću boce ili sondom( individualni tretman). Mladim govedima se daje 6-8 nedelja nakon izgona na pašu ili najkasnije tokom jula. Ako je infestacija jaka tretman se ponavlja posle mesec dana.

  Ovcama i kozama se lek rastvoren u vodi daje pomoću boce ili sondom. Gravidnim ovcama se daje 4-6 nedelja pre jagnjenja i ponovo nakon odbijanja jagnjadi, a ostalim ovcama u vreme sakupljanja. Daje se i novonabavljenim ovcama kada iz jednog stada prelaze u drugo. Jagnjadi se daje u vreme odbijanja.

  Svinjama se lek daje pomešan sa hranom. Prašak treba ravnomerno izmešati sa hranom i dati u prvom obroku u količini koju će životinje sigurno pojesti u toku jednog sata. Prasad koja se hrane zajedno moraju biti iste težine i moraju imati dovoljno mesta za hranjenje. Slabije razvijenu prasad hraniti odvojeno. Feces tretiranih životinja treba redovno uklanjati. Dehelmintizacija suprasnih krmača se vrši tri nedelje pre prašenja. Nakon tretmana krmače oprati i smestiti u prasilište.


  Ne preporučuje se primena ovog leka kod stresiranih životinja ( transport, vakcinacija, kastarcija).

  Kod životinja sa jakom infestacijom davanje leka ponoviti za 2-4 nedelje.


  image


  Pošto lek ne deluje ovicidno, nakon terapije ukloniti feces tretiranih životinja, odnosno stado premestiti na drugi pašnjak.


 10. KARENCA


  Goveda i ovce: 20 dana Svinje: 14 dana


  Lek se ne koristi kod životinja u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 250 C.

  Rok upotrebe u gotovog proizvoda: 3 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja kontejnera: 7 dana.

  Rok upotrebe medicinirane vode: 24 časa.

  Rok upotrebe medicinirane hrane: 24 časa.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Lek rastvoren u vodi iskoristiti odmah. Ne preporučuje se istovremena primena leka i drugih preparata.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne postoje podaci o štetnosti primene leka Velemizol tokom graviditeta. Lek se ne daje kravama i ovcama čije se mleko koristi za ljudsku ishranu.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ukoliko do toga dođe, kožu i sluzokožu odmah treba isprati vodom i sapunom, a oči isprati većom količinom vode. Posle svake primene leka treba oprati ruke.


  Predoziranje

  Kod tretiranih životinja, naročito posle primene doza višestruko većih od preporučenih, može da nastane podrhtavanje skeletne muskulature sa tremorom glave, hipersalivacija, povraćanje, kašljanje, nervni simptomi i kolike.


  Inkompatibilnost

  Organofosfatna, karbamatna ili po dejstvu nikotinu slična jedinjenja kao što su: dietilkarbamazin-citrat, pirantel i morantel pojačavaju toksično delovanje levamizola.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA  image


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.11.2017.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 30 x 15g:

Unutrašnje pakovanje: tripleks kesica od 15g, čiji je unutrašnji sloj od polietilena, srednji sloj je metalizirani poliester, spoljašnji sloj je propilen.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 30 kesica.


1 x 1000g:

image

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: tripleks kesica/kesa čiji je unutrašnji sloj od polietilena, srednji sloj je metalizirani poliester, spoljašnji sloj je polipropilen.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AE01

Broj dozvole za stavljanje leka u promet:

30x15 g: 323-01-00051-17-001 od 07.11.2017.

1x1000 g: 323-01-00052-17-001 od 07.11.2017


image