Početna stranica Početna stranica

BTVPUR BTV4
vakcina koja sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4UPUTSTVO ZA LEK


BTVPUR BTV4, suspenzija za injekciju, 1x50 mL (1x50 doza) (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS


Adresa: Laboratoire Porte des Alpes 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska


Podnosilac zahteva: BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Beograd, Milentija Popovića 5a.


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

  Milentija Popovića 5a, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, Laboratoire Porte des Alpes 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska


 2. IME LEKA BTVPUR BTV4

vakcina koja sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4 suspenzija za injekciju

za ovce i goveda


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza od 1 mL vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4


≥ 1,86log10 piksela*

*sadržaj antigena (VP2 protein) u imunoeseju

Dodatni (potvrdni) test imunogenosti/potence metodom seroneutralizacije se sprovodi na pacovima u kontroli gotovog proizvoda, pri puštanju svake serije leka


Adjuvansi:

Aluminijum-hidroksid 2,7 mg (izraženo na Al3+) Saponin 30 HU**


**Hemolitičke jedinice


Ostale pomoćne supstance: silikonsko sredstvo protiv penjenja, fosfatni pufer, glicinski pufer Izgled: homogena, mlečnobela suspenzija za injekciju.


 1. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija ovaca i goveda u cilju sprečavanja viremije* i redukcije kliničkih simptoma uzrokovanih serotipom 4 virusa bolesti plavog jezika.


  *ispod nivoa detekcije validirane RT-PCR metode od 3,68 log10 RNK kopija/ml, što ukazuje da nema transmisije virusa  image


  Početak imuniteta: 3 nedelje nakon primene primarnog programa vakcinacije. Dužina trajanja imuniteta: 1 godina nakon primene primarnog programa vakcinacije.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma retko se nakon vakcinacije na mestu primene vakcine može javiti mali otok (najviše 32 cm² kod goveda i 24 cm² kod ovaca), koji se povlači nakon 35 dana (≤ 1 cm2).

  Veoma retko se prolazni porast telesne temperature, koji obično u proseku ne prelazi 1,1 °C, može javiti u prva 24 sata nakon vakcinacije.


  Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (više od 1, ali manje od 10 od 100 životinja);

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 od 1000 životinja);

  • retka (više od 1, ali manje od 10 od 10000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10000 životinja uključujući izolovane izveštaje).

  Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ovce i goveda


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za subkutanu upotrebu.

  Primeniti jednu dozu od 1 mL vakcine subkutano, u skladu sa sledećim rasporedom vakcinacije:


  Primarna vakcinacija

  Kod ovaca

  - Jedna injekcija: od 1 meseca starosti kod životinja koje nisu bile izložene antigenu, odnosno koje su poreklom od neimunih ovaca (ili od 2,5 meseci starosti kod mladih životinja poreklom od imunih ovaca).

  Kod goveda

  • Prva injekcija: od 1 meseca starosti kod životinja koje nisu bile izložene antigenu, odnosno poreklom su od neimunih krava (ili od 2,5 meseci starosti kod mladih životinja poreklom od imunih krava).

  • Druga injekcija: 3-4 nedelje kasnije


  Revakcinacija: Jedanput godišnje.  image


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Primenjivati uz uobičajene mere asepse.

  Lagano promućkati bočicu neposredno pre primene. Voditi računa da ne dođe do stvaranja mehurića, jer to može delovati nadražajno na mestu aplikacije.

  Celokupan sadržaj bočice treba iskoristiti odmah nakon otvaranja i tokom jednog (istog) postupka vakcinacije. Izbegavati višekratno probadanje zapušača bočice.


 7. KARENCA


  Nula (0) dana.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi 2-8 °C (u fižideru). Čuvati zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 24 meseca

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Ukoliko se koristi kod drugih vrsta domaćih i divljih preživara za koje se smatra da su izloženi riziku od infekcije, vakcinu treba upotrebiti sa posebnim oprezom i preporučuje se da se pre masovne vakcinacije prvo primeni na malom broju životinja. Nivo efikasnosti vakcine se kod drugih vrsta životinja može razlikovati od onog koji je zabeležen kod ovaca i goveda.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nije primenljivo.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema posebnih upozorenja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se primenjivati tokom graviditeta i laktacije kod krava i ovaca.


  image


  Fertilnost

  Bezbednost i efikasnost vakcine kod priplodnih mužjaka nisu ustanovljeni. U toj kategoriji životinja vakcinu treba primeniti samo prema proceni odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara i/ili nadležnih nacionalnih tela, u skladu sa važećom nacionalnom politikom i programom vakcinacije, odnosno propisima koji se odnose na vakcinaciju životinja protiv virusa bolesti plavog jezika (BTV).


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine ukoliko se primenjuje sa nekim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene odnosa koristi i rizika u konkretnom slučaju.


  Predoziranje

  Veoma retko se nakon primene dvostruke doze vakcine može primetiti prolazna apatija. Nisu primećena nikakva druga neželjena dejstva osim onih navedenih u poglavlju 6.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  13.07.2022.


 12. OSTALI PODACI Pakovanje:

Bočica od polipropilena zatvorena zapušačem od butil elastomera, sa 50 mL vakcine. Kutija sa 1 bočicom od 50 doza (1 x 50 mL).


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.


ATCvet kod: QI04AA02 (ovce) i QI04AA08 (goveda)


Broj dozvole i datum izdavanja:

323-01-00491-21-001 od 13.07.2022.


Vakcina sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4, sa aluminijum-hidroksidom i saponinom kao adjuvansima. Vakcina indukuje aktivni specifični imunski odgovor protiv serotipa 4 virusa bolesti plavog jezika.


image