Početna stranica Početna stranica

Porceptal
buserelin


UPUTSTVO ZA LEK


Porceptal, rastvor za injekciju, 4mcg/mL, 1 x 10 mL Porceptal, rastvor za injekciju, 4mcg/mL, 5 x 10 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International GmbH


Adresa: Feldstrasse 1a, Unterschleissheim, Nemačka


Podnosilac zahteva: Marlo Farma d.o.o.


Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Intervet International GmbH, Feldstrasse 1a, Unterschleissheim, Nemačka


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Marlo Farma d.o.o., Hektorovićeva 20a, Beograd


 2. IME LEKA Porceptal

  buserelin (4 mcg/mL) Rastvor za injekciju

  Za svinje (nazimice i krmače)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Buserelin-acetat 4.2 mcg (što odgovara 4 mcg buserelina)


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol E1519 20.0 mg


  Ostale pomoćne supstance:

  Natrijum-hlorid; natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat; natrijum-hidroksid; hlorovodonična kiselina; voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Indukcija ovulacije nakon sinhronizacije estrusa po odbijanju (kod krmača) ili primenom progestina (kod nazimica) kako bi bile deo jednokratnog programa veštačkog osemenjavanja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.  image


  Ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu, molimo obavestite vašeg veterinara.

 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (nazimice i krmače).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: Intramuskularna ili supkutana primena.


  Jednokratna primena 2.5 mL leka (0.01 mg buserelina) po životinji intramuskularnim ili supkutanim putem.

  Zapušač ne treba probušiti više od 12 puta.

  Kada se tretira veći broj životinja, koristiti sisteme ili špriceve za automatsko doziranje kako bi se izbeglo prekomereno bušenje rupa na zapušaču.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

  Treba se pridržavati sledećeg rasporeda za veštačko osemenjavanje kod svinja: Nazimice:

  Jednokratna primena 2.5 mL leka 115-120 sati nakon završetka tretmana sinhronizacije estrusa sa progestinom.

  Veštačko osemenjavanje treba sprovesti jednokratno 30-33 sati nakon primene ovog leka.


  Krmače:

  Jednokratna primena 2.5 mL leka 83-89 sati nakon odbijanja.

  Veštačko osemenjavanje treba sprovesti jednokratno 30-33 sati nakon primene ovog leka.


  U pojedinačnim slučajevima, može se desiti da estrus izostane 30-33 sati nakon tretmana lekom Porceptal. U ovom slučaju, osemenjavanje se može sprovesti kasnije, u trenutku kada su prisutni znaci estrusa.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2 °C do 8 °C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine,

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Buserelin se daje posle sinhronizacije estrusa. Kod nazimica, buserelin se daje posle tretmana progestinom. U slučaju kada se tretman progestinom završi istovremeno u grupi nazimica, dolazi do sinhronizacije estrusa kod tretiranih životinja. Kod krmača, sinhronizacija estrusa se postiže prirodnim putem nakon odbijanja.

  Inseminacija se može sprovesti 30-33 sati nakon aplikacije leka. Prilikom primene leka treba proveriti znake estrusa kod životinja u vreme veštačkog osemenjavanja. Zato se preporučuje prisustvo vepra. Negativan energetski bilans tokom laktacije dovodi do gubitka telesne kondicije, pre svega, na račun masnih depoa u organizmu (više od 30%). Kod takvih životinja, estrus i ovulacija mogu da budu odloženi i ove životinje treba tretirati i odgajati od slučaja do slučaja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Plodnost može biti umanjena ukoliko se ne postupa u skladu sa preporučenim vremenskim rasporedom.

  Progestini i buserelin se mogu upotrebljavati samo kod zdravih životinja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Zbog hormonskog efekta buserelina tokom trudnoće, žene koje jesu ili mogu biti trudne ne bi trebalo da rukuju ovim proizvodom. Žene u reproduktivnom dobu treba da primenjuju ovaj preparat sa oprezom.

  Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Oprati ruke nakon upotrebe.

  Ukoliko dođe do slučajnog prosipanja ovog preparata, kožu treba odmah oprati sapunom i vodom. Ako lek slučajno dospe u oči, oči isprati vodom i obratiti se lekaru ukoliko je potrebno.

  Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja injekcije, odmah potražiti savet lekara i pokazati uputstvo za lek ili etiketu leka.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Lek nije namenjen za upotrebu kod gravidnih i krmača u laktaciji.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  Toksičnost buserelina je niska. Čak i u slučajevima kada se premaši preporučena doza, malo je verovatna pojava znakova toksičnosti.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  image


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.01.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Proizvod dostupan u pakovanjima: 1 x 10mL i 5 x 10mL

Unutrašnje pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla (hidrolitičke klase II), zapremine 10 mL, zatvorena čepom od hlorbutila aluminijumskom kapicom. Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna ili pet bočica.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH01CA90

Broj dozvole: 323-01-00117-17-001 od 07.11.2017. za Porceptal, 1 x 10mL 323-01-00538-17-001 od 10.01.2018. za Porceptal, 5 x 10mLimage