Početna stranica Početna stranica

FORCERIS
gleptoferon, toltrazuril


UPUTSTVO ZA LEK


Forceris, suspenzija za injekciju, 30 mg/mL + 133.4 mg/mL, 1 x 100mL Forceris, suspenzija za injekciju, 30 mg/mL + 133.4 mg/mL, 1 x 250mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva Sante Animale


Adresa: 10, avenue de La Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva Sante Animale

  10, avenue de La Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska


 2. IME LEKA Forceris

  30 mg/mL + 133.4 mg/mL Suspenzija za injekciju

  za prasad

  toltrazuril, gvožđe (III)joni u obliku gleptoferona


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Toltrazuril 30.00 mg

  Gvožđe (III) joni 133.4 mg (u obliku gleptoferon-kompleksa 355.2 mg)


  Pomoćne supstance:

  Fenol 6.4 mg


  Ostale pomoćne supstance: natrijum hlorid, natrijum dokusat, simetikon emulzija, silikat, koloidni, bezvodni; povidon; voda za injekcije.


  Suspenzija tamno braon boje


 4. INDIKACIJE


  Lek se koristi za istovremenu prevenciju anemije izazvane nedostatkom gvožđa i prevenciju kliničkih znakova kokcidioze, kao i za smanjenje izlučivanja oocisti kod prasadi na farmi sa potvrđenom kokcidiozom izazvanom sa Cystoisospora suis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristi se kod prasadi kod kojih postoji sumnja na nedostatak vitamina E i/ili selena.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Izuzetno retko su prijavljena uginuća prasadi nakon davanja parenteralnih injekcija gvožđa. Uginuća su povezana sa genetskim faktorima ili nedostatkom vitamina E i / ili selena. Prijavljeni su slučajevi uginuća prasadi koji su pripisani povećanoj podložnosti infekciji usled privremenog blokiranja retikuloendotelnog sistema.

  Mogu se pojaviti alergijske reakcije.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana).

  • česta ( više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena ( više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka ( više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja)

  • vrlo retka ( manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Prasad (starosti 24 – 96 sati)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna primena.

  Pre primene mućkati lek 20 sekundi.

  Preporučena doza iznosi 45 mg toltrazurila i 200 mg gvožđa po prasetu, što je 1.5 mL leka Forceris po prasetu, aplikovano jednom u pojedinačnoj intramuskularnoj aplikaciji iza uha, između 24 h i 96 h po rođenju.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Čep na bočici zapremine 100 mL, ne treba probadati više od 30 puta. Čep na boci zapremine 250 mL, ne treba probadati više od 20 puta. Ukoliko je potrebno više injekcija, preporučuje se upotreba višedoznog šprica.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 70 dana  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Uslovi čuvanja leka: lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kao i kod bilo kojeg antiparazitika, česta i ponovljena upotreba antiprotozoika iz iste klase može dovesti do razvoja rezistencije. Preporučuje se aplikacija leka svim prasadima u leglu. Pri pojavi kliničkih simptoma kokcidioze, oštećenja tankog creva su već nastala. Stoga je potrebno aplikovati lek svim životinjama pre očekivane pojave kliničkih simptoma, to jest u prepatentnom periodu. Higijenske mere mogu smanjiti rizik od kokcidioze svinja. Zbog toga se preporučuje poboljšanje zoohigijenskih uslova na farmi, naročito povećanje suvoće i čistoće. Proizvod se preporučuje kod prasadi težine između 0,9 i 3 kg.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Preporučena doza ne bi trebalo da bude prekoračena, s obzirom na relativno nisku granicu sigurnosti za ovaj lek.

  Lek se primenjuje strogo jednokratno.

  Ne preporučuje se upotreba leka kod prasadi težine manje od 0,9 kg.

  Ovaj veterinarski lek koristite samo na farmama gde je potvrđena infekcija sa Cystoisospora suis. Nadležni veterinar treba da uzme u obzir rezultate kliničkih pregleda i / ili analize uzoraka fecesa i / ili histološke nalaze koji su potvrdili prisustvo C. suis u prethodnoj epizodi infekcije na farmi.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na gvožđe (u obliku gleptoferon kompleksa) ili toltrazuril ili bilo koju pomoćnu supstancu, trebalo bi da izbegavaju kontakt sa veterinarskim lekom. Izloženost ovom leku može izazvati iritaciju oka ili štetne efekte na koži. Izbegavajte kontakt kože i očiju s lekom. U slučaju slučajnog izlaganja koži ili očima, oprati zahvaćeno područje vodom.

  Slučajno samoubrizgavanje može kod osetljivih ljudi izazvati lokalne reakcije poput iritacije, granuloma ili teške anafilaktičke reakcije. Treba voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja. U slučaju slučajnog samoubrizgavanja, odmah potražite lekarsku pomoć i pokažite lekaru uputstvo za upotrebu ili etiketu. Ovaj preparat može biti štetan za nerođeno dete. Trudnice i žene koje planiraju trudnoću treba da izbegavaju kontakt sa lekom, posebno da ne dođe do slučajne samoaplikacije.

  Posle upotrebe, oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Nije primenljivo.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  image


  Predoziranje

  U ispitivanjima bezbednosti, posle bilo kakvog predoziranja, primećena je povećana osetljivost na (sistemska) bakterijska oboljenja, artritis i stvaranje apscesa i nije moguće isključiti povećanje smrtnosti zavisno od doze. Tokom ispitivanja predoziranja, primećen je prolazni smanjeni broj eritrocita, hematokrita i koncentracije hemoglobina bez kliničkih znakova posle 14. dana od primene pojedinačne doze koja je tri puta veća od najveće preporučene (prosek 261 mg toltrazurila po prasetu i 1156 mg gvožđa po prasetu) u ispitivanjima bezbednosti kod ciljnih vrsta životinja . U dozi 3 puta većoj od preporučene (135 mg toltrazurila po prasetu i 600 mg gvožđa po prasetu) primećeno je samo neznatno prolazno smanjenje broja eritrocita posle 21 dana. Doze veće od 150 mg/kg/dnevno za toltrazuril i 667 mg/kg/dnevno za gvožđe, tj. 3 puta više od najveće preporučene doze, nisu procenjene u ispitivanjima bezbednosti kod ciljnih vrsta životinja. Podnošljivost leka posle ponovljene primene nije utvrđena.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  01.12.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: providna višeslojna (polipropilen/ etilenvinilalkohol/ polipropilen) plastična bočica/boca, zapremine 100 mL ili 250 mL, zatvorena brombutil gumenim čepom obloženim filmom od fluora ili hlorbutil čepom, preko koga je aluminijumska kapica dodatno zaštićena plastičnim poklopcem.

Sekundarno pakovanje: kartonska kutija sa 1 bočicom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AJ51

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00442-19-001 od 10.06.2020. za 1 x 100 mL

323-01-00443-19-001 od 10.06.2020. za 1 x 250 mL


image