Početna stranica Početna stranica

Sulfamax 300
sulfadiazin, trimetoprim



UPUTSTVO ZA LEK


Sulfamax 300, oralni prašak, 250 mg/g+50 mg/g, 20 x 20 g Sulfamax 300, oralni prašak, 250 mg/g+50 mg/g, 20 x 100 g Sulfamax 300, oralni prašak, 250 mg/g+50 mg/g, 1 x 1 kg Sulfamax 300, oralni prašak, 250 mg/g+50 mg/g, 1 x 10 kg


image

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  FISH Corp. 2000 d.o.o. Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp. 2000 d.o.o.

  Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  SULFAMAX 300

  250 mg/g+50 mg/g oralni prašak

  za živinu, svinje i telad sulfadiazin, trimetoprim


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Sulfadiazin (u obliku sulfadiazin-natrijuma) 250 mg

  Trimetoprim 50 mg

  Pomoćne supstance:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  SULFAMAX 300 je indikovan u lečenju infekcija respiratornog, urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta kod svinja i teladi, a kod živine u lečenju respiratornih i enteričnih bakterijskih infekcija izazvanih osetljivim mikroorganizmima.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  SULFAMAX 300 ne treba davati životinjama sa oštećenom funkcijom jetre, oslabljenom funkcijom bubrega ili urinarnim opstrukcijama, krvnom diskrazijom, kao ni jedinkama preosetljivim na sulfonamide.


  image



 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo ponekad kod tretiranih životinja može doći do pojave nauzeje, povraćanja, dijareje i reakcija preosetljivosti.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Živina (kokoške, brojleri, ćurke), svinje i telad.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: upotreba dodavanjem u hranu

  Doziranje:

  Svinje: Preporučenu dozu od 30 mg/kg T.M. kombinovanih aktivnih sastojaka postići umešavanjem leka u gotovu hranu u skladu sa dnevnim unosom hrane i to na sledeći način.

  Unos hrane po kg T.M./dnevno

  Količina leka SULFAMAX 300 na 1 tonu gotove hrane

  do 35 g

  2.75 kg

  35 do 40 g

  2.5 kg

  40 do 45 g

  2.25 kg

  45 do 50 g

  2.0 kg

  50 do 55 g

  1.75 kg

  55 do 65 g

  1.5 kg

  Terapiju primenjivati 5 dana.


  Živina: Preporučenu dozu od 30 mg/kg T.M. kombinovanih aktivnih supstanci dnevno postići umešavanjem 1 kg leka na 1 tonu gotove hrane ili 100 g leka na 100 kg hrane ili 20 g leka na 20 kg hrane. Terapiju primenjivati 10 dana.


  Telad: Preporučenu dozu od 30 mg/kg T.M. kombinovanih aktivnih supstanci dnevno postići umešavanjem 2 kg leka na 1 tonu gotove hrane. Terapiju primenjivati 7 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


U toku pripreme leka za primenu neophodno je, radi bolje homogenizacije, propisanu količinu leka najpre izmešati sa manjom količinom hrane, a zatim dodati preostalu količinu hrane i dobro izmešati.


image


10.KARENCA


Telad: 14 dana

Svinje: 10 dana


Živina: 5 dana

Jaja tretirane živine se ne koriste u ishrani ljudi.

 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 15 dana na temperaturi od 25 ºC.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.


 2. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  SULFAMAX 300 se ne primenjuje u lečenju odraslih preživara, kao ni kod koka nosilja konzumnih jaja.

  Ukoliko se kod životinja jave znaci alergijske reakcije, prekinuti sa primenom leka i odmah tražiti pomoć veterinara. U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Ne preporučuje se primena leka SULFAMAX 300 tokom graviditeta i laktacije, kao ni kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje mešaju lek sa hranom treba da izbegavaju udisanje prašine i kontakt leka sa kožom. Prilikom mešanja je potrebno nositi masku za lice i gumene rukavice. Lekom uprljanu odeću treba ukloniti. Ukoliko lek dođe u kontakt sa kožom ili očima, potrebno je odmah ih isprati većom količinom vode. Ruke i izloženu kožu treba oprati nakon svake upotrebe.

  Sulfonamidi mogu izazvati preosetljivost (alergije) nakon injekcije, udisanja, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na sulfonamide može dovesti do unakrsne preosetljivosti na druge antibiotike. Alergijske reakcije mogu biti ozbiljne.


  Interakcije

  Preparat ne treba davati zajedno sa paraaminobenzojevom kiselinom (PABA), prokainom i ostalim lokalnim anesteticima koji predstavljaju derivate PABA, kao i vitaminima B-kompleksa (nikotinamid, folna kiselina, holin), jer antagonistički deluju na sulfonamide.


  Predoziranje



  image


  Sa farmakološke tačke gledišta antibiotici su relativno bezbedni lekovi, pa se i velike doze često tolerišu. Izuzetno, posle duge i nekontrolisane upotrebe, ovaj lek može prouzrokovati indigestiju praćenu dijarejom i povraćanjem, anoreksiju, nefrotoksičnost, hepatotoksičnost, hemolitičku anemiju, trombocitopeniju. Lečenje je simptomatsko.


 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.04.2019.


 5. OSTALI PODACI Pakovanje:

Pakovanje 20 x 20 g, 20 x 100 g:

Unutrašnje pakovanje: štampana kesica od tripleks folije sa 20 g ili 100 g oralnog praška.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija u kojoj se nalazi 20 kesica sa 20 g ili 20 kesica sa 100 g oralnog praška.

Pakovanje 1 x 1 kg, 1 x 10 kg:

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa sa 1 kg ili 10 kg oralnog praška.

Spoljašnje pakovanje: polipropilenski kontejner sa poklopcem u kome se nalazi kesa sa 1 kg ili sa 10 kg oralnog praška.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01EW10

Broj dozvole:

20 x 20 g: 323-01-00300-18-001 od 17.04.2019. godine

20 x 100 g: 323-01-00301-18-001 od 17.04.2019. godine

1 x 1 kg: 323-01-00303-18-001 od 17.04.2019. godine

1 x 10 kg: 323-01-00304-18-001 od 17.04.2019. godine



image