Početna stranica Početna stranica

Florattacq-10
florfenikolUPUTSTVO ZA LEK


Florattacq - 10, oralni rastvor, 100 mg/mL 1 x 1L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: V.M.D. NV


Adresa: Hoge Mauw 900, Arendonk, Belgija


Podnosilac zahteva: PROVET D.O.O.


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET D.O.O.

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  V.M.D. NV

  Hoge Mauw 900, Arendonk, Belgija


 2. IME LEKA Florattacq – 10

  100 mg/mL oralni rastvor za svinje florfenikol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Florfenikol 100.0 mg


  Pomoćne supstance:

  Polietilenglikol 400


 4. INDIKACIJE


  Lečenje respiratornih bolesti izazvanih sa Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Manheimia hemolytica i Haemophilus parasuis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na aktivnu supstancu ili preosetljivosti na pomoćne supstance.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U toku lečenja ovim preparatom može se javiti povećano uzimanje vode i hrane, sa posledičnim povećanjem telesne mase. Florfenikol može da prouzrokuje prolaznu dijareju, perianalni edem i crvenilo kože.

  Preporučenu terapijsku dozu leka ne treba prekoračiti.


  image


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana)

  • česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1.000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolovane slučajeve)


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u vodu za piće.

  Prosečna doza za svinje je 20 mg florfenikola na kg telesne mase dnevno. Ova doza se može obezbediti za svinje lakše od 40 kg telesne težine u slučaju prosečne potrošnje od 3 litra vode za piće, doza u ovom slučaju je 3.0 mL leka po litru vode za piće. Za svinje preko 40 kg telesne mase, ako dnevni prosek potrošnje vode za piće iznosi 5 litara, ova se doza može obezbediti sa 2.0 mL leka po litru vode za piće.

  Trajanje lečenja je 5 dana.

  Za vreme lečenja sve životinje moraju imati i neograničen pristup mediciniranoj vodi. Da bi se obezbedila tačna doza, telesna težina treba biti određena što tačnije kako bi se izbeglo predoziranje. Koncentracija leka u pitkoj vodi treba da se prilagođava dnevnom unosu vode i dozi po kilogramu telesne mase, ako se potrošnja vode poveća zbog veće temperature vazduha u objektu. U ovom slučaju koristiti sledeću formulu za izračunavanje doze veterinarskog leka:


  mL proizvoda / kg. t.m. / dan x prosečna telesna masa (kg) = mL leka / litar vode za piće srednji

  životinja koje se tretiraju dnevni unos vode (L) / životinja (kg)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se osigurala odgovarajuća potrošnja vode, tretirane životinje moraju imati stalni pristup dozatoru vode. Medicinirana voda mora biti sveže napravljena svakog dana. Nakon isteka perioda lečenja, sistem za vodosnabdevanje treba očistiti na odgovarajući način da bi se izbegao unos subterapeutskih količina aktivne supstance. Ako je konačna koncentracija florfenikola, pomešanog u vodi za piće, veća od 1 grama po litru vode za piće, aktivna supstanca može da se istaloži.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice : 20 dana


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon mešanja leka sa vodom za piće: iskoristiti odmah.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Bolesne životinje mogu imati smanjeni apetit i unos vode za piće. Ako je potrebno, koncentraciju leka u vodi za piće treba prilagoditi tako da obolela životinja uzima propisanu dozu ili se može započeti parenteralni tretman.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Upotreba leka treba da se zasniva na ispitivanju osetljivosti bakterija izolovanih iz životinje. Ako to nije moguće, terapija treba da se zasniva na lokalnim (regionalnim, farmskim) epidemiološkim informacijama o osetljivosti ciljnih bakterija. Nepravilna upotreba preparata može povećati učestalost bakterija rezistentnih na florfenikol i može smanjiti efikasnost lečenja drugim amfenikolima, zbog mogućnosti unakrsne rezistencije. Budući da osetljivost bakterija na florfenikol može varirati (tokom vremena i geografski), preporučuje se uzimanje uzoraka zaraženih životinja i testiranje na osetljivost na farmi. Budući da potpuno iskorjenjivanje ciljnih patogena nije nužno ostvarivo, važno je osigurati odgovarajuće uslove života, uključujući dobre higijenske uslove, odgovarajuću ventilaciju i izbegavati nepotrebno davanje lekova. Ne pripremati bazni rastvor u manjoj količini vode.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na florfenikol treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražiti lekarsku pomoć i pokažite lekaru uputstvo za upotrebu. Izbegavajte kontakt sa kožom i sluzokožom. Za rukovanje veterinarskim lekom treba nositi ličnu zaštitnu opremu koja se sastoji od odgovarajuće zaštitne odeće i zaštitnih naočara. Ako se alergijski simptomi, poput osipa, pojave tokom ili posle upotrebe proizvoda, odmah potražite lekarsku pomoć i pokažite lekaru uputstvo za upotrebu. Oticanje lica, usana i očiju ili otežano disanje su ozbiljniji simptomi koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Ne pušiti, piti i jesti dok rukujete ovim lekom. Opraiti ruke sa puno sapuna i vode nakon upotrebe preparata.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Sigurnost veterinarskog leka nije utvrđena tokom trudnoće i dojenja. Upotreba leka se ne preporučuje tokom trudnoće i dojenja. Ne koristiti kod veprova za uzgoj.


  Interakcije

  Florfenikol se ne sme davati istovremeno sa tiamfenikolom ili hloramfenikolom, kao ni sa antibioticima sa baktericidnim dejstvom (aminoglikozidni antibiotici, β-laktamski antibiotici, fluorirani hinoloni, polimiksini). Ovaj lek se ne sme primenjivati istovremeno sa drugim lekovima.


  image


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija kompatibilnosti ovaj preparat ne treba mešati sa drugim veterinarskim preparatima.


  Predoziranje

  Duža primena leka i davanje većih doza od preporučenih terapijskih, povećavaju verovatnoću da nastanu neželjeni i toksični efekti kod svinja. Preporučena količina se ne sme premašiti i potrebno je pridržavati se preporučenog trajanja terapije.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način, lek ne peredstavlja opasnost po životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.03.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje (ujedno i spoljnje) pakovanje: boca od polietilena sa 1 L oralnog rastvora, zatvorena zatvaračem sa navojem.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00253-20-001 od 12.03.2021. godineimage