Početna stranica Početna stranica

Toltra - K
toltrazuril


UPUTSTVO ZA LEK


Toltra- K 25 mg/mL, oralni rastvor, 25 mg/mL, 1 x 1 L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS KARIZOO S.A.

Adresa: Poligono Industrial La Borda, Mas Pujedes 11-12, 08140- Caldes de Montbui (Barselona), Španija

Podnosilac zahteva: Anđelković d.o.o.

Adresa: Baja Pivljanina 77/1 , 11000 Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Anđelković d.o.o.

  Baja Pivljanina 77/1, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS KARIZOO S.A.

  Poligono Industrial La Borda , Mas Pujedes 11-12,08140- Caldes de Montbui (Barselona) Španija


 2. IME LEKA


  Toltra-K 25 mg/mL

  25 mg/mL oralni rastvor

  za piliće (brojleri i roditeljska jata) i ćurke toltrazuril


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Toltrazuril 25 mg


  Pomoćne supstance:

  Trolamin; makrogol 200


  Oralni rastvor. Bistar, bezbojan do braon boje.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje kokcidioze pilića (brojlera i roditeljskih jata) izazvane vrstama iz roda Eimeria:

  E.acervulina, E.brunetti, E.maxima, E.necatrix i. E. Tenella.

  Lečenje kokcidioze ćuraka prouzrokovane sojevima:Eimeria adenoides, E. meleagrimitis


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

  Lek se ne primenjuje kod poznate preosteljivosti na aktivnu sustancu ili pomoćne supstance.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


  image


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (brojleri i roditeljska jata) i ćurke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna primena u vodi za piće.

  Preporučena doza iznosi 7 mg toltrazurila/kg telesne mase (što je ekvivalentno 28 mL oralnog rastvora/100 kg telesne mase) dnevno, dva dana uzastopno.

  Lek se aplikuje u punoj dozi tokom 24 h dva dana u kontinuitetu u vodi za piće ili tokom 8 sati u kontinuitetu, dnevno, dva dana uzastopno.

  Pre aplikacije leka treba što preciznije odrediti telesnu težinu životinja i dnevni unos vode.


  Unos medicinirane vode za piće zavisi od vrste, starosti, kliničkog statusa živine, temperature u objektu i osvetljenja.


  Da bi se odredila tačna doza leka koja je potrebna za terapiju tokom 24 h, treba koristiti sledeću formulu:


  0,28 mL Toltra-K/kg t.m. dnevno x prosečna t.m životinja koja se tretira = x mL Toltra-K

  po L vode za piće Prosečan unos vode (L) po životinji tokom 24 h


  Ukupne potrebe za terapiju tokom 24 h:

  Izračunata količina (x mL Toltra-K/L) treba biti pomnožena sa ukupnom količinom vode (L) koja se konzumira tokom 24 h.

  Da bi se odredila tačna doza leka u mL/L koja je potrebna za terapiju tokom 8 h, treba koristiti sledeću formulu:


  0,28 mL Toltra-K/kg t.m. dnevno x prosečna t.m životinja koja se tretira = x mL Toltra-K

  po L vode za piće Prosečan unos vode (L) po životinji tokom 8 h


  Izračunata količina (x mL Toltra-K/L) treba biti pomnožena sa ukupnom količinom vode (L) koja se konzumira tokom 8 h.


  Pre upotrebe, lek treba rastvoriti u vodi blagim mešanjem.

  Upotreba kisele vode može izazvati taloženje aktivne supstance u preporučenoj dozi. Pripremiti svež rastvor leka svakog dana.

  U dozama koje se kreću od 1 mL- 3 mL/L vode za piće, rastvorljivost je dobra tokom perioda terapije.


  image


  Rastvori koji su koncentrovaniji od 3:1000 (3 mL leka/L vode za piće), mogu rezultovati precipitacijom.

  Zbog mogućih problema sa rastvaranjem, treba izbegavati aplikaciju leka preko rezervoara. Preporučuje se upotreba odgovarajuće kalibrisane opreme.


  Da bi se obezbedio adekvatan unos leka, .životinjama treba obezbediti dovoljan pristup sistemu za napajanje. Tokom lečenja onemogućiti pristup drugom izvoru vode.

  Kod životinja u slobodnom uzgoju, tokom terapije držati ih zatvorene.

  Na kraju terapije, sistem za napajanje treba biti adekvatno očišćen kako bi se izbegao unos subterapijski unos aktivne supstance.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Videti tačku 8.


 10. KARENCA


  Brojleri i roditeljska jata: Meso i jestiva tkiva:18 dana

  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja. Ne koristi se 4 nedelje pre pronošenja. Ćurke:

  Meso i jestiva tkiva: 16 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 21 mesec

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja kontejnera: 3 meseca

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće za životinje: 24 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kao i kod drugih antikokcidijalnih lekova, česta i ponovljena terapija antiprotozoicima iz iste klase može dovesti do pojave rezistencije na lek.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Rizik od kokcidioze se može smanjiti primenom higijenskih mera. Preporučuje se da istovremeno sa terapijom, treba primeniti zootehničke mere kako bi se obezbedila čistoća i smanjila vlažnost u objektu.

  Preporučuje se primena leka kod svih životinja u jatu (ili objektu).


  image


  Životinje treba tretirati pre pojave kliničkih simptoma u celom jatu ( objektu) kako bi terapija dala bolje rezultate.

  Ovaj lek je jak bazni rastvor i ne treba ga aplikovati nerastvorenog.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ovaj lek je bazni rastvor i treba izbegavati kontakt kože i sluzokože sa lekom. Tokom rukovanja lekom treba koristiti ličnu zaštitnu opremu poput rukavica i naočara.U slučaju da preparat dodje u kontakt sa kožom, očima ili sluzokožom, odmah isprati vodom. U slučaju iritacije očiju ili kože posle izlaganja leku, odmah potražiti savet lekara i pokazati uputstvo za lek ili etiketu.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na toltrazuril ili bilo koju pomoćnu supstancu treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.

  Tokom rukovanja lekom ne jesti, piti ili pušiti.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja. Lek se ne koristi 4 nedelje pre pronošenja.


  Interakcije

  Aplikacija leka istovremeno sa antibioticima može uzrokovati smanjen unos vode kod ćuraka. Treba izbegavati istovremenu aplikaciju ovog leka sa drugim supstancama.


  Predoziranje

  Ukoliko se primeni lek u dozi 3 - 5 puta većoj od preporučene, prvi znak predoziranja je smanjen unos vode.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  09.06.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: boca od polietilena visoke gustine (HDPE) bele boje zatvorena polietilenskim zatvaračem sa navojem i indukcionim zatvaračem od polietilena niske gustine, zapremine 1 L.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AJ01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00351-19-001 od 09.06.2020. godine


image