Početna stranica Početna stranica

Doksilan - C 20
doksiciklin, askorbinska kiselina


UPUTSTVO ZA LEK


DOKSILAN - C 20, oralni prašak, 200 mg/g + 40 mg/g, 1 x 20 g DOKSILAN - C 20, oralni prašak, 200 mg/g + 40 mg/g, 1 x 100 g DOKSILAN - C 20, oralni prašak, 200 mg/g + 40 mg/g, 1 x 500 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM Pharm d.o.o.

Adresa: Senćanski put bb, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: FM Pharm d.o.o.


Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM Pharm d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM Pharm d.o.o.

  Senćanski put bb, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA DOKSILAN - C 20

  200 mg/g + 40 mg/g oralni prašak

  za telad, svinje i živinu doksiciklin, askorbinska kiselina


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g oralnog praška sadrži :


  Aktivne supstance:

  Doksiciklin 200 mg

  (u obliku doksiciklin-hiklata)

  Askorbinska kiselina 40 mg


  Pomoćne supstance:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija respiratornog trakta teladi (pneumonija, bronhopneumonija), svinja (atrofični rinitis, enzootska pneumonija, pastereloza, pleuropneumonija) i živine (korica, CRD, infektivni sinuzitis, kolibaciloza, salmoneloza, psitakoza), kao i drugih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na doksiciklin.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek je kontraindikovan kod životinja preosetljivih na doksiciklin i druge tetracikline. Ne sme se davati preživarima sa funkcionalnim rumenom, konjima, kokama nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad, naročito posle duže primene leka u većim dozama može doći do gastrointestinalnih poremećaja praćenih prolivom, povraćanjem i anoreksijom. Moguće su reakcije preosetljivosti.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, svinje, živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Telad: 1 g/20 kg t.m.

  Svinje: 1250-1500 g/ 1t hrane ili 500-750 g/1000 L vode za piće

  Živina: 750 g/1000 L vode za piće (ekvivalent 20 mg doksiciklina/1 kg t.m.)


  Lek se upotrebljava dodavanjem u vodi za piće ili dodavanjem u hranu, jednom dnevno i terapija se sprovodi tokom 3-5 dana (najviše 7 dana).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kada se lek daje u vodi za piće potrebno je svakodnevno praviti svež rastvor leka. U cilju što uspešnije terapije (bolje konzumacije leka), preporučuje se da se životinjama nekoliko časova pre tretmana uskrati voda za piće.


 10. KARENCA


  Meso:

  Telad-12 dana Svinje-10 dana Živina-7 dana

  Lek se ne daje kokama nosiljama čija se jaja koriste u ishrani ljudi.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 3h, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 24h, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Kada se lek daje u vodi za piće potrebno je svakodnevno praviti svež rastvor leka. U cilju što uspešnije terapije (bolje konzumacije leka), preporučuje se da se životinjama nekoliko časova pre tretmana uskrati voda za piće. Ukoliko se kod tretiranih životinja pojavi reakcija preosetljivosti, odnosno anfilaksija treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi, antihistaminike i glukokortikoide.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom. Ukoliko do kontakta dođe, to mesto treba odmah isprati tekućom vodom. Posle svake aplikacije leka ruke treba oprati.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se ne koristi tokom graviditeta i laktacije, kao ni kod nosilja konzumnih jaja.


  Predoziranje

  Doksiciklin dat teladima u 3 do 10 puta većoj dozi od preporučene može izazvati paralizu farinksa, miokarditis sa degeneracijom miokarda, edem pluća, hidrotoraks, ascites i maceraciju jetre. Kod svinja visoke doze doksiciklina davane tokom dužeg perioda dovode do pojave ulceracija na sluzokoži želuca, funkcionalnih i morfoloških promena na jetri i degenerativnih promena umerenog intenziteta na bubrezima. Kod živine može doći do senzibilizacije i digestivnih smetnji, zbog uticaja doksiciklina na intestinalnu floru. Vitamin C u dozama 1000 puta većim od dnevnih potreba, kod većine životinja ne dovodi do ispoljavanja simptoma trovanja.


  Interakcije

  Tetraciklini pojačavaju nefrotoksično dejstvo metoksifurana. Doksiciklin kao bakteriostatski antibiotik ometa dejstvo penicilina, cefalosporina i aminoglikozida. Neželjeni efekti tetraciklina u digestivnom traktu se pojačavaju u prisustvu teofilina.


  Inkompatibilnost

  Resorpcija doksiciklina iz digestivnog trakta može biti poremećena prisustvom soli kalcijuma, magnezijuma, aluminijuma i jonima gvožđa, tako da ovaj lek ne treba davati sa preparatima koji sadrže navedene soli. Takođe, lek se ne daje zajedno sa antacidima i kolistinom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  09.01.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Pakovanje 1 x 20 g; 1 x 100 g:

Unutrašnje (ujedno i spoljašnje) pakovanje: kesica od tripleks folije (PET/Al/PE) sa 20 g ili 100 g gotovog proizvoda.

Pakovanje: 1 x 500 g:

Unutrašnje (ujedno i spoljašnje) pakovanje: kesa od tripleks folije (PET/Al/PE) sa 500 g gotovog proizvoda.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RV**

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00162-19-002 od 09.01.2020. godine za DOKSILAN - C 20, 1 x 20 g

323-01-00163-19-003 od 09.01.2020. godine za DOKSILAN - C 20,1 x 100 g

323-01-00164-19-002 od 09.01.2020. godine za DOKSILAN - C 20,1 x 500 g


image