Početna stranica Početna stranica

Rimadyl Injection
karprofen

UPUTSTVO ZA LEK


Rimadyl Injection, rastvor za injekciju, 1x20 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Zoetis Belgium SA.


Adresa: Rue Laid Burniat 1 , Louvain-la-Neuve, Belgija


Podnosilac zahteva: Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd


Adresa: Vladimira Popovića 38-40, Beograd – Novi Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd

  Vladimira Popovića 38-40, Beograd-Novi Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Zoetis Belgium SA

  Rue Laid Burniat 1 , Louvain-la-Neuve, Belgija


 2. IME LEKA


  Rimadyl Injection karprofen (50mg/ml) rastvor za injekciju za pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivne supstance:

  Karprofen 50.0 mg/ml


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol Ph.Eur 10.0 mg/ml L-Arginin

  Glikoholna kiselina 100%

  Natrijum hidroksid Lecitin

  Hlorovodonična kiselina Voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Psi: Bol i zapaljenje nastalo posle hirurških zahvata u ortopediji i na mekim tkivima (uključujući i hirurške zahvate na oku).

  Mačke: Bol u postoperativnom periodu.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  • Ne aplikovati intramuskularno.

  • Ne prekoračiti propisanu terapijsku dozu i dužinu trajanja lečenja.

  • Ne upotrebljavati lek kod životinja sa oboljenjem srca, bubrega i jetre.

  • Ne upotrebljavati kod životinja kod kojih postoji opasnost od nastanka ulceracija i krvarenja iz gastrointestinalnog trakta ili preosetljivosti na ovaj lek. U retkim slučajevima nakon


   aplikacije leka može doći, kao i kod drugih NSAIL-ova, do pojave idiosinkrazije sa znacima poremećaja funkcije bubrega ili jetre.

  • Ne upotrebljavati lek sa drugim NSAIL istovremeno ili u roku 24 časa.. Neki NSAIL se mogu čvrsto vezati za proteine plazme i konkurisati ostalim lekovima koji se čvrsto vezuju za proteine plazme što može imati toksično dejstvo.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Psi: Preporučena doza je 4.0mg/kg telesne mase (1ml/12.5kg t.m.), intravenskom ili subkutanom injekcijom, najbolje je aplikovati preoperativno, u vreme premedikacije ili za vreme uvođenja u anesteziju.

  Da bi se analgetsko i antiinflamatorno dejstvo produžilo postoperativno, parenteralnu

  terapiju treba nastaviti Rimadyl tabletama 4mg/kg/dan u toku 5 dana.


  Mačke: Preporučena doza je 4.0mg/kg (0.24ml/3.0kg t m.) subkutanom ili intravenskom injekcijom, najbolje aplikovati preoperativno u vreme uvođenja u anesteziju. Zbog dužeg poluvremena eliminacije i užeg terapijskog indeksa, posebnu pažnju obratiti na to da se ne prekorači propisana doza. Da bi se lek što tačnije dozirao, preporučuje se upotreba špriceva od 1 ml.


  Klinička ispitivanja kod pasa i mačaka sugerišu samo jednu dozu karprofena u prvih 24 časa peri- operativno. Ako je potrebna dalja analgezija u toku ovog, perioda, može se aplikovati polovina doze (2mg/kg) karprofena psu (ali ne i mačkama), ako je potrebno.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati tačku 8.


 10. KARENCA


  Ne primenjuje se


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe: 3 godine

  Uslovi čuvanja: na temperaturi frižidera (2-8° C). Ne zamrzavati.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.

  Uslovi čuvanja posle otvaranja boce: na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  • Upotreba leka kod životinja mlađih od 6 nedelja ili kod starih životinja može predstavljati dodatni rizik.Ukoliko je primena leka kod ovih životinja neophodna potrebno je primeniti manju dozu leka uz pojačan nadzor.

  • Izbegavati primenu leka kod dehidriranih, hipovolemičnih životinja ili životinja sa hipotenzijom, kao i u slučajevima kada postoji mogući rizik od pojave nefrotoksičnosti.

  • Izbegavati istovremenu primenu potencijalno nefrotoksičnih lekova i karprofena.

  • NSAIL mogu prouzrokovati inhibiciju fagocitoze pa u lečenju zapaljenja koja su udružena sa bakterijskom infekcijom treba istovremeno uključiti antimikrobnu terapiju.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Usled nedostatka specifičnih ispitivanja kod gravidnih životinja, upotreba leka u graviditetu i

   laktaciji nije indikovana.


   Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama Izbegavati kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta mesto odmah isprati tekućom vodom. U slučaju iritacije potražiti medicinsku pomoć.

   Obratiti pažnju da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja. U slučaju samoubrizgavanja odmah potražiti medicinsku pomoć.


   Interakcije

   Nisu registrovane značajne interakcije sa drugim lekovima.

   Rimadyl injekcije ne treba aplikovati istovremeno ili u roku od 24 časa sa drugim NSAIL.

   Budući da je dokazano da se karprofen i varfarin vezuju za humane i bovine serumske albumine, istovremenu upotrebu oba leka potrebno je primeniti uz pojačan nadzor.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostali otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.04.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla, volumena 20 ml, zatvorena čepom od gume i aluminijumskim poklopcem. Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvetkod: QM01AE91

Broj dozvole: 323-01-0103-12-001 od 12.12.2012.